Nyhed -

Samarbejde om rent vand og sanitet styrker folkesundheden i Zambia

Krüger er ved at afslutte en omfattende renovering af drikke- og spildevandsforsyningen i det nordlige Zambia. Projektet, som skal resultere i mindre vandspild, færre overløb og bedre sundhed, fik stort fokus undervejs pga. en koleraepidemi.

I det nordlige Zambia ligger tre byområder Ndola, Luanshya og Masaiti, der indtil for nylig havde store problemer med forsyningsanlæggene. Danida Business Finance lånefinansierede projektet til renovering af anlæg til drikkevand- og spildevandsforsyning, som skal føre til bedre vandforsyning med mindre vandspild og bedre spildevandshåndtering. Bygherren er Kafubu Water and Sewerage Company, der understøttes med lånet fra Danida.

Det omfattende projekt er ved at blive gennemført i samarbejde med lokale partnere. Målet er at rense langt bedre end hidtil og sikre en solid forsyning af rent drikkevand til de tre byområder. Herudover er der stor fokus på videnoverførsel, så de lokale kan fortsætte driften efter projekts afslutning.

– Da vi startede projektet op var forsyningsledningerne i de tre byområder så dårlige, at de havde et vandspild på 70-75 pct., forklarer projektingeniør Michael Arp Christensen fra Krüger. Forsyningsanlæggene var gamle, og der var udfordringer i hele systemet fra indtag af råvand til drikkevand, samt når spildevandet skulle renses. Spildevandsnettet var mange steder helt tilstoppet, så spildevandet løb i gaderne og imellem husene i de omkringliggende townships.

Kolera satte projektet under pres

Med spildevand i gaderne og en begrænset mængde rent drikkevand var sundhedsrisikoen høj. En koleraepidemi i 2017 satte sundheden yderligere under pres.

– Undervejs brød en koleraepidemi ud i Lusaka og Ndola, og det skabte stor bevågenhed på projektet og ekstra pres på forsyningsselskabet. Da kolera spredes via spildevandet, som løb frit imellem husene og i gaderne, gjaldt det om at eliminere smittekilderne så hurtigt som muligt, forklarer Michael Arp Christensen.

Videnoverførsel i fokus

I forbindelse med projektet er der foregået en stor vidensoverførsel til lokale underentreprenører. Mange af underentreprenørerne har aldrig været på et så stort projekt før, og fagligt kræver det helt andre kompetencer, end de er vant til – blandt andet inden for planlægning, byggeri og prissætning. Derfor har Krüger holdt mange byggemøder – også på et helt lavpraktisk niveau – for at overføre så meget viden som muligt og for at sikre sig, at projektet løber i den rigtige retning.

Krüger har blandt andet trænet underentreprenørerne i at lægge ledninger, svejse, arbejde i beton og lave el. Herudover har en væsentlig del af træningen bestået i at sikre forståelse for værdien af det arbejde, der bliver udført. Det er ikke kun et spørgsmål om at levere nogle bygværker, men også et spørgsmål om at sikre den lokale sundhed og skabe værdi for lokalsamfundet.

– Det er spændende at arbejde på et projekt, der gør så stor gavn for lokalbefolkningen. Nu bliver de sikret rent vand og undgår stor sundhedsrisiko og materielle skader, der er forbundet med overløb af spildevand. Herudover er det rart at overføre viden og løfte det faglige niveau generelt i området, slutter Michael Arp Christensen.

INFOBOKS:
For at sikre rent drikkevand har Krüger renoveret og anlagt grundvandsboringer og råvandsindtag fra den lokale Kafubu River, samt renoveret og anlagt nye vandværker, ledningsnet og trykforøgere. Der er ligeledes både renoveret og etableret nye spildevandsbehandlingsanlæg.

Samlet omfatter projektet:
  • 4 eksisterende biologiske renseanlæg totalrenoveret
  • 5 bassinanlæg til rensning af spildevand renoveret
  • 9 spildevandspumpestationer renoveret
  • 37 km kloakledninger anlagt
  • 2 vandværker totalrenoveret
  • 3 nye vandværker etableret
  • 28 nye boringer eller drikkevandsindtag renoveret
  • 6 trykforøgerstationer renoveret
  • 140 km forsyningsledninger til drikkevand anlagt
I byområderne Ndoloa, Luanshya og Masaiti bor ca. 900.000.

Emner

  • Klima

Pressekontakt

Anne Abraham

Pressekontakt HR- og Kommunikationsdirektør 39690222

Relateret materiale