Press release -

SpaceInvader ansætter international profil med ’transport i blodet’ som kommerciel direktør

Den grønne danske iværksættervirksomhed, SpaceInvader, har pr. 1. juni, 2022 ansat den internationale logistikprofil Britta Toftum som kommerciel direktør (CCO). Britta har en lang og flot karriere bag sig hovedsageligt inden for salg, logistik og ledelse. Hun kommer blandt andet med en stærk ledelsesmæssig baggrund fra SAS; størstedelen af tiden i SAS Cargo som europæisk salgsdirektør i fire år og senere som salgsdirektør for SAS Cargo i Nordamerika med base i New York fra 2014-18. Efter mere end 10 år med logistisk salgsledelse påtog Britta sig i 2018 den udfordrende rolle som chef for SAS’s mere end 1.100 kabinepersonale i hhv. Norden og Asien; en stilling hun har været i frem til maj 2022.

Det er med stor forventning og begejstring, at Britta nu skifter spor til iværksætter-verdenen i sin nye kapacitet som SpaceInvader´s CCO. Selskabet er i fuld gang med at hjælpe logistikoperatører, indtil videre primært i Skandinavien, med at optimere deres fragtkapacitet med selskabets innovative og patenterede pallestativ løsning. Med SpaceInvader’s løsning kan operatørerne stable pallegods sikkert og effektivt, så højden i fragtrum udnyttes maksimalt, og dermed spare både plads, penge og CO2.

SpaceInvaders løsning slår mange fluer med ét smæk i en udfordrende tid, hvor der skal findes hurtige klimaløsninger og der er akut og massiv mangel på lastbilchauffører. Samtidig har pandemien bidraget til den globale forsyningskrise, og senest har krigen i Ukraine skabt historisk høje brændstofpriser, ligesom logistikoperatører snart kan forvente CO2 afgifter på deres kørsel.

Om skiftet til SpaceInvader efter mange år i luftfragt siger Britta; ”Jeg glæder mig virkelig meget til at komme i gang. Det her er ’the perfect storm’, og SpaceInvaders løsning er en af dem hvor man tænker, ’hvorfor har ingen tænkt på dét før’? Løsningen er banebrydende, og de allerede dokumenterede gevinster er enorme for både klimaet og operatørernes bundlinje!”

Steen Frederiksen, CEO i SpaceInvader siger om Britta; ”Vi er rigtig glade for, at Britta vil med på vores mission om at gøre transportbranchen grønnere og økonomisk mere bæredygtig. Hun kommer med stor professionalisme, positiv power og mange års international erfaring fra logistikbranchen som er utrolig værdifuld, fordi vi nu er i gang med at skalere virksomheden. Vi står med en unik løsning, og jeg er sikker på at Britta er dén der kan løfte os til næste niveau!”

Med Brittas mange år i logistikbranchen har hun med egne ord ’transport i blodet’, og ser meget frem til at hjælpe særligt de store logistikoperatører med at tænke innovativt og til at skabe grøn omstilling med SpaceInvaders unikke løsning:

”Jeg kender branchen indefra, og ved hvor konservativ den kan være. Selv den mest oplagte løsning kan være udfordrende at implementere i den sektor. Men jeg er super optimist, fordi timingen for SpaceInvaders løsning er optimal, som verden ser ud lige nu. Det er nu verden har brug for den kapacitetsoptimering SpaceInvader kan give. Og det er dét gennembrud jeg vil skabe sammen med SpaceInvaders dygtige team, der allerede har store logistikoperatører som Bring, PostNord og Blue Water Shipping med flere på kundelisten.”ENGLISH BELOW


SpaceInvader hires international profile with 'transport in her blood' as Commercial Director

The Danish green start-up, SpaceInvader, has hired international logistics professional Britta Toftum as their Chief Commercial Officer (CCO), effective June 1, 2022. Britta has a long and impressive career mainly in sales, logistics and management. Among other roles, she has a strong management background from SAS, mainly from SAS Cargo Group as Sales Director Europe for four years and later as Head of Cargo Sales North America - based in New York from 2014-18. After more than 10 years of logistics sales management, Britta took in 2018 on the challenging role as SAS’s Head of Cabin Crew, heading up 1,100 cabin crew in the Nordics and Asia, respectively; a role she held until May 2022.

It is with great anticipation and excitement that Britta now shifts track to the entrepreneurial world in her future capacity as SpaceInvader’s CCO. The company is already helping logistics operators, so far mainly in Scandinavia, optimise their freight capacity with the company's innovative and patented pallet rack system. SpaceInvader's solution enables operators to double stack pallet goods safely and efficiently, allowing them to maximise the height of the cargo hold, hence saving both capacity, costs, and CO2.

SpaceInvader's solution kills many birds with one stone at a critical time where rapid climate solutions are needed, and there is an acute and massive shortage of truck drivers. At the same time, the pandemic has contributed to the global supply crisis and most recently, the war in Ukraine has led to historically high fuel prices, just as logistics operators can soon expect CO2 taxation on their milage.

On the switching to SpaceInvader after many years in international air freight, Britta says; "I am really looking forward to getting started. This is really 'the perfect storm' and SpaceInvader's solution is one of those where you think, 'why has no one thought of this before'? The solution is ground-breaking, and the already proven benefits are huge for both the climate and the operators' bottom line!"

Steen Frederiksen, CEO of SpaceInvader says about Britta; "We are very happy that Britta wants to join our mission to contribute to making the transport industry greener and financially more sustainable. She brings professionalism, a just do it attitude and many years of international experience from the logistics industry which is incredibly valuable to our efforts scaling the business. We have a unique solution, and I’m sure Britta is the one to take us to the next level!"

With her many years as a leader in the logistics industry, Britta has in her own words 'transport in the blood', and she is very much looking forward to helping particularly the large logistics operators become more innovative and to boost their green transformation with SpaceInvader's unique solution:

"I know the industry inside out and how conservative it can be. Even the most obvious solution can be challenging to implement in that sector. But I'm super optimistic because the timing for SpaceInvader's solution is optimal, as the world stands right now. Now is the time; the world truly needs the capacity optimisation that SpaceInvader offers. And that's the breakthrough I want to create with SpaceInvader's talented team, who already have major logistic companies like Bring, PostNord, Blue Water Shipping and more on their customer list."

About SpaceInvader

SpaceInvader, founded in 2015, is a Danish green-tech company that is part of the circular economy and helps the transport and logistics industry to optimise freight capacity. SpaceInvader's climate solution provides both documentable CO2 reduction in the supply chain and significant cost savings. With its patented pallet racking system, the SpaceInvader solution enables stable and safe double stacking of pallet goods both in trucks, in warehouses and at the end recipient. The solution reduces the main key costs in the logistics chain, a low filling rate or empty runs. The SpaceInvader system demonstrates a positive climate impact with CO2/NoX reductions of between 10-30%. Once operational, the solution reduces both the number of kilometres driven and the number of trucks on the road. After implementing SpaceInvader's double stacking solution in their linehaul operations, PostNord Logistics has saved one truck in eight.

Read more customer cases and more about SpaceInvader's solution at www.spaceinvader.comRelated links

Topics

 • Transport

Categories

 • spaceinvader
 • bæredygtigt
 • logistik
 • steen frederiksen
 • britta toftum
 • transportsystem
 • klimaløsning
 • pallestativ
 • co2
 • dobbeltstabling

Regions

 • Hovedstaden

Om SpaceInvader

SpaceInvader, grundlagt 2015, er en dansk green-tech virksomhed, der indgår i den cirkulære økonomi og hjælper transport- og logistikbranchen med at optimere fragtkapacitet. SpaceInvaders klimaløsning giver både dokumenterbar CO2 reduktion i forsyningskæden og store økonomiske besparelser. Med sit patenterede pallestativ-system muliggør SpaceInvader løsningen stabil og sikker dobbeltstabling af pallegods både i lastbiler, på lager og hos slutmodtager. Løsningen reducerer de væsentligste nøgleomkostninger i logistikkæden, lav fyldningsgrad eller tomkørsel. SpaceInvader systemet dokumenterer en positiv klimaeffekt med CO2/NoX reduktioner på mellem 10-30%. Når løsningen sættes i drift, reduceres både antal kørte kilometer and antal lastbiler. PostNord Logistics har efter implementering af SpaceInvaders dobbeltstablings-løsning i deres linehaul kørsel sparet hver 8. lastbil væk. 

Læs flere kundecases og mere om SpaceInvaders løsning på www.spaceinvader.com


Contacts

Susanne Tolstrup

Press contact Head of Communications Communications and Media Relations +45 31720144