Gå til indhold
Læs prisvindende skattespeciale på 2 minutter

Nyhed -

Læs prisvindende skattespeciale på 2 minutter

Jacob Krushave Larsens speciale "Anvendelsesområet af kulbrinteskatteloven" modtog for nylig Karnov Specialepris 2015. Vi har bedt prismodtageren om at koge den interessante afhandling ned til en version, der kan læses på 2 minutter:

Den hurtige version af "Anvendelsesområdet af kulbrinteskatteloven"

Af Jacob Krushave Larsen, 

Cand.merc.jur, Senior Tax Consultant i United Tax Network

Emnet til specialet er valgt på baggrund af, at anvendelsesområdet af kulbrinteskatteloven udelukkende har været sporadisk behandlet i dansk litteratur, og specialet udgør således den første samlede behandling af gældende ret på området. Emnet har specielt relevans for virksomheder eller personer, der udfører arbejde i forbindelse med den danske olie- og gassektor, herunder i særdeleshed arbejde på den danske del af kontinentalsoklen.

Specialet undersøger gældende ret i relation til:

1) intern territoriel beskatningskompetence iht. folkeretten vedrørende kontinentalsoklen (uden for 12-sømilsgrænsen)

2) subjektiv skattepligt (herunder forholdet til Kildeskatteloven)

3) beskatningsretten ift. MDBO, hvor dobbeltbeskatning kunne tænkes at opstå (særligt fast driftssted, skibs- og lufttransport og virksomhed uden for kysten)..

Konklusionerne

Specialet fastslår, at Danmark iht. folkeretten kan beskatte indtægt, som relaterer til forekomster i undergrunden, herunder på kontinentalsoklen. Dette følger af Havretskonventionen art. 77 sammenholdt med Kulbrinteskatteloven.

Herudover er det fundet, at Kulbrinteskatteloven udstrækker hjemlen i Selskabsskatteloven og Kildeskatteloven til at omfatte territoriet, som er uden for 12-sømilsgrænsen (red.: ikke ”her i landet”) i de tilfælde, at indkomstens oprindelse falder inden for definitionen på kulbrintearbejde samt tilknyttet virksomhed i Kulbrinteskatteloven.

Specialet behandler, hvilke former for aktiviteter der kan anses for at være omfattet af begreberne forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter. Herudover behandles rækkevidden af begrebet dertil knyttet virksomhed, samt betingelsen om, at indkomst skal hidrøre fra virksomhed i Danmark, herunder søterritoriet, samt dansk kontinentalsokkelområde. Det konkluderes sammenfattende, at dertil knyttet virksomhed inkluderer selve den i Danmark udførte tilknyttede virksomhed, men tillige aktiviteter, som har en funktionel og tidsmæssig tilknytning til aktiviteten, der udføres i Danmark. Begrebet funktionel og tidsmæssig tilknytning skal tillige inkludere støttefunktioner, der udøves uden for Danmark.

Slutteligt er konkluderer specialet, at praksis og bestemmelser, der vedrører intern retlig definition af begrebet fast driftssted sammenholdt med modifikationer i MDBO også finder anvendelse ved fastlæggelse af beskatningsretten.

Der er i specialet ikke arbejdet med den særlige opgørelse for indkomst, der vedrører kulbrinteindvending.

HTML tutorial

NB! Det fulde speciale vil senere på året blive tryk i Tidsskrift for skatter og afgifter (TfS).

Emner

Hver mands adgang til lovgivningen er grundstenen til ethvert demokrati

Sådan sagde Magnus Karnov, og den vision har i dag gjort Karnov Group Denmark A/S til den ledende udbyder af information til professionelle, der arbejder med jura, revision, regnskab og ledelse.

Karnov Group stræber efter at hjælpe vores kunder til bedre at kunne udføre deres job, så de kan koncentrere sig om at forbedre vores samfund. Det har gjort os til en betydningsfuld forretningspartner i hele Skandinavien.

I dag dækker vi hele spektret af faglitteratur inden for vores kunders specialer. Og vores udgivelser spænder fra nytænkende ph.d.-afhandlinger, overskuelige studiebøger til aktuelle lovkommentarer, tidsskrifter og manualer. Så du vil altid kunne finde netop den vinkel du ønsker på et konkret emne.

Vores onlineløsninger gør hver dag omkring 30.000 brugere i stand til at træffe vigtige forretningsbeslutninger på et bedre grundlag. De bliver opdateret hver eneste dag, og funktionaliteten på vores platforme bliver løbende udviklet.

I Karnov Group arbejder der ca. 150 medarbejdere, fordelt på vores kontorer i København og Stockholm.

Vi er ejet af GMT Communications Partners, som er en uafhængig kapitalfond, der fokuserer på europæiske virksomheder inden for media, information, telekommunikation og underholdning

Karnov Group Denmark A/S
Sankt Petri Passage 5, stuen
1165 København K
Besøg vores andre nyhedsrum