Pressemelding -

- Solid resultatforbedring for Eidsiva

Eidsiva Energi AS fikk et resultat etter skatt i første halvår 2019 på 421 millioner kroner. Det gir en resultatvekst på 322 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018.

- Vi er godt fornøyd med resultatet i første halvår. I tillegg til at produksjonsvolum og kraftpris har økt, har vi klart å holde kostnadsveksten nede. Noe av bedringen skyldes også at eierne konverterte sitt ansvarlige lån tilbake til egenkapital i november 2018, som medfører lavere rentebelastning i konsernet, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Den planlagte transaksjonen med Hafslund E-CO påvirker den offisielle regnskapsoppstillingen og vanskeliggjør en direkte sammenligning med fjoråret. Konsolidert på samme måte som tidligere ble driftsinntektene for Eidsiva konsernet 2 308 millioner kroner og økte med 12 prosent i forhold til første halvår i 2018.

Tilsvarende ble driftsresultatet 719 millioner kroner, mot 313 millioner kroner i første halvår 2018.

Spotprisen i NO1 økte fra 37 øre/kWh til 41,4 øre i første halvår sammenlignet med 2018. Realisert kraftpris er påvirket av pris- og valutasikringer og ble i første halvår 2019 37,6 øre/kWh mot 30,7 øre/kWh i 2018.

Etter netto finanskostnader på 133 millioner kroner ble resultat før skatt 633 millioner kroner. Med en skattekostnad på 210 millioner kroner, ble resultat etter skatt 421 millioner kroner.

Det er investert for 846 millioner kroner i første halvår. Av dette er 541 millioner kroner knyttet til investeringer i fiber og bredbånd i Innlandet.

- God bredbåndsdekning er avgjørende for å sikre bosetting og bidra til vekst og utvikling i Innlandet. Fiber og bredbåndsutbygging har derfor høy prioritet for Eidsiva, sier Andresen.

I tillegg er 305 millioner kroner investert i nettvirksomheten for å øke leveringssikkerheten, og 130 millioner kroner er investert i tilknyttede selskaper som bygger ut fornybar energiproduksjon.

Eiernes behandling av transaksjonen med Hafslund E-CO er gjennomført både i Innlandet og i Oslo. Etableringen av de to nye konsernene med krysseierskap vil skje 30. september 2019. Som følge av samarbeidet og inngåtte avtaler med Hafslund E-CO konsernet i juni, blir virksomhetsområdet Vannkraft i regnskapsrapporten presentert som «Selskap holdt for salg». 

Emner

  • Miljø, energi

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Kontakter

Nils Kristian Myhre

Pressekontakt Direktør kommunikasjon og samfunn +4791746246

Leif Henning Asla

Økonomi- og finansdirektør 959 81 373