Pressemeddelelse -

Miljøkonsekvensrapport for sydøstlig rute for Nord Stream 2 sendes i høring

Miljøkonsekvensrapporten for to sydøstlige rutealternativer for Nord Stream 2 projektet er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 10. juli 2019. Energistyrelsen afholder et offentligt møde om miljøkonsekvensrapporten på Bornholm den 19. juni 2019.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til den danske miljøkonsekvensrapport for de sydøstlige rutealternativer for Nord Stream 2 til Energistyrelsen.

Ny ansøgning for to alternative ruteføringer

Energistyrelsen har 15. april 2019 modtaget en ansøgning fra Nord Stream 2 AG om tilladelse til etablering af to parallelle naturgasrørledninger (Nord Stream 2) på dansk kontinentalsokkel udenom dansk territorialfarvand i Østersøen. Der er ansøgt om to ruter på kontinentalsoklen sydøst om Bornholm på hhv. 147 km og 164 km. Nord Stream 2 rørledningsanlægget planlægges ført fra Narva Bay i Rusland ned gennem russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde i Østersøen til Lubmin nær Greifswald i Tyskland. Selskabet har opnået tilladelse i Rusland, Finland, Sverige og Tyskland.

Læs mere om Nord Stream 2 AGs ansøgte rutealternativer og status for tidligere ansøgninger.

Miljøkonsekvensrapport for sydøstlige rutealternativer

Nord Stream 2 har ansøgt om to alternative sydøstlige ruter i forhold til tidligere ansøgte ruter hhv. sydøst om Bornholm på søterritoriet og kontinentalsoklen, og nordvest om Bornholm på kontinentalsoklen, som selskabet ønsker at opretholde. Indeværende ansøgning er alternativer til den nordvestlige rute. Sammen med ansøgningen er vedlagt en miljøkonsekvensrapport med en række bilag med henblik på at belyse evt. miljøpåvirkninger i Danmark eller grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark.

Relevante dokumenter

Følgende dokumenter er fremlagt af ansøgeren, Nord Stream 2 AG for at belyse og vurdere miljøpåvirkninger fra projektet:

Dokumentation i relation til vurdering af miljøpåvirkning i Danmark:

  • Nord Stream 2 Miljøkonsekvensrapport, Danmark, Sydøstlig rute. April 2019.
  • Atlas - Miljøkonsekvensvurdering, Danmark – Sydøstlig rute – Nord Stream 2. April 2019.

Dokumentation i relation til grænseoverskridende miljøpåvirkninger:

  • Nord Stream 2 Grænseoverskridende påvirkninger Miljøkonsekvens-rapport, Danmark, Sydøstlig rute. April 2019
  • Nord Stream 2 Ikke-Teknisk Resumé Miljøkonsekvensrapport, Danmark, Sydøstlig rute. April 2019.
  • Ansøgeren har vedlagt resumé af ansøgningen:
  • Nord Stream 2 Ansøgning om anlægstilladelse – Opsummering – Danmark, Sydøstlig rute. April 2019.

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til tilladelse for en sydøstlig rute på kontinentalsoklen, som også fremlægges for offentligheden:

  • Udkast ‘Tilladelse til Nord Stream 2 naturgasrørledninger’

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 15. maj 2019 til den 10. juli 2019, og sendt til de danske myndigheder og organisationer.

Hent dokumenterne på Energistyrelsens hjemmeside  samt på www.hoeringsportalen.dk

Dokumenterne kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen. Materialet er også tilgængelig på engelsk i en uofficiel oversættelse.

Frist for kommentarer er den 10. juli 2019

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark, eller til de grænseoverskridende miljøpåvirkninger af Nord Stream 2 projektet fra Danmark, kan sendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til ksc@ens.dk eller Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 10. juli 2019.

Offentligt møde den 19. juni 2019

Energistyrelsen afholder et offentligt møde den 19. juni 2019 på Bornholm, hvor ansøgeren Nord Stream 2 AG også vil være til stede. Mødet finder sted på Hotel GSH i Rønne med start kl. 17.00. Mødet vil foregå på dansk og engelsk - der vil være tolkning til rådighed fra dansk til engelsk / engelsk til dansk for dem, der ønsker det.

Se yderligere information om projektet på Nord Stream 2 AG’s hjemmeside.

Kontaktinfo

Oplysninger om miljøkonsekvensrapporten kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk.

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • politik
  • undergrund

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale