Gå videre til innhold
Prosjektet Kræmer Brygge i Tromsø er ett av prosjektene som får konseptutredningsstøtte fra Enova (illustrasjonfoto: Kræmer Eiendom).
Prosjektet Kræmer Brygge i Tromsø er ett av prosjektene som får konseptutredningsstøtte fra Enova (illustrasjonfoto: Kræmer Eiendom).

Pressemelding -

Seks byområder får Enova-støtte til innovative energikonsept

Enova gir til sammen 5 millioner kroner til konseptutredninger av nyskapende energiløsninger som skal brukes i områdeutvikling i ulike deler av landet. Støtten går til prosjekter i Oslo, Bergen, Sola og Tromsø, og skal øke sjansen for at innovative løsninger blir tatt i bruk.

– Vi ser at en del innovasjonsprosjekter strander på idestadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Usikkerheten gjør at beslutningstakerne i stedet velger velkjente løsninger. Gjennom å støttekonseptutredninger for grønne bygg og områder, vil vi gjøre det tryggere å tenke nytt og prøve ut nye løsninger, sier seniorrådgiver Christian Hemmingsen i Enova.

I den første utlysningsrunden prioriterte Enova energiløsninger mellom bygg.

– Lokale energiløsninger kan redusere kostnadene og miljøkonsekvensene knyttet til produksjon og transport av energi. Det betyr ikke at hver enkelt av oss må starte sitt eget kraftverk, men vi må se på hvordan vi sammen med naboer og nabobygg kan få til løsninger der vi utnytter ressursene best mulig, i godt samspill med det eksisterende energisystemet. Derfor er det viktig å støtte opp under prosjekter som kan vise til gode eksempel på dette. Da blir det lettere for andre å følge etter, sier Hemmingsen

Det er satt som et krav for støtten at kunnskapen og resultatene fra utredningene skal deles med resten av bransjen, slik at Enova oppnår den ønskede effekten.

Plusshus

I hovedstaden får to prosjekter støtte. Sammen med selskapet OBOS ser Veidekke på hvordan de kan bygge høyboligblokken M17 som plusshus ved knutepunktet Majorstuen. Målet er at høyblokken, som avhenger av framtidige reguleringsplaner for å bli realisert, også skal kunne utveksle energi med bebyggelsen i området. Bygningsintegrerte solceller og lagring av solenergi er blant løsningene utredningen vil se nærmere på. Utredningen får 600 000 kroner i støtte fra Enova.

I samme by planlegger også Mustad Eiendom et plusshus, som kan fungere som en katalysator for energimessig områdeutvilkling i hele Lilleakerbyen som ligger ved Lysaker. Tanken er at bydelen, som består av både kjøpesenter, boliger og kontorer, kan bli et integrert energisystem hvor det utveksles varme og kulde. Utredningen som får 742 000 kroner i støtte skal også se på hvordan dype energibrønner kan bli en del av energiforsyningen.

Vurderer hydrogen i energiforsyningen

I Bergen kommune planlegges en helt ny bydel i det som i dag er næringsområdet Spelhagen i Fyllingsdalen. 600 000 kvadratmeter med boliger og næringsbygg skal bygges, og selskapet Angarde AS ønsker blant annet å se på hvordan hydrogen, solceller og såkalte CHP-maskiner som utnytter biobrensel til å produsere både varme og elektrisitet kan være en del av bydelenes energiløsninger. Selskapet får 1 million kroner i støtte til utredningen.

I Loddefjord i samme kommune, har BKK Energitjenester AS, Lokale Energiløsninger, satt sammen et prosjekt som inkluderer tre borettslag med 1500 husstander, den lokale skolen og Norges største senter for handel og opplevelse (Vestkanten). Senteret har både badeland og ishall. Det skal sees nytt på hvordan byggene i området kan samarbeide om energiproduksjon og -bruk for å gi en mest mulig framtidsrettet og klimavennlig, pålitelig energiforsyning. I tillegg til energiforsyning til bygg, inkluderer prosjektet også ladeinfrastruktur for el-bil. Konseptutredningen får 725 000 kroner i støtte fra Enova.

Lenger sør på Vestlandet, planlegges Sola Airport Arena, i knutepunktet mellom Risavika Havn, Stavanger Lufthavn og Forus Næringsområde. Prosjektet består av to næringsbygg og et konferansehotell. Det er selskapet Sømmevågen 3 AS som står bak utredningen. De skal se på muligheten for å gjøre dette til et plusshuskonsept med utveksling av energi mellom bygningene, og hvordan de kan utnytte blant annet solceller, energibrønner og hydrogen. Enova bidrar med støtte på 838 000 kroner.

Det siste prosjektet som får konseptutredningsstøtte i denne omgang, er Kræmer Brygge i Tromsø. Kræmer Brygge er et område som vil bestå av både nye og eksisterende bebyggelse. Kræmer Eiendom vil se nærmere på hvordan ulike teknologier presterer i et nordlig klima, blant annet hvordan lav sol og refleksjon fra snø påvirker energiproduksjon fra solceller. Utredningen får 995 000 kroner i støtte.

I tråd med Enovas krav for støtte til konseptutredning, er også alle de seks vinnerkonseptene knyttet til konkrete eiendomsprosjekter som planlegges igangsatt i løpet av de tre neste årene.

Nye muligheter

Det var i alt 11 søknader til den første runden.

– Det var en kort søknadsfrist, så vi er godt fornøyd med responsen, men vi håper på enda flere søknader i de neste rundene. Bransjen har selv etterlyst et slikt tilbud, så vi håper at de som sitter på gode konsepter, griper muligheten, sier Hemmingsen

Enova fikk inn 20 søknader til andre utlysingsrunde som hadde frist 15. juni. Som i første runde vil enerigiløsninger mellom bygg bli prioritert, mens tema for de neste utlysingene vil være løsninger bygg, inne i bygg, måling og styring og forenklede systemløsninger.

Kontaktpersoner prosjekter

M17

Prosjektsjef Bjørn Lind, Veidekke Eiendom, bjorn.lind@veidekke.no, tlf. 950 76 995

Lilleakerbyen

Miljøsjef Øyvind Gård, Mustad Eiendom, oivind.gard@mustadeiendom.no, tlf. 917 66 629

Spelhagen

Daglig leder Bente Haugsdal, Angarde, bente.haugsdal@angarde.no, tlf.  995 20 530

Loddefjord

Leder for Lokale energiløsninger Anne Jordal, BKK Energitjenester, anne.jordal@bkk.no,
tlf. 990 97 657

Sola Airport Arena

Prosjektleder Fazli Demirbas, fazli@bilpaviljongen.no, tlf. 971 92 921

Kræmer Eiendom

Adm.dir Eirik Espejord, Kræmer Eiendom, eirik.espejord@kramer.no, tlf.91 75 36 70

Emner

Kategorier


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.