Pressemeddelelse -

Opfølgning på Paris-aftalen: Danmark fremviser den billigste vej til grøn energiomstilling

Verdens lande skal nu til at levere på den klimaaftale, der blev indgået i weekenden i Paris. I den anledning præsenterede Energistyrelsen en ny økonomisk beregningsmodel for internationale, grønne investeringer under COP21 i Paris. Modellen kan bl.a. illustrere, hvordan det målt på de gennemsnitlige energiomkostninger kan betale sig at investere i danske kvalitetsprodukter, og skal derved hjælpe til at fremme eksporten af grøn teknologi.

Udbygning af energiforsyningen betyder, som oftest, investeringer i udstyr og anlæg med en lang levetid. For at analysere de langsigtede økonomiske konsekvenser af sådanne investeringer, herunder også samfundsøkonomiske aspekter, har Energistyrelsen længe brugt en beregningsmodel til analyse af el-produktionsomkostninger for relevante danske energiteknologier. Resultaterne af disse analyser viser, at nogle af de vedvarende energikilder, såsom landvind, står meget stærkt i forhold til traditionelle kul- og gasbaserede kraftværker.

For at understøtte tilsvarende analyser i Danmarks internationale samarbejdslande, som f.eks. Kina, lancerer Energistyrelsen nu en internationalt orienteret beregningsmodel kaldet ”Levelized Cost of Energy Calculator” (LCoE Calculator). Modellen skal bidrage til bedre samfundsøkonomiske analyser af udbygningen af energiforsyningen i disse hurtigt voksende økonomier, herunder også medtager de afledte samfundsøkonomiske omkostninger som sundhed og lokale miljøpåvirkninger, samt følsomhed over for fremtidige brændsels- og CO2-priser.

De billigste energiløsninger på den korte bane giver ikke nødvendigvis den samfundsøkonomisk billigste energiforsyning på den lange bane. LCoE Calculator kan medvirke til at dokumentere, at der er økonomisk sund fornuft i at investere i grønne løsninger i et langsigtet investeringsperspektiv, og medregner samtidig miljø- og sundhedsomkostninger i forbindelse med brug af eksempelvis kul. Modellen understøtter også brug af danske kvalitetsprodukter, som måske er lidt dyrere, men har større og mere pålidelig produktion, har længere levetid og /eller har mindre brændselsforbrug pr. leveret kWt. Konkret kan modellen illustrere, at det godt kan betale sig at investere i høj kvalitet og effektiv vedligeholdelse af vindmøller, frem for at sætte nye, billige og lavt ydende vindmøller op.

Om modellen

  • Modellen har til formål at kunne opdatere samarbejdslandene om effekterne af de hastigt faldende teknologipriser på en række vedvarende energikilder som f.eks. sol og vind.
  • Modellen vil blive udbygget med moduler, der gør det muligt at foretage de samme beregninger på energieffektivitetsteknologier. Prisen på ny kapacitet vil dermed kunne sammenlignes med prisen på at spare på energien via energibesparende foranstaltninger som f.eks. bedre isolering.
  • LCoE-modellen er en del af det internationale samarbejde og de aktiviteter der fra dansk side, har til formål at understøtte en klimamæssigt mere bæredygtig udvikling i en række af verdens vækstcentre, og samtidig medvirke til at fremme danske, teknologiske løsninger.

Læs mere om LCoE Calculator.

Kategorier

  • klima og co2

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Energistyrelsen har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 300 beskæftiget i Energistyrelsen.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46