Gå til indhold
Børne- og Skoleudvalg indstiller skolesammenlægninger

Pressemeddelelse -

Børne- og Skoleudvalg indstiller skolesammenlægninger

Børne- og Skoleudvalget indstillede på sit møde i dag at sammenlægge otte skoler til fire. Indstillingen skal nu behandles af kommunalbestyrelsen den 30. oktober.

Bag beslutningen står Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Lokallisten og Konservative stemte imod forslaget, men stemte for skoledistriktsændringen ved Skovlyskolen.

Indstillingen der nu sendes videre til kommunalbestyrelsen er i hovedtræk:

Børne- og Skoleudvalget indstiller disse skoler sammenlagt:

  • Vangeboskolen og Nærum Skole
  • Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole
  • Toftevangskolen og Bistrupskolen
  • Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen

Skolerne nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse med virkning fra 1. august 2020. Derudover ændres Ny Holte Skole og Skovlyskolens skoledistrikt.

Det anbefales, at der på skoler med to matrikler foruden de eksisterende skolebestyrelser og MED-udvalg dannes et sammenlægnings-MED-udvalg og en sammenlægningsskolebestyrelse.

Derudover anbefales det, at kriterier for optagelse af elever på skolerne indskrives i en ny styrelsesvedtægt.

Sammenlægningsbestyrelserne skal indstille et nyt navn til den nye skole til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse senest i marts 2020.

Flertallet (V,S og R) var også enige om at:

"Børne- og Skoleudvalget udtrykker ros og anerkendelse af de mange udtalelser, høringssvar samt af Skolestrukturudvalgets forarbejde.

Det er vigtigt, at arbejdet med at bevare værdifulde kulturer og kvaliteter prioriteres på vej mod det nye fælles. God kommunikation og støtte til skolerne skal kendetegne den videre proces.

Børne- og Skoleudvalget anerkender sin del af de aftalte strukturbesparelser, og ser frem til, at der i det fortsatte arbejde med en masterplan kan tilvejebringes et betydeligt økonomisk potentiale ved arealreduktion. Hertil kommer et økonomisk potentiale gennem etablering af driftsfællesskaber.

Udvalget udtrykker tilfredshed med, at der i budgetforslaget er afsat 5 mio. kr. til underskudsdækning på skolerne og anmoder forvaltningen om, at der fremlægges en sag om dette.

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at den politiske budgetaftale skal have fokus på, hvordan implementeringsprocesserne på de nye skoler kan støttes økonomisk - f.eks. ved at basisbeløbet bliver på de nye skoler i 2020 og 2021 og derefter nedtrappes.

Børne- og Skoleudvalget understreger, at klassedannelsen sker ved indskoling og udskoling. Udvalget respekterer skolebestyrelsernes mulighed for at fastsætte principper for elevernes placering i klasser.

Børne- og Skoleudvalget understreger, at beslutninger om fremtidig arealanvendelse på skolerne hører under masterplanen for skolernes fysiske rammer.

Børne- og Skoleudvalget ønsker at sikre skolerne politisk arbejdsro til at implementere den nye skolestruktur og øvrige anbefalinger fra Skolestrukturudvalget.

Børne- og Skoleudvalget ser frem til og vil nøje følge den nye skolestruktur gennem fortsat dialog med bl.a. skoleledere, skolebestyrelser, Skoleforum og MED-udvalg".

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen, siger:

”Først og fremmest vil jeg gerne takke alle, som har deltaget i arbejdet med ny skolestruktur, eller som har afgivet udtalelse, deltaget i den offentlige debat, eller på anden måde vist, hvor vigtigt det er, at vi sikrer folkeskolen i Rudersdal de bedst mulige vilkår. Denne tak vil jeg gerne viderebringe på hele udvalgets vegne.

Jeg er meget tilfreds med dagens indstilling. Nu kan vi få skabt en robust klassedannelse og sikre skolerne en økonomi, der gør det muligt også i fremtiden at drive god skole. Vi har holdt fast i de lokale skoletilbud på alle matrikler, hvor vi kunne have valgt at lukke skoler. Vi har nu skabt muligheden for at koncentrere os om det væsentlige, nemlig at få skabt en endnu bedre skole i Rudersdal. Jeg glæder mig også til at arbejde videre med Skolestrukturudvalgets andre anbefalinger om ledelse, udskoling, driftsfælleskaber og Masterplan”.

Ændringsforslag

De Konservative og Lokallisten stillede dette forslag, som blev nedstemt med 2 stemmer (C og L) mod 5 (V, S og R).

"På baggrund af de indkomne høringssvar som entydigt peger på, at sammenlægning af otte skoler til fire ikke står mål med de skolemæssige omkostninger ved at gennemføre processen, anbefaler vi ikke skolesammenlægninger.

Robuste klasser i indskolingen skal sikres i forbindelse med indskrivningen, og ved en udnyttelse af Folkeskolelovens muligheder for at arbejde med fleksible skoledistrikter.

Vi ser positivt på, at der arbejdes videre med at styrke skolernes samarbejde omkring udskolingen, så der også her skabes mulighed for robuste klasser og attraktivt undervisningsmiljø for de ældste elever. Derudover også at se på, hvordan overskydende bygningskapacitet kan anvendes til andre formål."

Næsten 200 udtalelser og høringssvar

Forslagene har været sendt i høring i perioden 12. juni til 16. september. I alt er der modtaget høringssvar fra 12 skolebestyrelser, ni MED-udvalg (samarbejdsudvalg) og Handicaprådet. Herudover er der modtaget 174 udtalelser fra forældre, borgere, medarbejdere og interesseorganisationer.

Emner

Tags


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Daniel E. Hansen

Daniel E. Hansen

Formand for Børne- og Skoleudvalget 29 66 74 55