Pressemelding -

Computas og Software Innovation vinner ny kontrakt med Helsedirektoratet

To av Norges største frittstående IT-selskaper innen rådgivning og applikasjonsutvikling går sammen når Computas og Software Innovation (SI) vinner en avtale med Helsedirektoratet for levering av ny saksbehandlingsplattform med tilhørende IT-tjenester. Det er et skritt mot å gjøre direktoratet og underliggende enheter helelektroniske, med stegvis implementering de kommende 3 årene. Avtalen har en anslått verdi på opptil MNOK 35 dersom opsjonene utløses, noe som vil bety at Computas og SI digitalisere refusjoner for nærmere NOK 25 milliarder. Selskapene opplever god fart og det skal nå utnyttes sammen.

- Vi har kjørt en grundig prosess, og fikk inn svært gode tilbud. Leverandøren vi valgte er vi sikre på at gir en god løsning som vil understøtte de virksomhetskritiske prosessene i Helsedirektoratet, sier Christine Berglanddivisjonsdirektør i Helsedirektoratet, om valget av samarbeidskonstellasjonen som består av Computas og Software Innovation.


- Vi er svært godt fornøyd med å ha vunnet anbudskonkurransen i regi av Helsedirektoratet. For oss er dette et spennende nytt prestisjeprosjekt, hvor vi kan utnytte det vi er best på, nemlig Computas’ solide erfaring og gode gjennomføringsevne innen leveranse av saksbehandlingsløsninger til det offentlige. Samtidig ser vi frem til å skape et fruktbart samarbeid mellom Computas og Software Innovation. Ved å samle to av de mest innovative og kompetansetunge IT-miljøene i Norge, skaper vi sammen reell kundeverdi. Det er Helsedirektoratet et eksempel på – og på dette grunnlaget skal vi sammen forfølge flere muligheter, sier Trond Eilertsen, adm. dir. i Computas.

Tildelingskriteriene som ligger til grunn for valget av Computas og Software Innovation er kvalitet på løsningen, prosjektytelser og pris.

- Software Innovation er meget tilfreds med at partnerskapet med Computas materialiseres i en betydelig kontrakt. Vi ser frem til å gjøre en solid leveranse til Helsedirektoratet og være med på å realisere de store ambisjonene som ligger i eHelse-satsingen. Det handler om å være med på å modernisere helse-Norge, sier Torstein Harildstad, adm. dir. i Software Innovation Norge.

Integrasjon med Altinn
For å sikre effektiv forvaltning med høy kvalitet etablerer Helsedirektoratet en felles, robust og skalerbar arkiv- og saksbehandlingsløsning. Løsningen skal benyttes som plattform for alle arbeidsområder og fungere som verktøystøtte for saksbehandling. Anbudskonkurransen er vunnet av Computas, som velger Public 360° fra Software Innovation som standardplattform for saksbehandling og dokumenthåndtering. Sammen skal Computas og Software Innovation levere den nye plattformen. Avtalen omfatter også opsjoner for saksbehandlingsstøtte innen en rekke fagområder – og etter hvert skal løsningen skreddersys for de individuelle fagenhetene som inngår i Helsedirektoratet, deriblant Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), ved at Computas tilpasser verktøyet og utvikler ny funksjonalitet tilpasset de konkrete behovene i fagenhetene. Computas skal i en tidlig fase også utvikle integrasjon mot Altinn, bl.a. relatert til skjematjenester.

Med Public 360° fra Software Innovation som standardløsning, og basert på standardisert Microsoft-teknologi, vil Computas levere funksjonalitet og sørge for integrasjon mot eksisterende løsninger.

Standardisert skreddersying

- Strategien er å utnytte gode standardprodukter så langt det er mulig – og på toppen av det bygges ny tilleggsfunksjonalitet som skreddersys for hver faginstans i Helsedirektoratet. Det er akkurat dette Computas er best på, og sammen med Software Innovation tar vi dermed det beste av standardløsninger, og tilpasser det til kundens konkrete behov. Denne tilnærmingen opplever vi at er godt forankret i direktoratet og det bør dermed skape merverdi i hele verdikjeden. Software Innovation har i en årrekke utviklet gode standardløsninger innen bl.a. saks- og dokumenthåndtering. Det skaper et interessant grunnlag for samarbeidet fremover, sier Trond Eilertsen i Computas.       

Rask implementering
Den nye løsningen til Helsedirektoratet vil benyttes av rundt 1400 ansatte, med tilhørende underliggende, ytre og tilknyttede enheter for å dekke bredden i behov for saksbehandlingsstøtte. IT-prosjektet vil settes i gang umiddelbart etter kontraktsinngåelse med rask implementering av prosjektets første fase. Computas har tidligere gjort enkeltstående leveranser til Helsedirektoratet, og selskapet er også involvert i eResept, men den nye avtalen med Helsedirektoratet representerer nye leveranser både for Computas og Software Innovation. For Computas føyer avtalen seg inn i satsningen innen helse, et område hvor selskapet opplever økt interesse med et gradvis utvidet prosjektomfang.

Implementering av den nye plattformen skal etter planen starte umiddelbart etter sommeren, med delvis parallellimplementeringen av de ulike saksområdene. Dette inkluderer bl.a. HELFO, som årlig forvalter nærmere 25 milliarder kroner gjennom oppgjør og refusjoner. Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt IKT-målbilde og tilhørende veikart, hvor et felles arkiv- og saksbehandlingssystem står sentralt. 

Betydelig potensial
- Vi er allerede godt i gang med forberedelsene og den sammensatte prosjektgruppen med representanter fra både Computas og Software Innovation har startet det konkrete samarbeidet., sier Torstein Harildstad.

Både Computas og Software Innovation har vind i seilene. Med sammenfallende interesser og utfyllende kompetanse, skal samarbeidet vokse innenfor selskapenes individuelle vekststrategier.

- Software Innovation skal vokse gjennom partnere. Sånn sett representerer samarbeidet med Computas en viktig utvikling., Vi har store vekstambisjoner. – og dette er et samarbeid som passer både oss og markedet meget godt. Sammen kan vi tilby noe helt unikt til et marked med betydelig potensial, utdyper Torstein Harildstad i Software Innovation. 

- Computas opplever økende interesse for implementering av offentlige IT-løsninger i Norge og i utlandet. For å videreutvikle vår solide posisjon, ser vi nå etter flere nyansatte samt mulige oppkjøpskandidater, da vi skal videreutvikle Computas både organisk og strukturelt fremover. Vi har tro på at det er mulig å bygge et enda større uavhengig norsk IT-rådgivingsselskap. Ved siden av å bygge de beste IT-miljøene, ser vi derfor også etter andre gode miljøer. I dette perspektivet tilfører samarbeidet med med Software Innovation en ny dimensjon. Faktisk har vi sett etter en partner som SI i lengre tid, for å komplettere vår sterke posisjon som et av Norges fremste konsulentmiljøer, avslutter Trond Eilertsen.

For ytterligere informasjon
;

Trond Eilertsen                                   Torstein Harildstad
Adm. dir. Computas                               Adm. dir. Software Innovation Norge
Tlf: 905 92 335                                      Tlf: 908 26 019


Om Computas:
Computas er et norsk IT-konsulentsels­kap som leverer tjenester og løsninger innen arbeidsprosesser, fagsystemer og samhandling. Selskapet har nærmere 180 medarbeidere og omsatte i 2010 for MNOK 204,4 med et resultat før skatt på MNOK 18,6. Computas er et av Norges største uavhengige IT-rådgivningselskaper som er eid av de ansatte. Selskapets kjernekompetanse omfatter systemutvikling, arkitektur og integrasjon, prosjektledelse og rådgivning. Computas har unik erfaring, leverer høy kvalitet i alle prosjekter og samarbeider tett med kundene for å lage de beste løsningene. 
Se www.computas.no/ 

Om Software Innovation
Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling, bygget på Microsoft SharePoint og Office. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Software Innovation har i dag 270 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og India. 
Se www.software-innovation.no/  


Om Helsedirektoratet:
Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet har opprettet en egen divisjon for eHelse og IT, med ansvar for det strategiske arbeidet, deriblant utvikling av en nasjonal plan for IKT i helsesektoren. Divisjonen arbeider for økt standardisering og sertifisering i helsesektoren. I tillegg har divisjonen ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som eResept, nasjonal helseportal og kjernejournal. Divisjonen leder også utviklingen av saksbehandlingsløsninger for HELFO, SAFH, pasient- og brukerombudene og spesialistgodkjenning av leger. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet og forvalter årlig nærmere 25 milliarder kroner gjennom direkte oppgjør til behandlere og leverandører, samt individuell refusjon av utgifter til bl.a. legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Emner

  • Data, telekom, IT

Kategorier

  • rådgivning og applikasjonsutvikling
  • computas
  • saksbehandlingsplattform
  • it-tjenester

Kontakter

Trond Eilertsen

Administrerende direktør i Computas 905 92 335