Skip to main content

Barnesenteret ved Ålesund sykehus får heder i nasjonalt verdiprosjekt

Pressemelding   •   jan 09, 2020 09:49 CET

Barneavdelingen er et velorganisert, effektiv og moderne bygg, med trygge og inspirerende omgivelser. Foto: Kim Müller.

Begrenset plass og manglende funksjoner skapte kritiske situasjoner på Ålesund sykehus. For en tid tilbake fikk sykehuset imidlertid en ny avdeling utformet på barns premisser, og som møter endringene i medisinsk behandling. Nå høster Ålesundbygget heder for sine kvaliteter i et nasjonalt forbildeprosjekt.

Samlokalisering av sykehusfunksjoner for barn

Barneavdelingen ved Ålesund sykehus bestod av poliklinikk, sengeposter, samt habiliterings- og neonatalavdeling. Effektiv drift var vanskelig fordi poliklinikken ble drevet i flere bygninger og på knappe arealer. Trange og mindre hensiktsmessige lokaler førte til flere mangelfulle løsninger hvor kritiske situasjoner kunne oppstå. Plassproblemene ble ytterligere forsterket etter nye forskrifter om at barneavdelingen skulle ta seg av barn 0-18 år, i motsetning til tidligere 0-14.

Fordeling av funksjoner rundt felles atrium

Det ble invitert til en begrenset plan- og designkonkurranse om utformingen av den nye barneavdelingen på Ålesund sykehus. Vinnerne fikk lagt alle funksjoner i ett og samme bygg, fordelt på to etasjer, som forbindes med bro til det eksisterende bygget. Det ble tegnet et relativt kompakt volum i kvartalsform, organisert rundt et atrium. Underetasjen huser poliklinikk. Neonatal avdeling er lagt til første etasje med direkte tilgang til foreldrerom, samt kontor og administrasjon. I andre etasje ligger barnemedisinsk avdeling som er delt mellom infeksjonspost og rehabiliteringspost, med dirkete tilgang til skole og personalrom.

Store rom for små mennesker

Samarbeidet i planleggingsfasen er senere beskrevet som svært positivt, der alle faggrupper var dedikerte, lyttet til hverandre og hadde samme mål. De ansatte ved sykehuset ønsket at den nye barneavdelingen skulle være forskjellig fra et voksensykehus, og at barna skulle tilbringe minst mulig tid på hovedsykehuset. Helse Midt-Norge ledet brukermedvirkningen, der arkitektene også deltok. Avdelingssjefen for barnemedisin og habilitering fungerte som et mellomledd mellom fem ulike grupper med ansatte i brukermedvirkningsprosessen.

Huset avspeiler brukernes ønsker

Ved inngangen til barneavdelingen møter man høye søyler i sterke farger, og store utskjæringer i bygget gir direkte adgang til hovedinngang og resepsjon, som gir et lysspill innover. Avdelingen er bygget opp omkring et gjennomgående sentralt rom som igjen er delt opp i et innendørs og et utendørs åpent rom. Sammen med gjennomtenkt bruk av farger og design, gjør disse grepene avdelingen til et velorganisert, effektiv og moderne bygg, i trygge og inspirerende omgivelser.

Et sykehus på barns premisser

Den detaljerte utforming av planløsningen er blitt utført med hensyn til nye lover om at barn har rett til å ha minst én av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet. Foreldre og pårørende blir i større grad tatt hensyn til under oppholdet ved at de kan være til stede under behandlinger, at de kan få avlasting etter behov, og adgang til eget oppholdsrom.

Barneavdelingen hadde tidligere ikke oppholds- og samtalerom for pårørende. Gode romløsninger har nå lagt til rette for omsorgspersoner slik at de i større grad er rustet til å være en god støtte for de unge pasientene.

Tilrettelagt for langtidsopphold

Tidligere hadde ikke avdelingen mulighet for rehabilitering av barn med etterskader, som måtte fraktes til St. Olavs Hospital eller andre sykehus. Byggingen av den nye avdelingen har redusert pasientreiser med mange flyreiser i året. Sykehuset har fått gode trafikkforbindelser internt mellom sentrale funksjoner som røntgen og operasjonsavdeling. Bygget er oppført i slitesterke og varige materialer.

Forbedret driftssituasjon

Barnesenteret ved Ålesund sykehus er i dag fleksibelt nok til å møte endringene i medisinsk behandling. Den nye avdelingen er tilrettelagt for spesialiserte helsetjenester innen barnemedisin. I dag tar barnemedisinsk sengepost imot pasienter fra hele Sunnmøre pluss kommunene Rauma, Sande, Vestnes og Midtsund. Der det tidligere var et uttalt problem med smittefare, er nå sengeposter delt opp og smittefaren redusert betraktelig.

Les mer på: www.arkitekturskaperverdi.no/barnesenteret-ved-alesund-sykehus


FAKTA:

Oppdrag: Nybygg, samlokalisering

Kommune: Ålesund

Program: Sykehus, undervisningsrom

Prosjektvarighet: 2005-2011

Oppdragsgiver: Helse Sunnmøre HF / Helsebygg Midt-Norge

Arkitekt: CF Møller Norge

Arkitektens rolle: Programmering og prosjektering

Landskapsarkitekt: Shønherr Norge

Byggekostnad: 270 millioner kroner eks. mva.

Bruttoareal: 5 500 m2

Anskaffelsesprosedyre: Begrenset plan- og designkonkurranse

Gjennomføringsstrategi: Totalentreprise

ARKITEKTUR SKAPER VERDI

Er en forbildesamling som viser eksempler på norske prosjekter som på forskjellige måter bidrar til verdiskapning for samfunn, steder, bedrifter og enkeltmennesker.

Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige, og økonomiske verdiene gode prosjekter skaper for oppdragsgiver, bruker og ikke minst samfunnet som helhet, og hvordan arkitektur kan brukes som et strategisk verktøy i utviklingen av samfunnet vårt.

Forbildene er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene.

Arkitektur skaper verdi er et prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge, en bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og ikke minst hele samfunnet for øvrig.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.