Tiedote -

Lausunto tuomioistuinharjoittelua käsittelevästä lainsäädännöstä Dnro 34/2011

LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA ASETUKSEKSI TUOMIOISTUINHARJOITTELUSTA, ASETUKSEKSI KÄRÄJÄOIKEUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA SEKÄ ASETUKSEKSI VIRKAVALASTA JA VIRKAVAKUUTUKSESTA SEKÄ TUOMARINVALASTA JA TUOMARINVAKUUTUKSESTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA


Suomen Asianajajaliitto on saanut oikeusministeriöltä 22.6.2011 päivätyn lausuntopyynnön liittyen työryhmän ehdotuksiin valtioneuvoston asetukseksi tuomioistuinharjoittelusta, asetukseksi käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta sekä asetukseksi virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu ehdotusten johdosta seuraavaa.

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tuomioistuinharjoittelusta

Suomen Asianajajaliitto pitää työryhmän ehdotusta asetukseksi tuomioistuinharjoittelusta pääosin erittäin onnistuneena.

Asetusluonnoksen 1 ja 6 §:ssä tarkoitetun harjoittelusuunnitelman käyttöönottoa Asianajajaliitto pitää erityisen myönteisenä ja tarpeellisena uudistuksena. Asianajajaliitto uskoo harjoittelusuunnitelman lisäävän tuomioistuinharjoittelun koulutuksellisuutta ja yhtenäistävän tuomioistuinharjoittelun sisältöä sekä tasaavan käräjänotaarien sisäisen koulutuksen ja opastuksen tasoeroja käräjäoikeuksien välillä.

Kehityssuunta on oikea ottaen huomioon, että juuri järjestelmällisen koulutuksen puute on yksi vallitsevan tuomioistuinharjoittelujärjestelmän suurimmista ongelmakohdista. Asianajajaliitto pitää erittäin tärkeänä, että käräjänotaareille tarjotaan koulutusta, joka antaa heille käytännön työkaluja työssään kohtaamien juridisten kysymysten ratkaisemiseen.

Asianajajaliitto kannattaa myös 3 §:ssä ehdotettua hakumenettelyn yhtenäistämistä ja katsoo yhteishaun järjestämisen kahdesti vuodessa ja samanaikaisesti kaikkiin käräjäoikeuksiin olevan hyvä ja toimiva ratkaisu. Yhteishaku helpottaa hakijoiden tiedonsaantia hakuajoista ja noudatettavista menettelytavoista sekä lisää käräjänotaarien valinnan avoimuutta, kun hakuprosessit eivät enää vaihtele käräjäoikeuksittain. Haun järjestäminen kahdesti vuodessa on toimiva ratkaisu ja edesauttaa harjoittelupaikoista kiinnostuneiden hakeutumista tuomioistuinharjoitteluun.

Ehdotuksen 4 §:ssä esitettyjen valintaperusteiden osalta Asianajajaliitto toteaa, ettei sillä ole itse asetusluonnoksessa mainittujen kriteerien osalta huomautettavaa. Asianajajaliitto kuitenkin ilmaisee huolensa siitä, että työryhmän muistion mukaan hakijoiden motivaatiolle hakeutua tulevaisuudessa tuomarinuralle ja työskennellä jatkossa oikeuslaitoksen palveluksessa voitaisiin antaa painoarvoa hakijoiden valinnassa. Asianajajaliitto korostaa, ettei uuden asetuksen tai sen tulkinnan tule mahdollistaa esimerkiksi niiden asianajotoimistoissa työskentelevien hakijoiden asettamista muita hakijoita huonompaan asemaan harjoittelijoiden valinnassa, jotka haluavat tuomioistuinharjoittelun päätyttyä palata entisen työnantajansa palvelukseen. Asianajajaliitto katsoo olevan koko oikeuslaitoksen etu, että myös jatkossa tuomioistuinharjoittelu on yhtäläisesti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskentelevien lakimiesten haettavissa ja että myös jatkossa julkisella sekä yksityisellä sektorilla työskentelee tuomioistuinharjoittelun suorittaneita lakimiehiä. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että tuomioistuimia ohjeistetaan em. muistiosta poiketen valintaprosessin suhteen siten, että tuomioistuinharjoittelun suorittaneita lakimiehiä tulevaisuudessakin toimii mahdollisimman laajasti myös yksityisellä sektorilla. Kuten edellä on todettu, tämä on omiaan edesauttamaan oikeudenhoidon toimivuutta kokonaisuutena. Pidemmällä tähtäimellä tämä osaltaan luo myös valmiuksia esimerkiksi tuomarin tehtäviin sopivien asianajajien siirtymiselle tuomarinuralle.   

Asetusluonnoksen 2, 5 ja 7–9 §:n osalta Suomen Asianajajaliitolla ei ole lausuttavaa.

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi käräjäoikeusasetuksen 17–20 §:n muuttamisesta

Suomen Asianajajaliitolla ei ole lausuttavaa ehdotuksen johdosta.

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen 2 ja 9 §:n muuttamisesta

Suomen Asianajajaliitolla ei ole lausuttavaa ehdotuksen johdosta.
        

Helsingissä 25. heinäkuuta 2011


SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
        
Risto Sipilä
Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtaja, asianajaja


LAATI      
asianajaja Kaisa Voutilainen, Asianajotoimisto Borenius Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan tavallisesti oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on kuitenkin aiheen erityislaadun vuoksi valmisteltu Asianajajaliiton nuorten toimikunnassa.

Aiheet

  • Juridiikka

Yhteyshenkilöt

Janne Laukkanen

Lehdistön yhteyshenkilö viestintäpäällikkö 040 588 1925

Johanna Kainulainen

Lehdistön yhteyshenkilö viestintäasiantuntija ulkoinen viestintä ja Advokaatti (09) 6866 1225

Heidi Enne

Lehdistön yhteyshenkilö tiedottaja verkkoviestintä, Defensor Legisin toimituksellinen työ, sisäinen viestintä ja jäsenpalvelu viestintäasioissa (09) 6866 1221