Nyhet -

Å møte psykisk smerte

Hva er psykisk smerte?
Psykisk smerte er en betegnelse som omfatter mange ulike vonde og vanskelige følelsestilstander, som frykt, angst, sorg, frustrasjon, sinne, bitterhet, selvbebreidelser, skam, depresjon, melankoli, fortvilelse, forvirring, hevnlyst, selvhat osv. Hvorfor bruke en samlebetegnelse på disse tilstandene og ikke bare omtale dem hver for seg? Fordi det er en sammenheng mellom dem. For eksempel vil frykt ofte skape sinne, og sinne kan skape selvbebreidelser, som igjen kan skape en følelse av verdiløshet eller selvforakt.

Psykiske lidelser er, grunnleggende sett, er resultat av menneskelige reaksjoner på vanskelige livsvilkår, fra fosterliv via barndom og oppvekst til voksen alder. De er kjennetegnet av forstørrede, forstenede, fastfrosne og iblant forvanskede, følelsesstyrte tanker om seg selv og om de menneskelige omgivelsene. Derfor må behandleren møte personer med psykiske lidelser med et ønske om å forstå personens eget subjektive tankeunivers og samtidig rette blikket mot de forholdene i livshistorien og den aktuelle livssituasjonen som har virket formende og fortsatt virker opprettholdende eller forsterkende på det følelsesmessige og tankemessige grunnlaget for lidelsen.

Med boken Å møte psykisk smerte - erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet ønsker psykiater og psykoanalytiker Svein Haugsgjerd å fremme et grunnleggende psykologisk perspektiv på behandlingen av psykiske lidelser. Haugsgjerd viser ut fra en psykoanalytisk grunnholdning hvordan han har arbeidet med, tenkt og følt omkring disse temaene i mer enn 50 år. I boken drøftes psykoanalysens og psykoterapiens plass i psykiatrien og illustrerer gjennom kortere og lengre fortellinger mulighetene for psykodynamisk behandling av ulike tilstander som depresjon, rusavhengighet, psykose og krigstraumer. Forfatteren berører også utfordringer og skuffelser i slikt arbeid og presenterer noen av de nyere psykoanalytiske bidragene som har inspirert ham.

Utdrag fra boken Å møte psykisk smerte av Svein Haugsgjerd

Kjøp boken her

Related links

Emner

  • Utdanning

Kategorier

  • sykepleie
  • medisin
  • sosial- og helsefag
  • psykisk helse

Kontakter

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105

Jørgen Jahr Glomnes

Redaktør Medisin Medisin 98656370