Pressemeddelelse -

Energieffektivisering slanker danske virksomheders energiregning og CO2-udledning

Resultater fra Energistyrelsens såkaldte aftaleordning med elintensive virksomheder om energieffektivisering viser store energi- og CO2-besparelser samtidig med, at det gavner virksomhedernes bundlinje. Succesen ser ud til at gentage sig med en ny aftaleperiode og bidrager yderligere til Danmarks klimamålsætninger.

Energieffektivisering spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling og er samtidig en rigtig god forretning for virksomhederne. Det er konklusionen fra de foreløbige resultater af den såkaldte aftaleordning til elintensive virksomheder, hvor virksomhederne modtager tilskud til lempelse af PSO-betalingen, hvis de indgår aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Resultaterne viser, at virksomhederne har reduceret ca. seks procent af deres energiforbrug fra 2015 til 2018. 7 ud af 10 projekter har virksomhederne tjent investeringerne hjem i løbet af fem år.

Energistyrelsen har indgået nye aftaler med 79 virksomheder frem til slutningen af 2020. I stedet for, at en virksomhed indgår en aftale direkte med Energistyrelsen, kan virksomheden lade sig repræsentere af fx en brancheorganisation, som forhandler aftaleforpligtelser med Energistyrelsen og løbende koordinerer indberetninger m.m. på vegne virksomhederne. Plastindustrien og Danske Tegl har benyttet sig at dette og har indgået en ny aftale med Energistyrelsen. Erfaringerne fra forrige aftaleperiode viser, at brancheorganisationernes vidensdeling blandt virksomhederne gavner virksomhederne.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen glæder sig over de nye aftaler:

Regeringen har et ambitiøst mål om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Energieffektivisering er et oplagt tiltag, der kan bidrage til reduktionsmålet. Når brancheorganisationerne indgår endnu en aftale med Energistyrelsen om nye energieffektiviseringer, tager de medansvar for, at vi når vores klimamål. Derfor håber jeg selvfølgelig, at der kommer en masse konkrete energibesparelser og CO2-reduktioner ud af aftalerne, og at det vil inspirere andre virksomheder og brancher til at følge trop.

73.000 tons mindre CO2 pr. år

Siden 2015 har Energistyrelsen indgået aftaler om energieffektiviseringer med en række af Danmarks mest energiforbrugende virksomheder. Virksomhederne får tilskud til deres PSO- betaling, hvis der indgås aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. De første opgørelser fra aftaleordningen for perioden 2015-2018 er klar, og konklusionen er entydige: Der er store besparelser at hente, ved at danske virksomheder udnytter deres energiressourcer optimalt, samtidig forbedrer det deres konkurrenceevne.

De 80 virksomheder, som de foreløbige opgørelser omhandler, har i alt gennemført over 800 projekter om energieffektivisering, der i alt har realiseret energibesparelser på ca. 333.500 MWh pr. år i perioden 2015-2018. Det svarer til, at virksomhederne i 2019 reducerede udledningen af CO2 med godt 73.000 tons, eller hvad der svarer til omkring 15.000 typiske enfamiliehuses energiforbrug.

Foto: Sparenergi.dk

Nye brancheaftaler skal sende CO2-udledningen yderligere på skrump

De to brancher Plastindustrien og Danske Tegl, som har indgået nye brancheaftaler med Energistyrelsen har i første aftaleperiode samlet reduceret energiforbruget med godt 35.500 MWh eller ca. 9.000 tons CO2 reduktion svarende til omkring 1.600 typiske enfamiliehuses energiforbrug i 2018.

Fakta om aftaleordningen til elintensive virksomheder

I aftaleordningen kan elintensive virksomheder få tilskud til lempelse af PSO-betalingen mod, at virksomheder effektiviserer deres energiforbrug. Virksomhederne vil i den nye aftale arbejde målrettet med at opnå energibesparelser på områder som ventilation, udnyttelse af overskudsvarme, procesoptimering og energistyring.

 • Siden 1996 har Energistyrelsen indgået aftaler om energieffektiviseringer med både store og små, eliintensive virksomheder i Danmark.
 • Den første periode af aftaleordningen, 2015-2018, omfattede 110 virksomheder.
 • Resultaterne fra den interne analyse fra aftaleordningen i perioden 2015-2018 omfatter 80 virksomheder og viser, at ordningen førte til 852 energispareprojekter med en samlet besparelse på 333.500 MWh/år, svarende til ca. 73.300 tons CO2. Besparelserne udgør 6 pct. af de deltagende virksomhedernes årlige energiforbrug i 2017.
 • For at være med i ordningen skal de tilskudsberettigede virksomheder bl.a. effektivisere deres energiforbrug ved at implementere energiledelse og gennemfører et antal særlige undersøgelser, som har til formål at identificere yderligere energieffektiviseringstiltag.
 • Modydelsen for at indgå en aftale om energieffektivisering er tilskud til en delvis dækning af virksomhedernes PSO-betaling.
 • 79 virksomheder i Danmark er omfattet af den nye aftaleperiode fra 2018-2020. Det drejer sig bl.a. om brancher lige fra cement, kalk og tegl til produktion til papir, pap og plastprodukter.

Læs mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig Anette Ester Dissing, aedg@ens.dk, 33 92 67 88

Emner

 • Virksomhed, generelt

Kategorier

 • klima og co2
 • vedvarende energi
 • forsyning
 • effektivisering & erhverv

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06