Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Vedvarende energi dækker nu mere end halvdelen af elforbruget

Danmarks faktiske energiforbrug og CO2 udledningen faldt i 2014 til det laveste niveau i nyere tid, og vedvarende energi dækkede en rekordhøj andel af elforsyningen. Det fremgår af Energistatistik 2014, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Danmarks faktiske energiforbrug faldt i 2014 med 5,3 pct. til 719 PJ. Dermed var energiforbruget lavere, end det har været i mere end 40 år. Faldet i energiforbruget skyldes blandt andet, at 2014 var et varmere år, og at Danmark havde en større nettoimport af elektricitet i 2014 end året før.

Sammen med en større produktion af strøm fra vindkraft har det betydet, at brændselsforbruget til elproduktion er faldet med 11,6 pct. Udviklingen dækker over et samlet fald i forbruget af kul, olie og naturgas på 25 pct., mens forbruget af vedvarende energi omvendt steg 9,5 pct. i 2014.

Fortsat faldende energiintensitet

Energistyrelsen opgør også et korrigeret bruttoenergiforbrug, hvor der korrigeres for brændsel knyttet til udenrigshandel med elektricitet og klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. Det korrigerede bruttoenergiforbrug, der viser den underliggende tendens i udviklingen, faldt med 1,1 pct. til 755 PJ i 2014.

Da bruttonationalproduktet (BNP) steg sidste år med 1,1 pct., betød det faldende energiforbrug, at energieffektiviteten blev forbedret i 2014 med 2,1 pct. Den forbedrede energieffektivitet de seneste årtier svarer til, at hver BNP-enhed krævede 34,6 pct. mindre energi i 2014 end i 1990.

Udviklingen i bruttoenergiforbrug og CO2-udledning fra 1990 - 2014

Stigende forbrug af vedvarende energi

Det samlede forbrug af vedvarende energi steg fra 2013 til 2014 med 2,8 pct. til 192 PJ. Det skyldtes ikke mindst, at forbruget af træpiller og vindkraftproduktionen sidste år steg med henholdsvis 5,9 pct. og 17,6 pct. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi 28,5 pct. af energiforbruget i 2014 mod 27,2 pct. i 2013.

Produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi udgjorde i 2014 53,4 pct. af den indenlandske elforsyning. De største bidrag kom fra vindkraft med 38,8 pct., og biomasse med 11,4 pct.

Fald i udledningen af drivhusgasser

En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald på 7,0 pct. i 2014. Dermed er de faktiske udledninger af drivhusgasser reduceret med 27,4 pct. siden 1990.

Det store fald i forbruget af kul, olie og naturgas betød, at de faktiske CO2-udledninger fra energiforbruget faldt med 9,3 pct. i 2014 til 37,7 mio. ton. Korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet faldt CO2-udledningerne med 2,7 pct. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger faldet 32,6 pct.

Fald i energiproduktion og selvforsyningsgrad

Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. faldt 3,6 pct. i 2014 til 680 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt med henholdsvis 6,4 pct. og 3,1 pct.

Danmarks selvforsyningsgrad for energi faldt i 2014 til 90 pct. mod 92 pct. året før. Det betyder, at vores egen energiproduktion var 10 pct. mindre i 2014 end energiforbruget.

Læs Energistatistik 2014

Kategorier


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Energistyrelsen har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 300 beskæftiget i Energistyrelsen.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum