Press release -

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2010 GUIDELINE TECHNOLOGY

Första kvartalet (januari - mars 2010)
· Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 12,9 (15,8) Mkr
· Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till -2,8 (-1,0) Mkr
· Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till -0,05 (-0,04) kr


Väsentliga händelser under perioden
· Nettoomsättningen minskade under perioden med 18% jämfört med motsvarande period föregående år. Denna minskning är huvudsakligen beroende på valutakurseffekter.

· Dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd har finansierats av ägarna Guideline och Kobold, samt tillsatt ledning och styrelse med bred erfarenhet inom oljeservice.

· Samriskbolaget SPC Technology har baserat på positivt utfall i teknisk och kommersiell förstudie tillsammans med Atlas Copco Secoroc finansierats av ägarna Guideline och New Street Capital.

· SPC Technology beviljas patent avseende signalering med slaghammare.

· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har etablerat försäljningskontor i Sydney Australien, skrivit samarbetsavtal med en ny distributör i Schweiz, samt påbörjat arbete med broforskningsprojekt i USA.

· MALÅ Geoscience har genomfört strategiskt viktiga försäljningar av MIRA system till Europeiska och Amerikanska forskningsinstitut.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Samriskbolaget SPC Technology ingår avtal med Atlas Copco Secoroc och planerar att marknadsintroducera produkt under slutet av 2010.

· Dotterbolaget MALÅ Geoscience har sålt sitt första MIRA system till Afrika, fått en strategisk order till prospekterings- och gruvindustrin i Indonesien, samt fått godkännande från Network Rail i Storbritannien för sina utility system.

Guidelinekoncernen i korthet
Guideline Technology är verksamt inom området geoteknologi. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Guideline, med fokus på utveckling av ny teknologi inom mikroseismik och relaterade områden, samt dotterbolaget MALÅ Geoscience, med lång historik och en ledande position inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.

Verksamhetens utveckling
Under rapportperiodens första kvartal minskade nettoomsättningen med 18% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är beroende av minskad försäljning inom dotterbolaget MALÅ Geoscience och försämrade valutakurser i förhållande till motsvarande period föregående år.

Baserat på positiva resultat i testjobb inom övervakning av hydraulisk bergspräckning har i rapportperioden Guideline och Kobold Services beslutat att ingå ett nytt samarbetsavtal rörande Datawell Energy Services Ltd. Avtalet innebär bl a att Datawell Energy Services Ltd erhåller startfinansiering och företagsledning. Finansiering sker med cirka 4,5 Mkr varav parterna tillskjutit kapital i förhållande till ägarandel. Finansiering sker genom att Kobold Services deltar i riktad nyemission i Datawell Energy Services Ltd för att erhålla 40% ägarandel och Guideline AB tillför ovillkorat aktieägartillskott från befintliga likvida medel via det helägda dotterbolaget Datawell Energy Services AB. Kobold äger 40% och Datawell Energy Services AB äger 60% av aktierna Datawell Energy Services Ltd efter genomförd finansiering. Parterna har även beslutat om struktur för styrelse och ledning av Datawell Energy Services Ltd. Till VD i bolaget har utsetts Mark Andreychuk som är delägare i Kobold Services och som tidigare innehaft ledande positioner inom bl a oljeservicekoncernen Schlumberger, samt teknologibolagen Technicoil Corporation och Frac Source som han grundade. Teknikansvarig för system och mjukvara blir Ivo Henriksson från Guideline och teknikansvarig för mekanik blir Per Angman från Kobold Services med bakgrund från ledande befattningar inom bl a teknologi- och oljeservicebolaget Tesco Corporation och borroperatören AKITA Drilling. Styrelsen kommer att bestå av Peter Lindgren, Kjell Husby och Peter Hjorth från Guideline, samt Per Angman och Lindsay Hood från Kobold Services. Lindsay Hood har lång erfarenhet från Nordamerikansk oljeindustri från ledande befattningar inom bl a Tesco Corporation och riskkapitalbolaget ARC Financial.

Datawell Energy Services Ltds roll kommer vara att genomföra testjobb tillsammans med olje- och gasbolag i syfte att slutligt verifiera tekniken för övervakning av hydraulisk bergspräckning. Vidare ska Datawell Energy Services Ltd fungera som marknadsbolag i Nordamerika och sälja samt genomföra kommersiell service baserat på systemet. Under den initiala fasen med testjobb ansvarar Guidelines dotterbolag Datawell Energy Services AB för utvecklingsarbete, medan Kobold Services ansvarar för att tillhandahålla ett visst antal testjobb till Datawell Energy Services Ltd. Dessa testjobb ska vara finansierade av betalande olje- och gasbolag. Immateriella rättigheter för teknologin för övervakning av hydraulisk bergspräckning ägs fullt ut av Datawell Energy Services AB och kompletterande teknologier för effektivisering av hydraulisk bergspräckning som utvecklats av Kobold Services ägs fullt av Kobold Services. Enligt det ingångna avtalet har dock Datawell Energy Services Ltd tidigast om två (2) år och givet att vissa omsättningsmål nås en option att förvärva teknikrättigheterna från både Datawell Energy Services AB och Kobold Services.

Samriskbolaget SPC Technology har under perioden rapporterat positiva resultat i den tekniska och kommersiella förstudie som pågått under andra halvåret 2009 och att SPC Technologys ägare Guideline och New Street Capital baserat på detta har avtalat om att i ett första steg tillskjuta ytterligare finansiering om 1,2 Mkr som bland annat ska användas för att etablera lämplig struktur för fortsatt utveckling och kommersialisering av tekniken. Finansiering har skett genom att Guideline och New Street Capital tillskjuter cirka 50% vardera av finansiering. New Street Capital tillskjuter finansiering, enligt tidigare överenskommelse med Guideline, genom att teckna aktier i Guideline Technology via en riktad nyemission till en volymviktad genomsnittlig aktiekurs i Guideline Technology under 10 handelsdagar före beslut om emissionen. Totalt tecknar New Street Capital 397.351 aktier till kurs 1,51 skr per aktie. Guideline tillskjuter pengar i SPC Technology genom villkorat aktieägartillskott.

SPC Technology, verksamt inom utveckling av teknologi för effektivisering av borrning inom olja, gas och gruvindustri, har erhållit ett svensk patent. Detta patent avser en bottenhålsanordning och ett förfarande och system för överföring av data från en bottenhålsanordning. Genom uppfinningen möjliggörs kommunikation av för borroperatören viktig borrhålsdata som t ex kronlast, tryck, temperatur och vridmoment. Signalöverföringen kan ske med hjälp av en luftdriven slående borrhammare från botten av borrhålet. Syftet är att ge borroperatören information som möjliggör effektivare utnyttjande av hammarborren. SPC Technology har även en inlämnad internationell patentansökan (PCT) baserad på den svenska patentansökan.

Dotterbolaget MALÅ Geoscience har under perioden gjort affärer mot ett 30-tal länder. Bolaget har haft stabil försäljning till Nordamerika och Fjärranöstern. Traditionellt starka europeiska marknader har däremot haft svagare utveckling. Ordervolymen är i paritet med samma period 2009 även om orderdjupet är begränsat. Återhämtningen i finanskrisens spår som påbörjades under senare delen av 2009 har under perioden bromsats in och ökad osäkerhet råder. Högvärdeproduktområdet MIRA förväntas ha en fortsatt gynnsam utveckling, medan MALÅs traditionellt starka produktområde utility förväntas ha en fortsatt svag utveckling under det kommande kvartalet.

MALÅ har under perioden öppnat försäljningskontor i Australien för att möta den ökade efterfrågan på MALÅs produkter på de Australiensiska och Nya Zeeländska marknaderna. Företaget kommer i och med etableringen av kontoret att vidareutveckla de goda affärsmöjligheter som regionen erbjuder genom regional närvaro och höjd serviceberedskap. I Sydostasien har en ny säljchef tillsatts för att öka den regionala närvaron. Vidare har ett samarbetsavtal ingåtts med en ny Schweizisk distributör med försäljningskanaler till ett flertal viktiga Europeiska geografier och marknader.

MALÅ har genomfört strategiskt viktiga försäljningar av MIRA system (MALÅ Imaging Radar System) till Europeiska och Amerikanska forskningsinstitut som kommer att använda systemen för att utveckla tillämpningsområden för markradar inom infrastruktur. Konkurrenter har ännu inte lyckats presentera produkter som direkt konkurrerar med MIRA och marknaden för dessa integrerade lösningar växer för att de levererar resultat som tidigare inte var möjliga. Ledningen i MALÅ räknar med att efterfrågan och försäljning av dessa mera avancerade system därför kommer att fortsätta att öka under 2010.

I rapportperioden har valberedning utsetts bestående av Torsten Börjemalm (styrelsens och valberedningens ordförande), samt Jan Hjorth, Klas Carlin och Claes Julin som samliga representerar större ägare. Därefter har under våren till ny ordförande i valberedningen utsetts Claes Julin. Valberedningens uppgift är bland annat att ta fram förslag på personer för omval eller nyval till styrelsen som utses på årsstämma i juni 2010.

Nettoomsättning och resultat
Under perioden januari - mars 2010 uppgick koncernens nettoomsättning till 12,9 (15,8) Mkr och resultat efter skatt till -2,9 (-1,0) Mkr. Resultatförsämringen under perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras till övervägande del av minskad försäljning inom dotterbolaget MALÅ Geoscience och försämrade valutakurser i förhållande till motsvarande period föregående år.

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2010 till 108,9 (85,7) Mkr vilket motsvarar en soliditet på 82% (73%). Räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 9,9 (15,0) Mkr. Likvida medel var vid periodens slut 28,1 (9,9) Mkr, därutöver finns outnyttjade checkkrediter om 7,3 (7,3) Mkr.

Investeringar
Periodens investeringar uppgick till 2,0 (2,3) Mkr och omfattas i huvudsak av investeringar i utveckling.

Finansiering
För att tillvarata Bolagets tillväxtmöjligheter krävs både investeringar i fortsatt utveckling av ny teknik och att nödvändiga marknadssatsningar genomförs. Guideline har därför vid ingången av rapportperioden slutfört finansiering genom företrädesemission som sammanlagt tillfört bolaget omkring 35,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden från denna emission planeras att investeras i fortsatt teknikutveckling och kommersialisering.

Optionsprogram
Vid periodens slut fanns inga utestående optionsprogram.

Antal utestående aktier
Antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 59.597.499. Antalet aktier per den 31 december 2009 uppgick till 59.200.148.

Personal
I koncernen finns 44 (44) anställda. Fördelningen av personalen är enligt följande: 8 personer är verksamma inom administration och förvaltning (VD för moderbolag samt dotterbolag inkluderade), 9 personer är verksamma inom försäljning och marknadsföring, 11 personer är verksamma inom utveckling och 16 personer är verksamma inom produktion. Övrig personal är anlitad på konsultbasis.

Transaktioner med närstående
I perioden har inga transaktioner skett med närstående. Under perioden har dock styrelseledamoten Peter Lindgren utfört tjänster genom bolaget Lindgren Partners AB för ett sammanlagt värde av 151 Tkr.

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget
Verksamheten i Guideline Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. Under perioden redovisas intäkter om 0,6 (0,5) Mkr som i sin helhet består av fakturering av koncerngemensamma kostnader till dotterbolag. Resultat efter skatt för perioden uppgår till -0,9 (-1,3) Mkr. Antalet anställda i moderbolaget är 1 (1).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Efter rapportperiodens utgång har samriskbolaget SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB fördjupat samarbetet och ingått en avsiktsförklaring att under de nästkommande åren tillsammans utveckla och marknadsintroducera tre produktgrupper som förväntas öka effektiviteten av sänkborrhammare samt stärka konkurrenspositionen för Atlas Copco Secoroc AB och SPC Technology AB. I ett första steg har SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB avtalat om samarbete kring en specifik produkt som skall marknadsintroduceras under andra hälften av 2010. De marknadssegment som har identifierats som mest intressanta inkluderar mångmiljardmarknaden för landbaserad olje- och gasborrning, samt den nordamerikanska och europeiska marknaden för jordvärmeborrning. Operatörerna i dessa marknader efterfrågar produkter och tjänster som kraftigt kan sänka kostnaderna för djuphålsborrning. Produkten är ett direkt resultat av den framgångsrika förstudien som bedrevs under 2009 och är den första produkten som omfattas av den ingångna avsiktsförklaringen mellan parterna. SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB bedriver nu aktivt utvecklingsarbetet kring den nya produkten i Sverige och USA. Produkten kommer att offentligöras senare i år av konkurrensskäl. Aktieägarna i SPC Technology AB tillskjuter tillsammans 2 miljoner kronor i kapital som skall användas för utveckling och produktion av den nya produkten. Denna finansiering förväntas räcka året ut 2010. Finansiering sker i förhållande till ägarandel där Guideline AB och New Street Capital LLP tillskjuter cirka 50% vardera av finansiering. New Street Capital LLC tillskjuter finansiering, enligt tidigare överenskommelse med Guideline AB, genom att teckna aktier i Guideline Technology AB via en riktad nyemission till en volymviktad genomsnittlig aktiekurs i Guideline Technology AB under 10 handelsdagar före detta beslut om finansiering.

Dotterbolaget MALÅ Geoscience har efter rapportperiodens utgång rapporterat en strategisk försäljning av MIRA system till Afrika, vilket innebär att MALÅ nu har MIRA system i drift på sex kontinenter. Systemet kommer främst att användas till kartläggning av nedgrävd infrastruktur men även för detaljstudier av speciellt mineralrika, ytligt liggande, sediment. Det senare applikationsområdet är av stort intresse för MALÅ eftersom tillämpningen anses som ny och kan, om framgångsrik, leda till fler försäljningar på sikt.

MALÅ rapporterar att en strategisk order mottagits från prospekterings- och gruvindustrin i Indonesien. Ordern innefattar ett MALÅ ProEx system som ska användas för att finna laterit- och bauxitfyndigheter. Detta är en viktig försäljning och bolaget ser det som en referensförsäljning för framtida order för prospekterings- och gruvindustrin.

I Storbritannien har MALÅ fått ett godkännande från Network Rail för sina utility system. Det innebär att MALÅ nu kan sälja utrustning för användning på Network Rails banområden i England. Denna marknad är omfattande för konventionella EM-instrument och MALÅ räknar med merförsäljningar som följd då godkännandet öppnar en ny marknad.

Framtida utveckling
Förutsättningarna inom de marknadssegment där Guideline och MALÅ Geoscience verkar har successivt stabiliserats under 2009 och inledningen av 2010. MALÅ Geoscience förväntas fortsätta generera positiva resultat och kassaflöden. Operativa enheter inom dotterbolaget Guideline kräver emellertid fortsatta investeringar för att kunna slutföra utveckling och övergå i en kommersialiseringsfas. I dotterbolaget Datawell Energy Services har de första intäkterna inom mikroseismik erhållits, men fortsatt utvecklings- och testarbete återstår innan tekniken för övervakning av hydraulisk bergspräckning kan lanseras kommersiellt. Tester av den första trådlösa version av systemet kommer att genomföras under resten av 2010 med målsättning att kommersialisera tekniken under slutet av 2010 eller början av 2011. Samarbeten mellan dotterbolaget SPC Technology och Atlas Copco Secoroc har utvecklats på ett mycket positivt sätt och en första gemensam produkt kommer enligt nuvarande planer att lanseras redan under slutet av 2010. Intresset från Atlas Copco Secoroc, distributörer och potentiella slutkunder är stort och marknadspotentialen bedöms som lovande.

Totalt är bedömningen att sannolikheten är god för att området mikroseismik ska kunna kommersialiseras under slutet av 2010 och börja generera intäkter i ökande omfattning under 2011. När så sker finns goda möjligheter till god tillväxt under lönsamhet. Totalt bedöms därför förutsättningarna framgent som positiva för koncernen.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och enligt RFR 1.1. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2.3. Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2010
Införandet av omarbetade IFRS 3 har i perioden enbart inneburit att begreppet minoritetsintresse ersatts med Innehav utan bestämmande inflytande.

Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av teknikutveckling och fortsatt finansiering inom dotterbolaget Guideline. Bolaget bedömer att världsekonomins utvecklingen är svårbedömd i nuläget och att utsikterna för marknadens utveckling vad gäller avsättning för dotterbolaget MALÅ Geosciences produkter och tjänster är oviss. De olika risker som finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt i årsredovisningen för 2009 som finns att hämta på Bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma hålls den 2 juni 2010 enligt separat kallelse.
Delårsrapport för perioden januari - juni 2010 lämnas den 23 augusti 2010.
Delårsrapport för perioden januari - september 2010 lämnas den 22 november 2010.
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010 lämnas den 21 februari 2011

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, den 24 maj 2010

Kjell Husby

Klas Carlin

Bengt Ljung

Olle Grinder

Peter Lindgren

Marlene Bergström
Arbetstagarrepresentant

Torsten Börjemalm
Styrelsens ordförande

Peter Hjorth
Verkställande direktör

Kjell Lidén
Arbetstagarrepresentant


För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Technology AB (publ)
Telefon: 0733- 25 75 03
E-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com
www.guidelinetechnology.com

Topics

  • Industry, manufacturing

In 2012 Guideline consolidated its two subsidiaries ABEM and MALÅ, two companies with high technical expertise, innovative solutions and world-leading global brands. Guideline also owns 50.1% of the joint venture company SPC Technology AB, which is active in the field of drilling optimization.

Together we deliver total solutions in the technological fields of ground radar, geo-electrical and electromagnetic measurement systems, and near-surface seismology. The Guideline Geo AB share (GGEO) is listed on NGM Equity.

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience