Tiedote -

Enfo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 15.12.2010

Enfo Oyj:n 15.12.2010 pidetty ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt uudesta
konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.
Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet
yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Järjestelmään osallistumiseen ja palkkion saamiseen liittyy yhtiön osakkeita
koskeva sijoitus- ja omistusedellytys.

Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet
2011, 2012 ja 2013. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja
niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän
mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 perustuu Enfo-konsernin liikevoittoon
(EBIT).

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 maksetaan vuonna 2012 yhtiön
osakkeina. Osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy
kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ-
tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy sitouttamisjakson aikana avainhenkilöstä
johtuvasta syystä, palkkiona annetut osakkeet voidaan lunastaa avainhenkilöiltä.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä Suomesta ja Ruotsista.
Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin
24.000 Enfo Oyj:n osakkeen arvoa. Muut kuin järjestelmän piirissä olevat Enfon
suomalaiset työntekijät kuuluvat Enfon henkilöstörahastoon, joka on Enfo Oyj:n
viidenneksi suurin osakkeenomistaja.

Yhtiökokous päätti myös maksullisesta osakeannista ja osakeantivaltuutuksesta

Yhtiökokous päätti myös maksullisesta suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön
johdon ja yhtiön konsernin avainhenkilöiden merkittäväksi tarjotaan enintään
20.206 uutta osaketta. Oikeus osakkeiden merkintään on yhtiön hallituksen
jäsenillä, yhtiön toimitusjohtajalla ja yhtiön hallituksen nimeämillä yhtiön
konsernin palveluksessa työ- tai toimisuhteessa olevilla avainhenkilöillä 61,84
euron merkintähinnalla osakkeelta.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista.
Valtuutus koskee enintään 113.500 osakkeen antamista. Osakkeet voidaan antaa
yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle
61,84 euron merkintähinnalla osakkeelta.

Lisätietoja: Enfo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Hakakari, puh. +
358 400 408 316.

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet ja http://www.enfo.fi">www.enfo.fi

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tarjoaa yrityksille ja yhteisöille
mutkattomia tietotekniikkapalveluja. Enfo hyödyntää palveluissaan yli 45 vuoden
kokemustaan tietotekniikasta sekä vahvojen IT-ammattilaistensa osaamista. Lähes
700 huippuosaajaa varmistavat, että asiakkaat saavat parhaimman hyödyn irti
tietotekniikasta. Enfon liikevaihto on yli 140 milj. euroa. Lisätietoa Enfosta
osoitteissa http://www.enfo.fi">www.enfo.fija http://www.enfo.se">www.enfo.se
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Enfo via Thomson Reuters ONE

[HUG#1472841]

Source: Millistream / Hug

Aiheet

  • Yritystoimi, yleinen