Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Ny metode giver mere retvisende billede af virksomhedernes elpriser

Pressemeddelelse:

En ny undersøgelse viser, at den nuværende statistik over virksomhedernes elpriser har undervurderet priserne i 1. halvår 2014 med 3-8 øre/kWh, bl.a. fordi der ikke tages højde for brug af fastpriskonktrakter. De danske elpriser er dog stadig lavere end gennemsnittet i EU. Fremover ændres opgørelsesmetoden, så priserne bliver mere retvisende.

Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Energi, Energitilsynets Sekretariat og Danmarks Statistik gennemført en undersøgelse af erhvervslivets elpriser via en spørgeskemaundersøgelse hos samtlige el-handelsselskaber. Undersøgelsen baserer sig på indberetninger af de faktiske elpriser, som virksomhederne har betalt, mens den gamle metode mere forenklet har baseret sig på spotpriserne plus en forudsat mark-up.

Undersøgelsen tyder på, at erhvervslivets elpriser i 1. halvår 2014 i gennemsnit har været 3-8 øre/kWh højere end de priser, der har været indberettet til Eurostat i overensstemmelse med den hidtidige metode. Forskellen er generelt mindst for virksomheder med et stort elforbrug.

Uanset hvilken metode, der anvendes, ligger de danske elpriser inkl. afgifter og PSO dog fortsat under EU-gennemsnittet for alle relevante størrelser af virksomheder, jf. vedlagte figurer. Tallene viser ikke de vedtagne PSO-lempelser, der først træder i kraft i år.

Undersøgelsen viser, at brugen af fastpriskontrakter i 1. halvår 2014 har været udbredt, svarende til over 25 procent af salget. Der er grund til at formode, at disse kontrakter har været relativt dyre for virksomhederne i denne periode, eftersom der i 2014 var store fald i spotprisen sammenholdt med året før på ca. 7 øre.  Sådanne udsving registreres i den nye mere præcise metode. Der er enighed om, at statistikken over virksomhedernes elpriser fremover vil blive baseret på den nye metode, som giver et mere retvisende resultat. Der stiles mod at konsolidere den nye metode gennem en fase 2 af pilotprojektet dækkende 2. halvår 2014 mhp. at bruge metoden til de officielle indberetninger vedr. 2015 og frem.  

 

Figurer: Virksomhedernes elpriser sammenlignet med EU-28 og udvalgte lande,
Baggrundsnotat: Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv

Jacob Krog Søbygaard
Kontorchef
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 40 46 39 80
jks@ens.dk
 

Claus Andersen
Chefkonsulent
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.:
ca@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder Energistyrelsen +45 33 92 68 58
Esben Grunnet Oxenvad

Esben Grunnet Oxenvad

Pressekontakt Pressemedarbejder Energistyrelsen +45 33 92 74 43

Relaterede nyheder