Ohita
KKO 2017:29 päätös vahvistaa luottamusvaltuutettujen asemaa

Uutinen -

KKO 2017:29 päätös vahvistaa luottamusvaltuutettujen asemaa

KKO:n päätöksen mukaan työsopimuslain 13 luvun 3 §:n 1 momenttia luottamusvaltuutettujen valinnasta tulee tulkita aiemmasta käytännöstä poiketen. Henkilöstöryhmä, johon kuuluvat työntekijät eivät ole työnantajaa sitovan työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen jäseniä, eivätkä näin ollen voi olla valitsemassa luottamusmiestä, saa valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun, vaikka työpaikalla jo on työehtosopimuksen mukaisesti valittu luottamusmies.

Luottamusmiehen on katsottu edustavan myös järjestäytymättömiä tai muuhun kuin työehtosopimuksen tehneeseen työntekijäyhdistykseen kuuluvia työntekijöitä työehtosopimusta koskevissa asioissa. Edustamisen on katsottu kattavan myös työlainsäädännön määräykset siltä osin, kun lakien säännöksissä niin mainitaan, esimerkiksi laki yhteistoiminnasta yrityksissä.

KKO katsoi päätöksessään, että oman edustajan puuttumisesta aiheutuva haitta saattaa muodostua erityisen suureksi sellaisten työntekijöiden kohdalla, jotka ovat järjestäytyneet muuhun kuin työehtosopimukseen osalliseen työntekijäyhdistykseen ja jotka muodostavat erillisen henkilöstöryhmän, jonka edut saattavat joiltakin osin olla ristiriidassa työehtosopimukseen osalliseen työntekijäyhdistykseen kuuluvien työntekijöiden etujen kanssa. Ammattiyhdistystoimintaan osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei ole hyväksyttävä peruste erilaiseen kohteluun työelämässä.

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2017/20170029

Kategoriat

Yhteyshenkilö/-t

Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki