Gå til indhold
Illustration: Telebranchens samlede investeringer 2015-2020.
Illustration: Telebranchens samlede investeringer 2015-2020.

Pressemeddelelse -

Stor investeringslyst i telebranchen

I 2020 investerede telebranchen for mere end 10 mia. kr., hvilket er en stigning på over 19 pct. i forhold til 2019. Det viser Energistyrelsens opgørelse af ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2020’.

Teleselskabernes samlede investeringer lå i 2020 på over 10 mia. kr. De økonomiske nøgletal fra 2019 viste et højt investeringsniveau sammenlignet med tidligere år, og de stigende investeringstal fortsætter altså i 2020.

Teleselskabernes samlede investeringer i 2020 er steget mere end 19 pct. i forhold til 2019. Det er særligt væksten i fastnetinvesteringer, som skaber stigningen i de samlede investeringer.

De samlede fastnetinvesteringer er steget med mere end 26 pct. til 6,6 mia. kr. Det afspejler den udvikling, som den nyligt offentliggjorte bredbåndskortlægning viser, nemlig at 96 pct. af alle boliger og virksomheder nu har adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. De stigende investeringer i telebranchen følges således af et fald i antallet af adresser uden adgang til hurtigt bredbånd. Der er dermed fuld gang i den markedsbaserede udrulning af bredbånd i Danmark.

Telebranchens investeringer i mobilnettet steg også i 2020, hvor der blev foretaget investeringer for 1,6 mia. kr. svarende til en stigning på over 19 pct. i forhold til 2019.

De økonomiske nøgletal viser også, at telebranchens samlede resultat steg med over 19 pct. i 2020, og at omsætningen i telebranchen beløb sig til over 37 mia. kr. 

Hent de økonomiske nøgletal for telebranchen 2020.

Kontakt

Fuldmægtig Laura Møller Nielsen, tlf: +45 3395 0822, lmnn@ens.dk,

Pressemedarbejder Laura Andersen, tlf: +45 33950906, lrsn@ens.dk

Hovedresultater fra de ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2020’

Nedenfor vises de vigtigste udviklinger i den danske telebranches nøgletal:

Investeringer 

 • Telebranchens samlede investeringer steg med over 19 pct. fra 2019 til 2020.
 • Investeringerne i fastnet steg med mere end 26 pct., og investeringer i mobilnettet steg med over 19 pct.
 • Telebranchens investeringsgrad – investeringernes andel af omsætningen – steg til næsten 28 pct. i 2020, hvilket er knap 5 procentpoint højere end i 2019.

EBIT

Anm: Pga. definitionsændring fra 2013 til 2014 for omsætning kan overskudsgraden ikke sammenlignes direkte for 2014 og frem med tal fra tidligere år.

 • Telebranchens samlede resultat (EBIT) er steget med mere end 19 pct. fra næsten 2,2 mia. kr. i 2019 til over 2,6 mia. kr. i 2020 (løbende priser).
 • Stigningen i EBIT betyder, at overskudsgraden er steget fra 5,8 pct. i 2019 til 7,1 pct. i 2020.

Omsætning

 • Omsætningen i 2020 beløb sig til lidt over 37 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 1,6 pct. fra 2019.
 • Omsætning for fastnettelefoni falder fortsat og er fra 2019 til 2020 faldet med 9,1 pct.
 • Mens omsætningen på fastnettelefoni faldt i forhold til året før, steg omsætningen på internet og datakommunikation med 3,6 pct.
 • Udviklingen på markedet for tv-distribution har fra 2015-2018 været faldende, mens der var en stigning i 2019. Dog er omsætningen faldet igen til under 7,9 mia. kr., svarende til et fald på 8 pct. sammenlignet med 2019.
 • Mobilomsætningen er faldet med 1,2 pct. fra 2019 til 2020, men udgør i 2020 fortsat den største del af markedet med en andel på 33,6 pct. af den samlede omsætning.
 • Tv-distribution udgør 21,3 pct., fastnet 23,5 pct., fastnettelefoni 4,4 pct. og ”Øvrig omsætning” udgør de resterende 17,2 pct. (for flere detaljer angående omsætningskategorierne henvises til metodeafsnittet i faktaarket).

Beskæftigelse og omsætning pr. fuldtidsansat 

 • Beskæftigelsen i telebranchen er faldet med 2,3 pct. fra 2019 til 13.061 ansatte i 2020.
 • Omsætningen pr. fuldtidsansat stiger svagt med 0,7 pct. til over 2,8 mio. kr. (Løbende priser).

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum