Pressemelding -

Ny fagevaluering igangsatt: Geofagene vurderes i internasjonalt perspektiv

I løpet av det kommende året skal 25 miljøer med aktiviteter innenfor grunnleggende forskning i geofag undersøkes med tanke på kvalitet og effektivitet.

Forskningsrådets prioriteringer og anbefalinger støtter seg til opparbeidet kunnskap om norske forskningsmiljøer. Blant de aller viktigste kildene til slik kunnskap er fagevalueringene. Gjennom disse evalueres grunnleggende forskning innenfor de ulike fag jevnlig av et internasjonalt sammensatt panel. Her sammenlignes nivået på norsk forskning med internasjonal forskning.

Denne gang står geofagene for tur. Nå er evalueringskomité og dennes mandat på plass.

Mange felt inngår

Det er et bredt spekter av fagområder som inngår i denne evalueringen, fra meteorologi, som blant annet studerer jordas atmosfære, via naturgeografi og geologi, til geofysikk, som blant annet studerer prosesser helt inn til jordas kjerne.

13 enheter ved universiteter og høgskoler, og 12 forskningsinstitutter deltar. I løpet av høsten vil evalueringskomiteen besøke samtlige av disse.

Det er hele 13 år siden geofaglig forskning i Norge ble evaluert. Den gang ble blant annet en rekke organisatoriske endringer foreslått.

Når det har gått såpass lang tid, skyldes det blant annet et ønske om å la de organisatoriske endringene få virke over litt tid. Generelt legger Forskningsrådet nå opp til evalueringer av alle fag hvert tiende år, og en kartlegging av effektene av disse etter fem år.

Nyttig for institusjonene

Fagevalueringer har som mål å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet i et internasjonalt perspektiv, samt å fremskaffe anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og effektivitet i forskningen. Disse vil danne basis for generelle tiltak og faglige prioriteringer.

- De endelige anbefalingene som fremkommer gjennom evalueringen vil få betydning for Forskningsrådets strategiske arbeid i kvalitetsutviklingen innenfor geofagene, og hvordan vi skal prioritere innenfor våre finansielle virkemidler rettet mot feltet, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg.

Evalueringsrapporten som utarbeides vil også være et nyttig redskap for institusjonenes strategiske og faglige utviklingsarbeid. Et av punktene i evalueringskomiteens mandat denne gang, er å vurdere UoH-instituttenes bruk av den forrige geofagevalueringen, og tilhørende fagplan fra 1999, i sitt strategiarbeid.

Skrevet av: Ingvil Bjørnæs

Emner

  • Politikk

Kategorier

  • geofag
  • grunnleggende forskning

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526