Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen får medhold i klage over kystnært havvindmølleudbud

Klagenævnet for Udbud har givet Energistyrelsen medhold i, at det var berettiget, at Vind & Velfærd K/S og Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje blev udelukket fra at deltage i udbuddet af kystnære havvindmøller.

Klagenævnet for Udbud har den 15. december 2015 afsagt kendelse i en sag anlagt af Vind og Velfærd K/S og Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje - repræsenteret af Wind People - mod Energistyrelsen. Sagen omhandler Energistyrelsens udbud af 350 MW kystnære havvindmøller, hvor Wind People har klaget over, at Vind og Velfærd K/S og Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje blev udelukket fra at deltage i udbuddet.

Energistyrelsen fandt, at Vind og Velfærd K/S og Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje ikke levede op til de minimumskrav, som var stillet i udbudsbetingelserne til omsætning. Kendelsen fra klagenævnet bekræfter, at ansøgeren ikke opfyldte mindstekravet til en minimumsomsætning på 4 mia. kr.

”Energistyrelsen glæder sig over, at sagen nu er afgjort, og at Energistyrelsen kan koncentrere sig fuldt ud om at få udbuddet af de kystnære havvindmøller gennemført”,siger kontorchef Marie Louise Hede.

Under sagen har Wind People gjort gældende, at prækvalifikationskravet om en omsætning på minimum 4 mia. kr. var usagligt og ikke-proportionalt i forhold til kontraktens størrelse. De økonomiske krav til tilbudsgiverne for at deltage i udbuddet blev derfor anset for at være for strenge og dermed ulovlige. I sin kendelse fastslår Klagenævnet for Udbud, at mindstekravet om en minimumsomsætning på 4 mia. kr. var sagligt og proportionalt.

Wind People har desuden gjort gældende, at Energistyrelsen ikke tilstrækkeligt klart havde oplyst i udbudsbekendtgørelsen, at der var tale om et koncessionsudbud. Denne påstand er ikke taget til følge af klagenævnet.

Endeligt har Wind People gjort gældende, at Energistyrelsen ikke kunne udbyde koncessionsaftalen som en bygge- og anlægskoncession. Denne påstand har Klagenævnet for Udbud valgt på det foreliggende grundlag ikke at give Wind People medhold i.

Læs Klagenævnet for Udbuds pressemeddelelse om kendelsen.

Læs kendelsen fra Klagenævnet for Udbud.

Tags


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Energistyrelsen har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 300 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum