Gå videre til innhold

Nyhet -

Storkontroll av vaskeri og renseri i hele landet

I en pressemelding oppgir Miljødirektoratet at miljøutfordringene i bransjen er håndteringen av farlige kjemikalier og farlig avfall. Det skal også undersøkes hvorvidt kjemikalier og farlig avfall lagres og håndteres forsvarlig og om farlig avfall leveres til godkjente mottak, slik at miljøfarlige stoffer ikke lekker ut til vann eller forurenser grunn.

Kontrollen vil også fokusere på substitusjon. Virksomhetene må i den forbindelse vise hvordan det kontinuerlig arbeides med vurdering av kjemikalier med hese- og/eller miljøfarlige egenskaper. Eksisterer mindre farlige, reelle alternativ skal disse erstatte de farlige stoffene. Vaskerier vil dessuten bli kontrollert i forhold til avløp og vann.

Fred Marius Svendsen arbeider som Rådgiver i Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen ved Fylkesmannen i Vestfold. Han har selv kontrollert ulike bransjer i tre år, og forklarer at det er et krav at virksomhetene gjør løpende vurdering av kjemikaliene sine og bytter ut de som er farlige og som det finnes alternativer for.

- Rent praktisk så foregår det slik at vi kommer på besøk, og i og med at dette er Miljødirektoratet som har initiert kontrollen følger vi deres instrukser for hvordan vi gjennomfører den, samt at vi undersøker ting etter eget initiativ.

Kommer vi over avvik, så vil disse jo disse være av ulik alvorlighetsgrad. Vår respons avhenger av dette. Slike avvik skal lukkes, så de vil få en rapport hvor dette pålegges. I mer alvorlige tilfeller kan vi måtte gå til politianmeldelse.

Gir dere veiledning på hvordan avvik best kan lukkes?

- Ja, det gjør vi. Så langt det lar seg gjøre så gir vi veiledning. Også på substitusjon.

God kjemikaliehåndtering i vaskeri og renseribransjen er svært viktig. Noen av kjemikaliene som brukes er tungt nedbrytbare og gir således en uønsket langtidsvirkning i miljøet. Et eksempel er PER (tetrakloreten, tetrakloretylen). Bruken av stoffet har gått drastisk ned de siste ti årene, men det er fortsatt i renseribransjen bruken av stoffet er størst. Som for alle andre kjemikalier, skal sikkerhetsdatablad for dette stoffet legges frem.

- Vi kommer også til å sjekke dokumentasjonen på kjemikaliene, og særlig sikkerhetsdatabladene. Det er jo enkelte av de stoffene som er i bruk i denne bransjen som er på Prioritetslista, som vi prøver å få bort fra samfunnet. Et eksempel er jo PER, som brukes til tekstilrensing.

Vaskeri og renseribransjens bransjeforening oppgir på sine nettsider at de har over 300 medlemsbedrifter. I miljødirektoratets pressemelding om kontrollen meldes det imidlertid at over 400 bedrifter skal kontrolleres. 

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Helene Melby Brodersen

Helene Melby Brodersen

Pressekontakt Content Manager Pressekontakt +47 92 62 13 14

Gjør dokumentasjon av kjemikalier lønnsomt og effektivt

Historien om EcoOnline starter i Tønsberg. Vår gründer, Kjell Einar Hamnes, var sikker på at internett var kommet for å bli. Han hadde en idé: å lage en nettbasert løsning for produksjon, arkivering og distribusjon av sikkerhetsdatablad (den gang kalt HMS-datablad). I dag, 16 år senere, har det vist seg å være en veldig god idé.

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag 90 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Helsinki, Tampere og Århus.

Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier en betydelig fare for miljøet. EcoOnline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet.

EcoOnline AS
Trudvangveien 77
3117 Tønsberg
Besøk våre andre nyhetsrom