Gå til indhold
Værdireguleringer giver højt resultat i 2022

Pressemeddelelse -

Værdireguleringer giver højt resultat i 2022

Et uroligt år på de internationale finansielle markeder har givet et højt resultat i KommuneKredit som følge af værdireguleringer. KommuneKredit har ydet lån og leasing for 28 mia. kr., bl.a. til at understøtte den grønne omstilling i de danske lokalsamfund.

KommuneKredit har i 2022 formidlet godt 700 lån og knap 3000 finansielle leasingaftaler og dermed sikret kommuner og regioner mere lokal værdi for borgernes penge.

KommuneKredit har f.eks. lånt 10 mio. kr. til Lemvig Vand til investeringer i ledningsnettet. Lånet blev udstedt med garanti fra Lemvig Kommune. KommuneKredit lånte også godt 5 mio. kr. til Halsnæs Affald med garanti fra Halsnæs Kommune. Sunddragets kystbeskyttelseslag af 2021 lånte knap 4 mio. kr. med garanti fra Struer Kommune til kystsikring. Og derudover leasede KommuneKredit f.eks. ambulancer til Region Hovedstaden for knap 16 mio. kr. og elbiler til sygehjemmeplejen i Hjørring Kommune for godt 23 mio. kr.

I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport 2022 siger administrerende direktør i KommuneKredit, Jens Lundager:

”Som direktør i KommuneKredit er jeg utrolig stolt af den rolle, vi spiller i det danske samfund, når gode lokale idéer skal føres ud i livet. Store som små. Og på lige vilkår – hvad enten det er i Nørresundby, Nakskov eller på Nørrebro.”

Læs mere i KommuneKredits Årsrapport 2022.

Finansiering af den lokale bæredygtige omstilling

En stor del af de kommunale og regionale investeringer udspringer af lokalsamfundenes ambitioner for den bæredygtige omstilling. Når der f.eks. er ønske om at etablere fjernvarme baseret på overskudsvarme, der blandt andet nedbringer borgernes varmeregninger, kan projektet ofte finansieres med et grønt lån hos KommuneKredit.

I 2022 godkendte KommuneKredits Grønne Komité 290 grønne lån til en værdi af 8,9 mia. kr. Størstedelen af de grønne lån blev godkendt på baggrund af KommuneKredits Green Bond Framework 2022, der blev lanceret i februar.

De nye rammer lever op til de nye standarder i markedet. Samtidig er lånekategorierne blevet udvidet fra fire til seks, så kommuner og regioner nu kan få grønne lån til investeringer inden for områderne Energi, Vand og spildevand, Affaldshåndtering- og behandling, Grønne bygninger, Klimavenlig transport samt Klimasikring.

Læs mere om effekterne af vores kunders investeringer i bæredygtige projekter i vores Green Bond Impact Report.

Øget fokus på ESG

I 2022 har KommuneKredit vedtaget en række ESG-målsætninger. Heraf har bestyrelsen vedtaget fem, som bl.a. internt sigter mod at reducere virksomhedens eget klimaaftryk og eksternt øge andelen af grønne lån i udlånsporteføljen.

”Det er glædeligt, at vores bestyrelse lægger vægt på, at vi i KommuneKredit også formulerer vores egne ESG-målsætninger. Vi vil bidrage til samfundets grønne omstilling både ved at reducere vores eget klimaaftryk og ved at understøtte medlemmernes klimaindsatser gennem vores finansiering,” siger Jens Lundager.

Læs mere om KommuneKredits arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar i Sustainability Report 2022.

Forventninger til 2023

I 2022 er KommuneKredit nået langt med at indfri strategiske initiativer, der f.eks. gennem nye IT-platforme skal etablere fremtidens KommuneKredit som en veldrevet, tilgængelig og bæredygtig finansiel virksomhed. Det omfattende arbejde fortsætter de kommende år.

På det finansielle plan er KommuneKredits forventninger til 2023, at virksomhedens muligheder for at skaffe finansiering vil forblive upåvirkede af eventuel uro på de finansielle markeder, og at udlånsaktiviteterne vil ligge på et normalt niveau.

Sammendrag – Årsrapport 2022

  • Nettorenteindtægter på 339 mio. kr. mod 381 mio. kr. i 2021.
  • Årets resultat før værdiregulering og skat blev 129 mio. kr. Det er et fald på 109 mio. kr. i forhold til 2021. Faldet skyldes en kombination af lidt lavere nettorenteindtægter og højere administrationsomkostninger.
  • Årets totalindkomst blev 991 mio. kr. mod 378 mio. kr. i 2021. Den højere totalindkomst skyldes hovedsageligt højere værdiregulering i 2022.
  • Nettoudlån, det vil sige nye udlån inkl. leasing minus afdrag og indfrielser, udgjorde 4,8 mia. kr.
  • Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 9.766 mio. kr. fra 8.775 mio. kr. ved udgangen af 2021.

KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622

KommuneKredit

KommuneKredit er en ganske særlig finansiel virksomhed, der er med til at sikre kommuner og regioner mere lokal værdi for borgernes penge. Til glæde for alle. Hvad enten vi bor i Nørresundby, Nakskov eller på Nørrebro.

Grundlæggende er KommuneKredit en forening. En forening, der gør det muligt for kommuner og regioner at få enkel og hurtig adgang til finansiering af deres projekter. Store som små. Til de lavest mulige omkostninger. På lige vilkår for alle – i hele landet.

Det gælder også, når lokale selskaber og institutioner med en kommunal garanti i ryggen låner penge til alt lige fra museer til kystsikring. Så er vi med.

Sådan har det været helt tilbage siden 1899, hvor KommuneKredit udbetalte det første lån. Og det er ikke at tage munden for fuld, når vi siger, at KommuneKredit siden har spillet en central rolle for det lokale selvstyre og i opbygningen af det moderne danske samfund.

Sådan er det også i dag, hvor vores dedikerede, kompetente medarbejdere rådgiver om og formidler mere end 2.000 årlige lån og finansielle leasingaftaler til alt lige fra leasing af elbiler til hjemmeplejen, indkøb af nye scannere til hospitalerne eller til etablering af fjernvarme ude i det ganske land. Eller til noget helt fjerde.

Men sikkert er det - det er til glæde for alle, for det lokale demokrati og for fremtidens grønne Danmark.

KommuneKredit

Kultorvet 16
1175 København K
Danmark

Besøg vores andre nyhedsrum