Pressemelding -

SFI-forum: – Markedskunnskap avgjørende for innovasjon

– Forskning skaper nye muligheter. Innovasjon skaper ny virkelighet. Dere kan gjøre en forskjell, sa Lars Espen Aukrust til deltakerne på det årlige SFI-forumet 27. mai.

Med en samlet satsing på om lag 3 milliarder kroner over åtte år, fordelt på 14 sentre, er Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) et av flaggskipene til Norges forskningsråd. Et hovedspørsmål på årets SFI-forum var derfor: Hva er suksesskriteriene for god forskning og innovasjon?

- Svar på behov i markedene og tenk forretningsutvikling, var divisjonsdirektør Lars Espen Aukrusts råd til de 14 SFI-ene. (Foto: Sverre Jarild) – Svar på behov i markedet og tenk forretningsutvikling, rådet divisjonsdirektør Aukrust.

Ledelse og forretning
Han trakk opp seks hovedkriterier for innovasjon: Kreativitet, originalitet, implementering, aksept, verdiskaping og forandring.

– Innovasjon er med andre ord gode ideer som er blitt utviklet og implementert slik at de fører til verdiskaping, sa Aukrust. For å komme dit understreket han viktigheten av å ha markedskunnskap.

– For å kunne svare på behov i markedet, er det viktig å forstå markedene og se hva de trenger. For å øke suksessraten er derfor forretningsutvikling viktig, sa Aukrust.

Han viser til hvordan Forskningsrådet nylig kurset 20-30 brukerstyrte forskningsprosjekter i innovasjonsledelse og forretningsutvikling.

– Kurset ga overveldende resultater. Min utfordring til SFI-ene er derfor: Tenk innovasjon ut over selve produktet, sa Aukrust.

Må ha mer kjennskap til innovasjon
For å sikre økonomisk vekst også etter oljealderen må Norge ifølge OECD i større grad enn i dag satse på kunnskapsbaserte aktiviteter. Aukrust trakk fram koblingen mellom forskning, næringsliv og politisk tilrettelegging som viktige faktorer for vellykket innovasjon.

– I dag er det imidlertid et gap mellom innovasjon og dens betydning. Vi må derfor øke kjennskapen til innovasjon, sa han.

DivisjonsdirektørAukrust understreket at det er høye forventninger til SFI-ene.

– Vi vet at det å skape god forskning og innovasjon tar tid. Men i enda større grad enn tidligere bør forskere i dag ha nytteperspektivet i bakhodet, sa Aukrust.

Felles erfaringer
På SFI-forumet kunne SFI-ene drøfte erfaringer så langt. Til tross for ulike forskningsfelt, var mange av erfaringene felles. Det kunne også forskningsleder ved NIFU STEP, Taran Thune, bekrefte. Forskningsleder ved NIFU STEP Taran Thune. (Foto: Haavard Simonsen)

Hun leder en studie av forskningssamarbeid, hvor tre SFIer deltar som casestudier.

Målet med forskningsprosjektet er å finne ut mer om hvordan akademiske og kommersielle resultater skapes og hvilke virkemidler som skal til.

– Informantene i prosjektet opplever at SFI er en krevende organisasjonsmodell for forskningssamarbeid, men samtidig en inspirerende forsknings- og innovasjonsmodell, sa Thune. Hun pekte blant annet på utfordringer knyttet til hyppig utskiftning av kontaktpersonene hos bedriftspartnerne og at et samarbeid som et SFI ofte er avhengig av enkeltpersoner – noe som gjør det sårbart.

Ifølge Thune rapporterte bedriftene om ulik grad av involvering og ulik grad av motivasjon.

– Men tilbakemeldingene fra bedriftene så langt er positive – både i forhold til hvilke forventninger de hadde til ordningen, hva de får ut av den og hvilken rolle SFIene spiller, sa Thune.

Midtveisevaluering
SFI-ene skal nå gjennom en midtveisevaluering.

– Mandatet for midtveisevalueringen er å vurdere forskningen og de resultater senteret har oppnådd sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og de mål som er satt, sa spesialrådgiver Liv Jorunn Jenssen, i Forskningsrådet.

På bakgrunn av midtveisevalueringen vil det bli tatt stilling til om det enkelte senter vil få finansiering videre i til sammen åtte år, eller avvikles etter fem år. Et internasjonalt panel bestående av to fageksperter og to generalister skal gjennomgå hvert av de 14 SFI-ene.

– Midtveisevalueringen gir oss dessuten mulighet til å komme med råd om hvordan sentrene bør jobbe videre i den siste perioden, understreket Jenssen.

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526