Gå videre til innhold
Forslag til utredningsprogram oversendt Olje- og energidepartementet

Nyhet -

Forslag til utredningsprogram oversendt Olje- og energidepartementet

Som en oppfølging av Olje- og energidepartementets varsel 13. desember i fjor om videre saksbehandling etter Høyesteretts dom i Fosen-saken, har Fosen Vind levert et forslag til utredningsprogram og fremdriftsplan til departementet.

Forslaget til utredningsprogram omfatter en oppdatering av både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, samt en utredning av nye avbøtende tiltak innenfor og utenfor vindparkområdet.

Fosen Vind har vært i dialog med reindriften om programmet og mulige tiltak, og vil fortsette dialogen med reineierne for å finne løsninger som ivaretar hensynet til reineiernes kulturutøvelse og driften på Fosen.

I sitt varsel skisserte departementet en prosess som tar sikte på å utrede mulige avbøtende tiltak som på sikt kan sikre næringsgrunnlaget og reindriftens rettigheter. Departementet vil vurdere hvilke endringer i konsesjonene som er nødvendige for å sikre reindriftens folkerettslige vern. Som et forberedende skritt ønsket departementet at et faglig grunnlag utarbeides før videre beslutninger i saken treffes, og Fosen Vinds forslag til utredningsprogram vil bidra til dette arbeidet.


Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge