Skip to content
Green Mountain expands its mountain hall data center in Norway

Press release -

Green Mountain expands its mountain hall data center in Norway

The Norwegian colocation provider, Green Mountain, recently opened their latest expansion at their DC1-Stavanger data center. Green Mountain designed, constructed, and delivered to client a 2.5 MW data hall inside one of the mountain halls in less than 9 months. Despite the Covid-19 pandemic, the project was delivered on time, on budget and on quality to a large international cloud provider. Green Mountain continues to grow rapidly and experience a massive interest from international clients.


From mountain cave to data center

The starting point of the expansion project was essentially a hole in the mountain with no basic infrastructure. This mountain cave has been transformed into a fully operational data center space, complete with interiors, cooling, power, and security - all within the time span of 9 months.

The size of the completed mountain hall, including infrastructure in the tunnels, is about 1800 square meters. The power capacity in this data hall is 2.5 MW but a project to double this to 5 MW is already started and will be ready for service early next year. As with all Green Mountain data centers, it runs on 100% renewable hydropower. Cooled by the award-winning fjord cooling solution which obtains a constant PUE throughout the whole year at below 1.15.

Covid-19 challenges

Not only did building inside a mountain add complexity to the project, the Covid-19 situation also made the process challenging. During the most hectic construction phase, 150 workers were on site, managing to perform their tasks within a strict Covid-19 control regime. CX commissioning and RFS was conducted remotely using digital tools.

Still strong growth

This expansion supports Green Mountain’s expansive growth strategy. “We continue to experience a surge in demand for our sustainable colocation services. Especially the larger cloud service clients rely on us for fast buildouts in a market where the demand for their cloud services accelerates.” says CEO of Green Mountain, Tor Kristian Gyland. The company’s revenue today is 4 times higher than in 2017 and the majority of new contracts are signed with international clients. “We have already started yet another expansion project for the same client and we are actively working to find new locations for growth. The most promising area right now is the Kalberg valley on the western coast of Norway but later this fall we will also open our third data center site ” Gyland continues. The new site is located in Enebakk, just 20 km outside Oslo, the capital of Norway. The site is perfectly situated in terms of power supply, infrastructure, and connectivity close to Norway’s most populated area.

Norwegian text:

Green Mountain utvider sitt datasenter i fjellet på Rennesøy

Rennesøy, 21. september 2020

Det norske datasenterselskapet, Green Mountain, åpnet nylig sin nyeste utvidelse av sitt anlegg DC1-Stavanger på Rennesøy. Selskapet har i løpet av 9 måneder designet, bygget og levert til kunden en datahall på 2,5 MW inne i en av fjellhallene. Til tross for Covid-19-pandemien ble prosjektet levert innen tidsfrist, på budsjett og med rett kvalitet til en stor internasjonal skyleverandør. Green Mountain fortsetter å vokse raskt og opplever en enorm interesse fra internasjonale kunder.

Fra fjellhule til datasenter

Utgangspunktet for prosjektet var egentlig et hull i fjellet uten noen form for grunnleggende infrastruktur. Denne fjellhulen er nå forvandlet til et fullt operativt datasenter, komplett med interiør, kjøling, strøm og sikkerhet - alt i løpet av 9 måneder.

Størrelsen på den ferdige fjellhallen, inkludert infrastruktur i tunnelene, er omtrent 1800 kvadratmeter. Kapasiteten i denne datahallen er 2,5 MW, men et nytt prosjekt for å doble kapasiteten til 5 MW er allerede igangsatt og forventes være ferdig tidlig neste år. Som med alle Green Mountain datasentre driftes den av 100% fornybar vannkraft. Med den prisbelønte fjordkjølingsløsningen oppnår man en konstant PUE gjennom hele året på under 1.15, noe som er ekstremt energieffektivt.

Covid-19 utfordringer

Å bygge inne i et fjell økte kompleksiteten i prosjektet, men også Covid-19-situasjonen gjorde prosessen utfordrende. I løpet av den mest hektiske byggefasen var 150 arbeidere på stedet, men klarte å utføre sine oppgaver innenfor et strengt Covid-19-kontrollregime. Testing og godkjenning av anlegget måtte utføres eksternt ved hjelp av digitale verktøy.

Fortsatt sterk vekst

Denne utvidelsen støtter opp om Green Mountains ekspansive vekststrategi. “Vi fortsetter å oppleve økt etterspørselen etter våre bærekraftige datasentertjenester. Spesielt de større skyleverandørene trenger oss for raske utbygginger i et marked der etterspørselen etter deres skytjenester akselererer.” sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland. Selskapets inntekter i dag er 4 ganger høyere enn i 2017, og flertallet av nye kontrakter blir signert med internasjonale kunder. “Vi har allerede startet enda et utvidelsesprosjekt for samme kunde, og vi jobber aktivt med å finne nye lokasjoner for vekst. Det mest lovende området akkurat nå er Kalberg i Rogaland, men senere i høst åpner vi også vårt tredje datasenter i Oslo området.», fortsetter Gyland. Dette nye datasenteret ligger i Enebakk, bare 20 km utenfor Oslo. Området har perfekt beliggenhet når det gjelder strømforsyning, infrastruktur og tilkobling nær Norges mest befolkede område. 

Related links

Topics

Categories


Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative, and sustainable colocation data centers in Norway. The data centers operate on 100% low cost renewable power and the use of free cooling creates high power efficiency.

  • The data centre near Stavanger (DC1-Stavanger) is built deep inside a mountain in a former high security NATO ammunition storage.
  • The data centre in Telemark (DC2-Telemark) is in the ‘cradle of hydro power’ in Norway with close proximity to multiple local hydro power plants.
  • The data centre at Enebakk (DC3-Oslo) is currently under construction and situated just outside Oslo, the Capital of Norway.

Green Mountain is one of the largest data center operators in the Nordics and we experience strong growth. Among our customers are large international clients within Cloud, Banking/Finance, HPC, Automotive and more. 

Learn more about Green Mountain: www.greenmountain.no

Contacts

Mette Berger Gulbrandsen

Mette Berger Gulbrandsen

Press contact Chief Marketing & Communications Officer +47 92838645
Svein Atle Hagaseth

Svein Atle Hagaseth

Press contact Chief Executive Officer + 1 416 518 7105

Related content

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

Green Mountain
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge