Press release -

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JULI 2005 – MARS 2006

Tredje kvartalet (jan - mars 2006) · Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr · Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -1,1 (-0,5) mkr · Resultatet per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,07 (-0,88) kr Första nio månaderna (juli 2005 - mars 2006) · Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 0,0 (0,0) mkr · Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -5,0 (-1,0) mkr · Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -0,41 (-2,14) kr Väsentliga händelser under perioden · Fokus i utvecklingsarbetet har legat på utveckling av systemplattform och tester vid borrning i fast berg för verifiering av den grundläggande tekniken · Samarbeten kring tester inom gruv- och prospekteringsborrning har inletts med borrföretaget Drillcon och prospekteringsbolaget Lundin Mining · Planering och förberedelser för kommande tester vid borrning i oljesand har skett tillsammans med Guidelines partner som är en ledande aktör inom oljefälttjänster · Under perioden har Guidelines Europapatent godkänts Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är moderbolag till Guideline AB som utvecklar system för inmätning av borrhål vid borrning efter olja och andra fyndigheter. Genom Guidelines metod kan stora kostnadsbesparingar åstadkommas vid borrning där kontinuerlig inmätning och positionsbestämning av borrspets behövs för att kunna styra borrningen. Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är noterat på Nordic Growth Market Equity. Räkenskapsåret omfattar perioden 1 juli - 30 juni. Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) www.guidelinetechnology.com info@guidelinetechnology.com Båtmansvägen 10 181 41 Lidingö Tel: 0733- 25 75 03 Guideline Oil Drilling Technology i korthet Guideline Oil Drilling Technology ("Guideline") är ett utvecklingsbolag som utvecklar system för kontinuerlig inmätning av borrhål under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Genom Guidelines metod kan stora kostnadsbesparingar åstadkommas vid borrning där kontinuerlig inmätning och positionsbestämning av borrspets behövs för att kunna styra borrningen. Bolaget arbetar nu med tester och anpassning av metoden för användning inom applikationsområdena olja och gas, gruva och prospektering, samt tunnelborrning. Marknadsstrategin är att i samarbete med ledande aktörer inom varje segment introducera teknologin till marknaden genom i första hand utlicensiering av tekniken. Inom segmentet oljefälttjänster samarbetar Guideline med en av världens ledande aktörer med vilken genomförs ett test- och utvecklingsarbete vilket syftar till gemensam kommersialisering av metoden. Verksamhetens utveckling Marknaden för styrd borrning efter olja och andra fyndigheter utvecklas fortsatt positivt. Aktiviteten inom både oljesektorn och inom gruv- och prospekteringsborrning har varit fortsatt hög och det finns ett stort visat intresse för Guidelines metod från olika aktörer inom de bägge sektorerna. Under perioden har Guideline fokuserat utvecklingsarbetet på färdigställande av den grundläggande teknikplattformen och tester har skett i Sverige vid borrning i fast berg för att verifiera funktionaliteten i systemets olika delar. Vid sidan av tester vid bergvärmeborrning har samarbete inletts med borrföretaget Drillcon och prospekteringsbolaget Lundin Mining. Drillcon är ett av Nordens ledande borrföretag med inriktning på kärnborrning och raiseborrning. Guideline och Drillcon avser bland annat genomföra tester av Guidelines teknik vid djuphålsborrning i samband med slutförvaring av kärnavfall för Svensk Kärnbränslehantering. Samarbetet är i linje med Guidelines strategi att utveckla sin teknik för nyttjande även vid borrning i fast berg vid sidan av oljeborrningar. I samarbetet med Lundin Mining kommer initialt mätdata insamlas från så kallad kärnborrning vid prospekteringsarbete i Bergslagen. Syftet med testerna är att undersöka seismisk ljudkvalitet vid borrning av hållängder upp till några hundra meter och att kartlägga förutsättningarna för att applicera Guidelines system för inmätning av borrhål i befintlig moränliknande terräng. Ytterligare tester kan i ett senare skede komma att ske inom produktionsborrning som genomförs av Lundin Mining. Planering har skett av fortsatta tester i Nordamerika tillsammans med Guidelines partner inom oljeborrning som är en ledande aktör inom oljefältstjänster. Parterna har dock beslutat att genomföra nya tester efter det att vissa moment i utvecklingsarbetet slutförts i Sverige. Under perioden har Guidelines helägda dotterbolag Guideline AB erhållit besked från Europeiska Patentverket att bolagets patentansökan för ett flertal designerade länder i Europa har godkänts. Patent är sedan tidigare beviljat i USA och Sverige och motsvarande ansökningar är under behandling i Japan och Kanada. Nettoomsättning och resultat Under perioden jan - mars 2006 uppgick koncernens intäkter till 0,0 (0,0) mkr och resultat efter skatt uppgick till -1,1 (-0,5) mkr. Under räkenskapsårets första nio månader juli 2005 - mars 2006 uppgick koncernens intäkter till 0,0 (0,0) mkr och resultat efter skatt uppgick till -5,0 (-1,0) mkr. Detta var enligt plan då verksamhetens fokus varit fortsatta tester och utveckling av bolagets teknik. Finansiell ställning Koncernens egna kapital uppgick den 31 mars 2006 till 11,7 (1,2) mkr vilket motsvarar en soliditet på 93% (74%). Räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,0) mkr. Likvida medel var vid periodens slut till 7,9 (0,0) mkr. Investeringar Periodens investeringar uppgick till 0,8 (0,0) mkr och omfattade primärt investeringar i utveckling. Finansiering Under perioden genomfördes inga nyemissioner. Optionsprogram Det finns två stycken utestående program för teckningsoptioner. Det första programmet, som omfattar 360.000 optioner, har tecknats på marknadsmässiga villkor av styrelsen och har lösenperiod i november 2006. Det andra programmet omfattar 2,1 miljoner optioner som medför rätt att förvärva samma antal aktier i maj 2007 till lösenpriset 3,80 kr. Detta optionsprogram är utgivet som ersättning till de investerare som garanterade den nyemission som genomfördes före årsskiftet. Antal utstående aktier Antalet aktier vid periodens utgång var 14.600.404 (648.464). Antalet aktier vid nyttjande av utestående optionsprogram och efter full utspädning är vid periodens utgång 17.060.404. Företagsförvärv Den 15 juli 2005 förvärvade formellt sett Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) (tidigare Push Development Sweden AB) Guideline AB. I enlighet med IFRS 3 anses detta vara ett så kallat omvänt förvärv där det legala dotterbolaget anses förvärva det legala moderbolaget. Förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår nedan: Beräknad köpeskilling 1.800 tkr Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar 352 tkr Goodwill 1.448 tkr Vid förvärvsanalysen uppstod en goodwill om 1.448 tkr. Då Guideline Oil Drilling Technology AB (publ), vid förvärvstillfället ej bedrev någon verksamhet, har goodwillposten skrivits ned över resultaträkningen. Denna nedskrivning har ej påverkat kassaflödet. I enlighet med IFRS skall vid omvända förvärv data för jämförbara perioder redovisas för det legala dotterbolaget, d v s Guideline AB, vilket sker nedan. Personal I koncernen finns 2 anställda personer, båda män. Övrig personal är anlitad på konsultbasis. Moderbolaget Verksamheten i Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. I perioden redovisas inga intäkter. Till följd av omkostnader uppgick resultatet i perioden till -0,4 mkr. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång För verifiering av Guidelinemetodens funktionalitet vid borrning i fast berg har en permanent testplats utanför Uppsala anlagts för genomförande av upprepade tester i kontrollerad miljö med egen borrutrustning. Ledningen bedömer att förutsättningarna för en snabbare process för utveckling och anpassning av tekniken därigenom väsentligt förbättrats, liksom förutsättningarna för kommersialisering av metoden för applikationsområdet fast berg. Parallellt med utvecklingsarbetet i Sverige har planering skett tillsammans med Guidelines partner inom oljesektorn av nya tester vid oljeborrning. Dessa tester kommer att ske vid borrning i oljesand i Kanada under sommar och höst, men även vid borrning i andra formationer i USA där Guidelines inmätningsteknologi bedöms ha ett stort värde. Ett flertal aktörer inom både landbaserad oljeborrning och offshoresektorn har visat intresse för Guidelines inmätningsmetod och önskar testa metoden vid oljeborrningar så snart detta är möjligt. Detta visar att inmätningsmetoden bör ha en stor marknadspotential inom oljeborrning generellt vid sidan av borrning i oljesand. Framtida utveckling Marknaden för styrd borrning och positionsbestämning av borr utvecklas positivt och det finns ett stort intresse för Guidelines teknik. Bolagets fokus är att nu först färdigställa arbetet med verifiering av metoden för nyttjande i fast berg för att under hösten kunna inleda arbete med kommersialisering inom denna sektor. Inom oljesektorn behövs ytterligare utvecklingsarbete och en serie tester under hösten genomföras för att nå fram till verifiering av metoden. När verifiering har uppnåtts kan arbetet inledas med produktifiering och kommersialisering. Guidelines partner inom oljesektorn har dedikerat ytterligare resurser till stöd för utvecklingsarbetet och detta borgar för en snabbare process för utveckling och anpassning av metoden för oljeborrning. Guidelines mål är att åstadkomma att kommersiella avtal ingås före årets slut innebärandes påbörjade intäktsflöden för bolaget. Redovisningsprinciper I enlighet med IAS-förordningen skall börsnoterade bolag från och med 2005 tillämpa IFRS i koncernredovisningen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 (delårsrapportering) och är den första rapport Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) upprättar enligt IFRS. Tillämpningen av IFRS leder till förändring av koncernens redovisningsprinciper för företagsförvärv och hantering av goodwill. Enligt IFRS ska immateriella anläggningstillgångar med obestämd nyttjandeperiod inte skrivas av utan minst en gång per år prövas för nedskrivning. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) och dotterbolaget Guideline AB och har upprättats i enlighet med IFRS 3, vilket har skett enligt reglerna om omvänt förvärv. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 "Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas", varvid övergångsdatum är den 1 juli 2004. IFRS 1 föreskriver att även jämförelseåret 2004/05 ska redovisas enligt IFRS. För räkenskapsåret 2004/05 förelåg inget koncernförhållande varför jämförelsesiffror för denna period i enlighet med IFRS 3 avser det legala dotterbolaget Guideline AB. Huvudregeln innebär att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, sådana de antagits av EU per den 31 december 2005, skall tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock några undantag från huvudregeln som företagen har möjlighet att välja. Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) har valt att tillämpa följande undantag: * att tillämpa IFRS 3 "Rörelseförvärv", framåtriktat från övergångsdatumet 1 juli 2004. Några företagsförvärv har inte skett före detta datum. Effekter vid övergången till IAS 39, 1 juli 2005, föreligger ej. Ändringen av redovisningsprinciper har inte fått någon påverkan på koncernens resultaträkning, balansräkning eller kassaflödesanalys, vare sig vid övergångstidpunkten 2004-07-01 eller senare. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005/2006 lämnas den 28 augusti 2006. Denna rapport har ej varit föremål för granskning från bolagets revisorer. Lidingö den 29 maj 2006 Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) Organisationsnummer 556606-1155 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) Telefon: 0733- 25 75 03 E-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com www.guidelinetechnology.com

Subjects

  • Business enterprise

In 2012 Guideline consolidated its two subsidiaries ABEM and MALÅ, two companies with high technical expertise, innovative solutions and world-leading global brands. Guideline also owns 50.1% of the joint venture company SPC Technology AB, which is active in the field of drilling optimization.

Together we deliver total solutions in the technological fields of ground radar, geo-electrical and electromagnetic measurement systems, and near-surface seismology. The Guideline Geo AB share (GGEO) is listed on NGM Equity.

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience