Gå videre til innhold
Stoffkartotek - også en del av beredskapsarbeidet

Nyhet -

Stoffkartotek - også en del av beredskapsarbeidet

Risk/HMS coordinator Nina Lund Hjelmtvedt

HMS-arbeidet med kjemikaliene i en bedrift er ikke bare et arbeid som sikrer trygg bruk og lagring isolert. Det er også et arbeid som underbygger virksomhetens beredskapsarbeid. Ved Kongsberg Maritime i Horten spiller stoffkartoteket en sentral rolle i øvelser rundt sikkerhet og beredskap. Nina Lund Hjelmtvedt er Risk/HMS coordinator ved Kongsberg Maritime. Hun forteller at det elektroniske stoffkartoteket de benytter, Eco Archive, gjør arbeidet enkelt og relevant.

Nina Lund Hjelmtvedt forteller at både hun som Risk/HMS coordinator, og industriverntjenesten opplever stoffkartoteket som et viktig bidrag i arbeidet, også når det gjelder beredskap.

-Det er viktig. Med tanke på brann og eksplosjonsfarer. Vi har mange kjemikalier i bedriften. Kjemikalier som skal håndteres og lagres korrekt etter anvisning i sikkerhetsdatabladene. Hos oss bruker industriverntjenesten Eco Archive i sitt arbeid der det er relevant. Vi rapporterer jo årlig til NSO (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon) om de områdene som vi anser som særlig kritiske. Industrivernleder henter ut informasjon fra Eco Archive og bruker risikovurderingen i Eco Archive i sin rapport til NSO.

Hun forklaret at alle medarbeiderne på lokasjon Strandpromenaden har lesebruker-tilgang til Eco Archive. Dette gir enhver ansatt full oversikt over hvilke farlige kjemikalier som finnes der de jobber.

En god oversikt kan også brukes til å kartlegge hvor det er særlig relevant å rette fokuset i øvelser. Den visuelle fremstillingen i Eco Archive gjør det enkelt å treffe relevant valg av scenario og fokusområde for en øvelse.

-Industrivernet kjører årlige øvelser. Vi har øvd på blant annet eksponering av etsende væsker og eksponering for farlige gasser. Sistnevnte øvelse ble gjort hos NMU (Norges Maritime Utdanningssenter) for å få det mest mulig realistisk.

Fylkesberedskapssjefen i Vestfold, Jan Helge Kaiser, understreker også viktigheten av stoffkartotek i et beredskapsperspektiv.

-Utslipp eller andre hendelser med kjemikalier, også under transport, er en av flere hendelser som vurderes som del av risiko- og sårbarhetsanalysen for fylket. Et stoffkartotek vil styrke kommunenes kunnskap og vurderinger når det for eksempel gjelder evakuering. For brannvesenet forutsetter jeg at det er på plass, da det gir kunnskap om helsefarlige forhold og igjen gir grunnlag for å treffe tiltak enten det er for mennesker eller dyr, sier fylkesberedskapssjefen.

Nina Lund Hjelmtvedt forklarer at for å få mest mulig utbytte av Eco Archive, må de ulike kjemikaliene risikovurderes nøye. Dette gjøres også i det elektroniske stoffkartoteket.

-Hva er viktig for deg når du skal risikovurdere kjemikalier på din arbeidsplass?

-Klassifisering av kjemikalie og revisjonsdatoen på sikkerhetsdatabladet. I tillegg kommer kjemikalievolum, arbeidsprosessen, tiden det tar å utføre arbeidet, også barrierene våre. Dessuten er det veldig viktig å sørge for at personellet får den informasjon og opplæring som trengs for å utføre arbeidet på en trygg og hensiktsmessig måte.

En viktig barriere mot å forebygge helseskader er vårt arbeid med BHT (Bedriftshelsetjenesten). De utfører yrkeshygieniske luftmålinger. Resultatet fra disse målingene forteller oss om vernetiltakene våre er bra eller om ytterligere tiltak skal prioriteres.

Vi kontrollerer også avtrekksskapene våre, og det gjøres ved at lufthastigheten måles. Dette er viktig fordi vi håndterer mange forskjellige kjemikalier i avtrekkskapene, der enkelte er helseskadelige å inhalere.


Risikovurdering er en kontinuerlig prosess, som må gjentas i takt med at forhold endrer seg. Enten det er relokalisering, økning av produksjon eller andre ting.

-Dersom volum i produksjonen øker, må vi kontrollere om barrierene vi har er gode nok. Oppfølging av risikovurderingen er kanskje det arbeidet som krever mest tid.


HMS/Risk coordinator Hjelmtvedt er klar på at Eco Archive er en suksessfaktor i hennes arbeid.

-Jeg hadde vel ikke klart meg uten Eco Archive tror jeg. All informasjon jeg trenger for å kunne gjøre risikovurdering av kjemikaliene finner jeg her. I tillegg til den visuelle klassifiseringen ECO Archive gir, altså helse, brann og miljø, får jeg også informasjon om hvilke kjemikalier som har en CMR-klassifisering.

I store bedrifter med mange ansatte, mange kjemikalier og mange avdelinger, er en god visuell fremstilling av det rådende risikobildet svært nyttig. Det er også viktig at gjengivelsen av virksomheten er god i systemet.

-Vi har mange avdelinger som bruker kjemikalier på Strandpromenaden. Svingerproduksjon har flest kjemikalier. Det varier selvsagt fra den enkelte avdeling, men med Eco Archive er det enkelt å holde orden og moro å jobbe med. Mer krevende er nok alle papirkopiene.

HMS også et felles ansvar

Kongsberg Maritime Subsea har stort fokus på HMS, dette fremkommer blant annet ved at avdelingsledere og prosjektledere også har HMS-ansvar for sine avdelinger og for sine prosjekter.

-Om man er leder, produksjonsmedarbeider, kantinepersonell, lagerpersonell eller kontorpersonell skal HMS være like viktig for å utføre arbeidet sitt på en trygg og skikkelig måte.

-Med HMS på agendaen, uansett hvilket arbeid man skal utføre, skapes et felles ansvar og felles ønske om en trygg hverdag. Og det er en suksessfaktor! avslutter Nina Lund Hjelmtvedt.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Helene Melby Brodersen

Helene Melby Brodersen

Pressekontakt Content Manager Pressekontakt +47 92 62 13 14

Gjør dokumentasjon av kjemikalier lønnsomt og effektivt

Historien om EcoOnline starter i Tønsberg. Vår gründer, Kjell Einar Hamnes, var sikker på at internett var kommet for å bli. Han hadde en idé: å lage en nettbasert løsning for produksjon, arkivering og distribusjon av sikkerhetsdatablad (den gang kalt HMS-datablad). I dag, 16 år senere, har det vist seg å være en veldig god idé.

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag 90 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Helsinki, Tampere og Århus.

Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier en betydelig fare for miljøet. EcoOnline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet.

EcoOnline AS
Trudvangveien 77
3117 Tønsberg
Besøk våre andre nyhetsrom