Uutinen -

Akordi liittyi FIBSin ja Monimuotoisuusverkoston jäseneksi

Neuvottelu-, konfliktinratkaisu- ja sovittelupalveluita tarjoava Akordi Oy on yksi FIBSin ja Monimuotoisuusverkoston uusimmista jäsenistä. Yrityksen hallituksen puheenjohtajan Lasse Peltosen mukaan sidosryhmien huomioon ottaminen tulee olemaan entistä tärkeämmässä roolissa, jotta yritykset voisivat reagoida yhteiskunnan muutoksiin herkästi ja uskottavasti.

Miksi liityitte FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseniksi?

Yrityksemme liiketoimintaan liittyy keskeisesti yritysvastuun edistäminen sosiaalisen hyväksyttävyyden osalta. Ydinosaamiseemme kuuluu ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön liittyvien konfliktien ennaltaehkäisy ja kärjistyneissä kiistoissa neutraalina ja riippumattomana sovittelijana toimiminen osapuolten välillä. FIBSin toimintaan osallistuminen auttaa meitä ymmärtämään paremmin haasteita, joita yritykset kohtaavat toiminnassaan. Voimme toivoaksemme myös auttaa FIBSissä mukana olevia organisaatiota kehittämään sidosryhmäosaamistaan ja samalla yritysvastuutyötään entistä kestävämmäksi.

Mitä yritysvastuu teille merkitsee?

Yritysvastuu merkitsee kunnioittavaa ja luottamuksellista suhdetta yrityksen ja ympäröivän maailman välillä. Tämä suhde elää, joten aito vastuullisuus edellyttää herkkyyttä yhteisöjen ja ympäristön muutoksille. Itse näemme vastuullisessa toiminnassa paljon mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnan kehittämiselle.Uskomme, että yritys, jolla on kyky ennakoida konflikteja ja rakentaa sidosryhmäosaamista, pärjää muuttuvassa maailmassa kilpailijoitaan paremmin. Ottamalla sidosryhmät neuvottelukumppaneiksi erilaisiin ympäristöön liittyviin hankkeisiin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, saadaan luotua ratkaisuja, jotka ovat entistä parempia niin talouden, ympäristön kuin sosiaalisen kestävyydenkin kannalta.

Miten näette vastuullisuuden merkityksen kehittyvän alallanne tulevaisuudessa?

Yritysvastuun merkitys lisääntyy jatkuvasti yhdessä kuluttajien ja yhteiskunnan toimijoiden tietoisuuden lisääntymisen ja muuttuvien arvostusten myötä. Yritysten toimintojen globaali kytkeytyneisyys ja reaaliaikainen läpinäkyvyys korostavat tätä muutosta: You can’t hide, so do the right thing! Sidosryhmien huomioon ottaminen tulee olemaan entistä tärkeämmässä roolissa, jotta yritykset voisivat reagoida yhteiskunnan muutoksiin herkästi ja uskottavasti. Sidosryhmien hyväksyntä ja tuki – eräänlainen luottamuspääoma - kasvattaa jatkuvasti merkitystään yritysten tuotannontekijänä muiden pääomien ohella. Näemme tämän luottamuspääoman ja sidosryhmäyhteistyön osaamisen yrityksen strategisina resursseina, joilla on myös olennainen taloudellinen merkitys yritykselle. Samalla kestävyyden ja reiluuden kasvavat vaatimukset aiheuttavat jatkuvasti jännitteitä, jotka tulevat esille mm. erilaisina ympäristöön liittyvinä konflikteina ja kiistoina. Näemme oman roolimme kaikkien osapuolten yhteisenä avustajana neuvotteluissa, joissa näitä jännitteitä puretaan ja kiistoja ratkotaan.

Mihin vastuullisuuskysymykseen aiotte tulevana vuonna panostaa ja miten FIBS-jäsenyys voi teitä sen toteuttamisessa auttaa?

Meitä kiinnostaa se, miten yritysten sidosryhmäyhteistyön menetelmät ja prosessit toimivat erilaisissa vastuukysymyksissä. Näemme paljon oppimisen mahdollisuuksia eri toimialojen ja vastuullisuushaasteiden välillä. Toivomme voivamme auttaa organisaatioita vahvistamaan sidosryhmäosaamistaan ja vuorovaikutustaitoja hankalissakin tilanteissa. FIBS-jäsenyys voi auttaa tässä konkreettisesti kokemusten vaihdon ja kontaktien avulla.

Lisätietoja Akordista

Aiheet

  • Yritystoimi

Kategoriat

  • akordi
  • konfliktinratkaisu
  • ympäristösovittelu
  • sosiaalinen hyväksyttävyys
  • sidosryhmät

Yhteyshenkilöt

Tarja Laakkonen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö 0400 877 396

Mikko Routti

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 040 527 4575