Gå til indhold

Pressemeddelelse -

EU har godkendt støtten til biogas

EU-Kommissionen har statsstøttegodkendt støtte til biogas, der anvendes til procesformål i virksomheder, til transport og til andre energiformål. De nye støttesatser blev aftalt i forbindelse med Energiaftalen fra 2012.

Godkendelsen betyder, at virksomheder kan få støtte til at bruge biogas direkte til produktionsprocesser. Derudover kan der gives støtte til biogas, der anvendes direkte til transport eller produktion af varme.

Biogasanlæggene får dermed flere muligheder for at afsætte deres produkt. Energistyrelsen modtog godkendelsen den 17. december 2015 og vil nu nøje gennemgå den for at sikre, at det ikke er nødvendigt med yderligere afklaringer, inden støtten implementeres.

I Energiaftalen fra 2012 blev det aftalt at støtte biogas til fem anvendelser:

- elproduktion

- opgradering til naturgasnettet

- procesformål

- transport

- anden energianvendelse.

Den nye godkendelse gælder de tre sidste anvendelser. Støtten til de to første, elproduktion og opgradering, blev statsstøttegodkendt i 2013, og har bidraget til en stigning i produktionen af biogas i Danmark på 26 % fra 2012 – 2014.

Støttesatser

Støtten til biogas til procesformål og transport består af tre tilskud: et grundtilskud på 39 kr. /GJ biogas, et tilskud på 26 kr. /GJ biogas, og et tillæg på 10 kr. /GJ. Støtten til anden energianvendelse, består af de to sidste tillæg på 26 kr. /GJ og 10 kr./GJ.

Tilskuddet på 26 kr. /GJ reguleres i forhold til naturgasprisen og forventes at udgøre 27. kr./GJ i 2016. Tillægget på 10 kr. /GJ nedtrappes frem mod 2020 og udgør 8 kr. /GJ i 2016.

Betingelser for støtten

Støtten gives på betingelse af, at biogassen opfylder kriterier for bæredygtighed. Der må således højst bruges 25 % energiafgrøder i biogasanlæggene målt som vægtinput. Fra 2018 må andelen af energiafgrøder højst udgøre 12 %. Denne betingelse gælder også for den eksisterende støtte til elproduktion og opgradering. Energistyrelsen har desuden forpligtet sig til at overvåge, at støtten ikke giver anledning til overkompensation. Støttemodtagerne vil hvert år skulle oplyse, hvilke biomasser, der er anvendt til biogasproduktionen samt give økonomiske oplysninger til brug for vurderingen af overkompensation.

Godkendelsen af de nye ordninger er givet i henhold til EU-Kommissionens gældende retningslinjer for statsstøtte, som trådte i kraft i 2014. Det betyder blandt andet, at der er strammere krav til ansøgningsproceduren, og at støttetildeling er betinget af, at støtten har en tilskyndelsesvirkning. Der må kun gives støtte til biogas, der anvendes til transport, hvis der ikke er anvendt energiafgrøder, som kunne have været anvendt som fødevarer, til produktionen. Transportstøtten må desuden ikke gives til biogas, der bruges til at opfylde iblandingskrav for biobrændstoffer til transport.

Disse nye krav betyder, at der er behov for at gennemføre en lovændring, inden støtteordningerne kan træde i kraft. Denne lovændring forventes gennemført i løbet af foråret 2016.

Administration af støtten

Støtteordningerne vil blive administreret af Energinet.dk. Inden støtteudbetalingen kan sættes i kraft, skal der udarbejdes bekendtgørelser, administrationsgrundlag og ansøgningsprocedurer. Det forventes, at den nye støtte vil kunne gives fra 1. juli 2016.

Tags


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Energistyrelsen har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 300 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum