Press release -

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2008 GUIDELINE OIL DRILLING TECHNOLOGY AB (PUBL)

(NGM:GODT)

Informationen är sådan som Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2008 kl 08:15.


Första kvartalet (januari - mars 2008)
* Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 12,7 (0,0) mkr
* Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till -1,0 (-1,7) mkr
* Resultatet per aktie för det första kvartalet uppgick till -0,04 (-0,11) kr

Proforma första kvartalet (januari - mars 2008)
* Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 12,7 (12,3) mkr
* Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till -1,0 (-1,7) mkr

Väsentliga händelser under perioden
* Inbetald nyemission om 74,1 mkr före emissionskostnader
* Slutfört förvärv av Malå Geoscience som är ett ledande företag inom radarteknologi med fokus på sk markradar och borrhålsradar
* Fortsatt utvecklingsarbete med förbättrade resultat men inga nya tester inom ramen för förstudie med Tesco Corporation pga av förseningar
* Förhandlingar om samarbete med andra aktörer inom oljeservicesektorn har fortgått
* Malå Geoscience har sålt första kommersiellt MIRA-system (3 D radar)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
* Förlikning uppnådd mellan Guideline dotterbolag Malå Geoscience och amerikanska Witten Technologies Inc
* Diskussioner förs med representanter för säljarna av Malå Geoscience rörande storleken på tilläggsköpeskilling baserat på 2007 års resultat

Guideline Oil Drilling Technology i korthet
Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar system för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Affärsområdet Malå Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Verksamhetens utveckling
I början av året slutförde Guideline förvärvet av Malå Geoscience som är verksamt inom radarteknologi med fokus på s k markradar och borrhålsradar. Under räkenskapsåret 2007 ökade Malå Geoscience omsättningen till totalt 65,9 mkr med ett rörelseresultat på 6,8 mkr. Försäljningen under första kvartalet 2008 ligger på en högre nivå än vid motsvarande period förra året. Östeuropa och andra nya framväxande marknader visar fortsatt stark tillväxt. Ryssland, Kina och Indien utvecklas bättre än förra året. Västeuropa går något svagare liksom USA vilket är enligt förväntan. Samtidigt finns ett mycket stort intresse för den nya produktplattformen MIRA (Malå Imaging Radar Array) som förenklat kan beskrivas som en 3-D radar. Den första ordern levererades under slutet av 2007 till en tysk forskningsorganisation och under perioden har det första systemet levererats till ett geofysiskt konsultbolag i Europa.

Inom affärsområdet Guideline har under perioden utvecklingsarbete fortgått i egen regi och inom ramen för samarbetet med Tesco Corporation. Detta utvecklingsarbete omfattar bland annat anpassning av algoritmer för filtrering och processering av signaler vid borrning i olika formationer, infästning av sensorer på mark i olika terräng, infästning av sensorer på olika typer av borriggar, anpassning av system för trådlös dataöverföring samt kompletterande ljudkälla vid borrning på större djup. Som del av en förstudie i samarbetet med Tesco Corporation genomfördes tester i södra USA i slutet av sista kvartalet 2007. Under första kvartalet 2008 har nya testplatser i södra Texas studerats för nya tester. Genomförande av tester tillsammans med Tesco Corporation har försenats och antalet tester understiger det planerade. Anledning till förseningar har ej med Guidelines teknik att göra utan beror på svårigheter att få tillgång till testplatser. Samarbetet har i detta avseende påverkats negativt
av stora förändringar inom Tesco Corporations organisation. Samarbetet löper dock vidare och tester för utvärdering och utveckling av Guidelines teknik beräknas fortgå under åtminstone resten av 2008.

Vid sidan av tester och utvecklingsarbete har fortsatta förhandlingarna förts kring nya affärsavtal med andra aktörer inom oljeservicesektorn. Dessa förhandlingar rör möjliga samarbeten både inom området styrd borrning och positionsbestämning av borr, liksom ett annat applikationsområde inom oljeproduktion Guidelines kärnteknologi kan ha stor potential.

Vad gäller utveckling av verksamhet i Malå Geoscience och synergier mellan Guideline och Malå Geoscience har samordning av ekonomifunktion skett där Malå Geosciences
ekonomiansvarige Lena Lönnberg utsetts till ekonomichef för hela Guideline koncernen.

Nettoomsättning och resultat
Under perioden januari - mars 2008 uppgick koncernens nettoomsättning till 12,7 (0,0) mkr och resultat efter skatt till -1,0 (-1,7) mkr. Nettoomsättning under första kvartalet består i sin helhet av omsättning genererad i Malå Geoscience. Omsättningen i Malå Geoscience har historiskt uppvisat ett kraftigt säsongsvarierande mönster med ett svagt första kvartal och ett starkt fjärde kvartal. Nettoomsättning under första kvartalet 2007 visar på ett liknande mönster med en väsentligt lägre nettoomsättning än under fjärde kvartalet 2007 men en högre omsättning än under motsvarande period förra året (första kvartalet 2007).

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick den 31 mars 2008 till 75,3 (11,0) mkr vilket motsvarar en soliditet på 63% (88%). Räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 7,4 (0,0) mkr. Likvida medel var vid periodens slut 18,4 (5,2) mkr, därutöver finns outnyttjade checkkrediter om 7 mkr. Likvid för genomförd nyemission erhölls den 10 januari om 74,1 mkr före nyemissionskostnader.

Investeringar
Periodens investeringar uppgick till 49,8 (0,7) mkr och omfattade framför allt förvärvet av Malå GeoScience samt investeringar i utveckling.

Finansiering
Under perioden har ingen ny finansiering skett. Dotterbolaget Guideline AB är att betecknas som ett utvecklingsbolag och har i nuläget begränsade intäkter. Genom förvärvet av Malå Geoscience tillförs dock en verksamhet som är kassaflödespositiv och med stabila intäkter och positivt rörelseresultat. För Guideline koncernen som helhet bedöms verksamheten under 2008 kunna finansieras med befintlig kassa och internt genererade intäkter. Skulle ytterligare finansiering behövas under året bör lånefinansiering kunna täcka detta behov.

Optionsprogram
Vid periodens slut fanns inga utestående optionsprogram.

Antal utestående aktier
Antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 24.693.872 (16.420.404).

Personal
I koncernen finns 43 (1) anställda. Fördelningen av personalen är enligt följande: 7 personer är verksamma inom administration och förvaltning, VD för moderbolag samt dotterbolag inkluderade, 9 personer är verksamma inom försäljning och marknadsföring, 11 personer är verksamma inom utveckling och 16 personer är verksamma inom produktion. Övrig personal är anlitad på konsultbasis.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har skett under perioden

Moderbolaget
Verksamheten i Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. I perioden januari - mars redovisas intäkter om 0,4 (0) mkr. Till följd av omkostnader uppgick resultatet i perioden till -0,8 (-1,0) mkr. Antalet anställda i moderbolaget är 1 (1).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Planering av nya tester i Texas har skett genom besök och möten på plats med Tesco Corporation och borroperatören Turn Key Solutions. Kontraktering av ytterligare testpersonal har skett lokalt i USA. Förberedelser har skett för att bygga ytterligare testsystem med placering i Kanada i tillägg till befintligt testsystem i USA. Arbete med att ersätta kablar i systemet med ett trådlöst, radiobaserat system har påbörjats.
Guidelines dotterbolaget Malå Geoscience har efter rapportperiodens utgång nått en förlikning med amerikanska Witten Technologies Inc. Uppgörelsen innebär att en mångårig tvist är avslutad och att Malå Geoscience har full frihet att tillverka och globalt marknadsföra samtliga befintliga produkter oaktat tidigare avtalsrelationer med Witten Technologies. Malå Geoscience ingick 1997 ett avtal med amerikanska Witten Technolgies som syftade till samarbete inom produktutveckling och licensiering av patenterade rättigheter. 2002 uppstod tvist mellan parterna som lett till en långvarig rättslig process inom det amerikanska rättssystemet. Nu har parterna nått en förlikning som i korthet innebär att Witten Technologies ersätts för gamla rättegångskostnader enligt tidigare domslut och att två patent överförs till Witten Technologies. Vidare upphävs ett för Malå Geoscience ofördelakigt licensavtal samtidigt som Malå Geoscience garanteras kunna tillverka, marknadsföra och sälja samtliga nuvarande
produkter globalt, oaktat de patent som överförts till Witten Technologies. Kostnaderna för uppgörelsen är reserverade i Malå Geoscience bokslut för 2007 och pengarna för uppgörelsen sedan tidigare deponerade i USA. Förlikningen påverkar ej resultatet för 2008 eller senare perioder.
Under rapportperioden har Guideline informerat marknaden om att, baserat på det reviderade rörelseresultatet för 2007 på 6,8 mkr i Malå Geoscience, skall enligt förvärvsavtalet en tilläggsköpeskilling om 10,6 mkr utbetalas från Guideline till säljarna av Malå Geoscience. Denna ersättning skulle erläggas före den 30 april 2008 varav hälften kontant och hälften i nyemitterade aktier i Guideline. Säljarna har dock invänt mot Guidelines avtalstolkning och den beräknade tilläggsköpeskillingen. Parterna för en diskussion för att se om en skiljedomsprocess kan undvikas. Guidelines juridiska rådgivare anser att Guideline har rätt i sak. Förvärvsanalysen är baserad på utfallet enligt Guidelines avtalstolkning.
I slutet av rapportperioden har avtalet mellan Guideline och styrelseledamoten Jim Cottons bolag Icebear Capital löpt ut. Avtalet har inneburit möjligheter för Icebear Capital att erhålla ersättning om avtal kan ingås med strategisk partner inom oljeservicesektorn. Guideline och Icebear Capital för diskussioner kring förnyelse av avtalet.
Efter rapportperiodens utgång har styrelsen kallat till årsstämma den 2 juni. Bland beslutspunkterna återfinns förslag om bemyndigande för genomförande av nyemissioner innebärande en höjning av aktiekapitalet om maximalt 500.000 skr, samt förslag till program för teckningsoptioner för ledande befattningshavare om totalt 1.275.000 teckningsoptioner.
Styrelsen i Malå Geoscience har beslutat att utse moderbolaget Guidelines VD Peter Hjorth som tillförordnad VD till dess långsiktig VD har rekryterats. Denna rekryteringsprocess har igångsatts. Tidigare VD:n i Malå Geoscience, Tommy Leijon, jobbar vidare med andra projekt i bolaget.

Framtida utveckling
Kontinuerligt förbättrade resultat vad gäller högre noggrannhet med Guideline metoden har uppnåtts baserat på tester vid borrning i fast berg vid egen testborrplats i Almunge. För att visa att dessa resultat går att reproducera vid oljeborrning krävs dock upprepade tester i olika miljöer. Samarbetet med Tesco Corporation har hittills inte genererat det planerade antalet testmöjligheter vilket innebär att anpassningen av systemet för oljeborrning ytterligare försenats. Anledning till förseningar har ej med Guidelines teknik att göra utan är beroende på svårigheter att få tillgång till testplatser. Samarbetet har även påverkats negativt genom stora förändringar inom Tesco Corporations organisation. Guideline reviderar därför ner förväntade intäkter från samarbetet under resten av 2008. Det är av stor vikt att Guideline säkerställer tillräckligt antal tester vid oljeborrning i samarbete med Tesco Corporation eller tillsammans med andra partners. Tester för utvärdering och utveckling av
Guidelines teknik beräknas fortgå under åtminstone resten av 2008. Bland prioriterade uppgifter finns anpassning av systemet för trådlös dataöverföring, ett arbete vilket nyligen påbörjats.
Nyförvärvade dotterbolaget Malå Geoscience utvecklas på ett positivt sätt bland annat vad gäller stort intresse för nya produktplattformen MIRA där förhandlingar förs med ett flertal potentiella kunder.

Finansiellt står koncernen efter förvärvet av Malå Geoscience betydligt starkare. Affärsområdet Guideline kräver fortsatta investeringar medan Malå Geoscience har ett positivt rörelseresultat och kassaflöde som förväntas fortsätta växa. Det finns goda möjligheter att uppnå positivt rörelseresultat för hela koncernen på kvartalsbasis vid utgången av 2008.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2.1. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för räkenskapsåret 2007.

Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av teknikutveckling och fortsatt finansiering. Ytterligare information kring koncernens riskexponering samt hantering av desamma återfinns i bolagets årsredovisning. Koncernens ledning bedömer att det under perioden inte tillkommit väsentliga risker.


Kommande rapporttillfällen


Årsstämman hålls den 2 juni kl 14.00 på Scandic Park Hotell, Karlavägen 43 i Stockholm.

Delårsrapport för perioden april - juni 2008 lämnas den 25 augusti 2008.

Delårsrapport för perioden juli - september 2008 lämnas den 24 november 2008.

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 lämnas den 23 februari 2009.


Lidingö, den 26 maj 2008

 


Jan Hjorth

Klas Carlin

Tomas Björklund

Lars-Fredric Hansson

Jim Cotton

Torsten Börjemalm
Styrelsens ordförande

Peter Hjorth
Verkställande direktör

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology AB (publ)
Telefon: 0733- 25 75 03
E-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com
www.guidelinetechnology.com

 

 

Topics

  • Industry, manufacturing

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience