Pressemeddelelse -

Lille nedskrivning af olie- og gasproduktionen i ny prognose

Energistyrelsen offentliggør nye prognoser, hvor produktionen af både olie og gas er nedskrevet med 1 pct. i forhold til sidste års prognose. Danmark ventes fortsat at være nettoimportør af olie, mens vi vil være nettoeksportører af gas til efter 2035 bortset fra i årene 2020 – 2021.

Energistyrelsen offentliggør samtidig en ny ressourceopgørelse, der viser, at de samlede reserver og betingede ressourcer i den danske del af Nordsøen er 135 mio. m3 olie og 77 mia. Nm3 salgsgas pr. 1. januar 2020. Det er en opjustering i forhold til sidste års opgørelse.

Mindre olieproduktion i 2020

Olieproduktionen i 2020 ventes at blive 4,8 mio. m3, svarende til ca. 83.000 tønder olie pr. dag. Det er en nedskrivning på 4 pct. i forhold til sidste års skøn, der hovedsagelig skyldes, at Energistyrelsen forventer en mindre produktion på nogle af de større felter. I 2024 ventes olieproduktionen at være 28 pct. højere end i 2020 som resultat af genopbygningen af anlæggene på Tyra-feltet.

5-årsprognosen for gas er stort set uændret

Energistyrelsen forventer, at produktionen af salgsgas bliver 1,1 mia. Nm3 i 2020 svarende til ca. 21.000 tønder olieækvivalenter pr. dag. For 2020 er der er foretaget en revurdering af produktionen på nogle af de større felter, som samlet set fører til et uændret skøn for produktionen i 2020 i forhold til den tidligere prognose.

Produktionen af salgsgas ventes at stige til 3,0 mia. Nm3 i 2024 som følge af genoptagelsen af produktionen på Tyra-feltet. Skønnet er i gennemsnit nedskrevet med 4 pct. i perioden frem mod 2024 sammenlignet med sidste års prognose. Det skyldes hovedsagelig en revurdering af gasproduktionen på nogle af de større felter.

Figur: Produktion og langsigtet prognose for salgsgas

Se publikationen ”Ressourcer og prognoser, august 2020” på Energistyrelsens hjemmeside. 

Kontakt:

Pressechef, Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Specialkonsulent, Allan Hansen Ekstrand, mobil: 33 92 75 87, aek@ens.dk

Geolog, Sarah Christiansen, mobil: 33 92 67 64, sac@ens.dk

Related links

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • forsyning
  • undergrund

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale