Pressemelding -

Årsrapport 2009: 6,5 milliarder fra Forskningsrådet i 2009

Forskningsrådets årsrapport for 2009 er klar. Rapporten viser hvordan forskningsmidlene er brukt og hvilke resultater som er oppnådd.

I 2009 har Forskningsrådet fordelt 6,5 mrd. kroner, 2,2 milliarder kroner gikk til universitet- og høgskolesektoren, nærmere 2,6 milliarder til instituttsektoren og mill. kroner til instituttsektoren og 1,1 milliarder til næringslivet.

Det er i gang 5700 prosjekter finansiert av Forskningsrådet og det er finansiert 1642 årsverk doktorgradsstipend og 910 årsverk postdoktorstipend.

Tre hovedprioriteringer
Veksten til Forskningsrådet var særlig knyttet til de tre hovedprioriteringen i Forskningsrådets budsjettforslag. Miljøvennlig energi, Forskningsinfrastruktur og Brukerstyrt innovasjonsarena.
Disse områdene ble ytterligere forsterket gjennom regjeringens tiltakspakke i 2009. Det var betydelig sammenfall mellom Forskningsrådets hovedprioriteringer og tildelingene.

Forskningsrådets andel av den samlete veksten i bevilgningen til FoU over statsbudsjettet var i 2009 på rundt 50 prosent, noe som var en oppgang sammenlignet med 2008, da tilsvarende andel var på 19 prosent.

Bygget kapasitet
Forskningsrådet har i 2009 bidratt vesentlig til å bygge kapasitet i forskningssystemet gjennom en styrking av den åpne arenaen for brukerstyrt forskning i næringslivet. Det legges samtidig til rette for konsentrasjon av ressurser rundt de beste forsknings- og innovasjonsmiljøene gjennom forberedelse til en ny runde med SFI-tildelinger. Rekrutteringsinnsatsen er styrket innenfor MNT-fagene gjennom flere stipendiater i programmene.

Økt satsing på forskningsinfrastruktur har gitt mer effektivitet og mulighet til å møte nye kunnskapsutfordringer i forskningsmiljøene. De tematiske- og teknologiske satsingene er styrket, først og fremst innenfor miljøvennlig energi, karbonfangst og lagring gjennom oppfølgingen av Klimaforliket, blant annet med etablering av forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526