Persbericht -

PB Voka - Verkiezingsmemorandum: Geen halve oplossingen meer, maar diepgaande hervormingen

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelde tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vandaag haar memorandum voor de komende Vlaamse en federale verkiezingen voor. Met het programma ‘Durf kiezen, durf ondernemen’, roepen de Vlaamse werkgevers op tot diepgaande hervormingen en roepen ze de politiek op om echte keuzes te maken. “We staan voor belangrijke uitdagingen zoals de vergrijzing, de permanente krapte op de arbeidsmarkt, de onderinvesteringen van de overheid, de klimaatverandering en de digitalisering. De tijd van halve oplossingen, van pappen en nathouden, is voorbij. We hebben nood aan diepgaande hervormingen. We willen als bedrijven onze verantwoordelijkheden nemen en steken onze hand uit naar politici, sociale partners en burgers om die hervormingen door te voeren”, zegt voorzitter Wouter De Geest in zijn nieuwjaarstoespraak

We kunnen bezwaarlijk zeggen dat het momenteel slecht gaat met de Vlaamse economie. Maar als een trein loopt het evenmin. De economie groeit al een paar jaar onafgebroken, weliswaar trager dan het Europees gemiddelde. En met de Brexit en mogelijke handelsoorlogen dreigt er onweer. De werkloosheid daalt maand na maand en toch zijn er nog te weinig mensen aan het werk. Bovendien komen er heel wat grote en snelle veranderingen op ons af. “We hebben in ons land een cultuur van ‘pappen en nathouden’ waardoor het hier zelden heel slecht gaat, maar ook nooit heel goed. We neigen steeds meer naar de middelmaat en zelden naar excellentie. Om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen waar we nu als samenleving voor staan, moeten we samen een verbindende toekomstagenda vastleggen. Daarbij zullen diepgaande hervormingen noodzakelijk zijn”, waarschuwt De Geest.

De Vlaamse werkgevers geven ook aan waar en hoe die veranderingen doorgevoerd moeten worden. Zowel voor de volgende Vlaamse als federale regering werden prioriteiten en acties opgesomd om de nodige hervormingen te doen slagen. “Wij gaan uiteraard niet aan de zijlijn staan. De beleidsmakers kunnen rekenen op ons, Vlaamse ondernemers, om verder te ondernemen en aan de kar te trekken van innovatie, excellentie, welvaart en jobs. Hopelijk zien we die ondernemende attitude ook terug in belangrijke overheidstaken als onderwijs, zorg, mobiliteit en administratie. Enkel zo kunnen we ons land ‘future proof’ maken.”


Voka schetst vijf grote uitdagingen die op ons afkomen en de samenleving drastisch zullen veranderen.

  • 1.De vergrijzing komt op toerental; tegen 2024 zijn er bijna 3.000.000 gepensioneerden.
  • 2.In een land waar sowieso al te weinig mensen aan het werk zijn, zorgt die vergrijzing voor een permanente krapte op de arbeidsmarkt.
  • 3.De jarenlange onderinvestering van de overheid dreigt onze groei te hypothekeren. Een inhaalbeweging is noodzakelijk.
  • 4.Ook op vlak van klimaatmaatregelen is actie nodig. De klimaatdoelstellingen worden niet gehaald bij voortzetting van het huidig beleid, terwijl klimaatveranderingen tastbaar worden.
  • 5.De digitalisering verandert onze manier van ondernemen, werken, leren en leven. Ook onze bedrijven, onderwijs en overheden moeten de digitalisering versnellen.


Wat de volgende Vlaamse en federale coalities dan moeten doen, valt volgens Voka samen te vatten in vier oplossingen, gebald onder de slogan ‘durf kiezen, durf ondernemen’. De prioritaire domeinen zijn de arbeidsmarkt, de mobiliteit, klimaat & energie, onderwijs en de zorg.

  • 1.Hervormen: Niet ‘een beetje’ hervormen of bijschaven, maar fundamenteel veranderen. Ons land moet competitief zijn met de toplanden in Europa en een voortrekker worden op vlak van digitalisering. Op vlak van mobiliteit moet het openbaar vervoer performanter om een modal shift te bereiken. De werkgelegenheidsgraad moet omhoog door de niet-actieven aan het werk te helpen en de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. In het onderwijs moet er gestreefd worden naar excellentie en flexibiliteit, door duaal leren en de zij-instroom te bevorderen. Onze energievoorziening moet performant zijn, terwijl innovatie onze energietransitie moet garanderen.
  • 2.Overheidsfinanciën duurzaam gezond maken: De overheid moet efficiënter omgaan met haar middelen. Extra belastingen in het land met bijna de hoogste belastingdruk ter wereld, zijn uit den boze. Langs de uitgavenkant is er nog veel inefficiëntie, dus moet men afremmen, hervormen en heroriënteren. Zo wordt 20% van de uitgaven in de gezondheidszorg verspild. Men kan dus dezelfde dienstverlening bekomen met minder uitgaven. Dankzij een efficiëntere overheid kunnen we winsten boeken op vlak van fiscale druk, er is 6% efficiëntiewinst op de primaire uitgaven mogelijk, zowel Vlaams als federaal.
  • 3.Meer overheidsinvesteringen: De vrijgekomen middelen moeten geïnvesteerd worden, hoofdzakelijk in innovatie, mobiliteit, vorming en zorg. Voka pleit voor een verdrievoudiging van de geplande extra overheidsinvesteringen, 2,4 miljard extra dan voorzien is. Een investeringsnorm garandeert dat ons land blijft vernieuwen en dat de gemiddelde investeringsgraad stijgt. Nu bedraagt die slechts 2,2% van het bbp voor de periode 1997-2017, terwijl het Europees gemiddelde op 3,1% ligt. De extra investeringen moeten naar de zorg (1,3 miljard extra), mobiliteit (500 miljoen extra), innovatie (500 miljoen extra) en het onderwijs (100 miljoen extra) gaan.
  • 4.Lasten verlagen: De loonhandicap is gedaald, maar blijft problematisch. Daarom vraagt Voka een afschaffing van automatische loondrijvers zoals indexering of baremieke verhogingen. Om werken rendabeler te maken, stellen we een Vlaamse jobstimulans voor van 100 euro netto per maand erbij voor lonen tot 2500 euro bruto.


Het volledig Voka-memorandum en toelichting zijn te bekijken op de website www.durfkiezen.be. In bijlage vinden jullie de toespraak van Voka-voorzitter Wouter De Geest.


Meer informatie

www.durfkiezen.be

Kasper Demol – woordvoerder

0472 58 63 76 – kasper.demol@voka.be

Onderwerpen

  • Handelsonderneming

Perscontacten

Eric Laureys

Press contact Woordvoerder 0489 93 33 25