Gå videre til innhold
Foto: Caracterdesign / Gettyimages
Foto: Caracterdesign / Gettyimages

Nyhet -

Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder

Både vitenskapelig basert forskning og forskningsrelatert arbeid er viktig for å begripe mer av den sosiale virkeligheten vi alle er en del av. Som følge av dette har vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelige metoder høy prioritet i dagens bachelor- og masterutdanninger.

Forskning handler om å ta i bruk ulike metoder og systematiske fremgangsmåter for å samle inn informasjon og kunnskap som best mulig beskriver og analyserer den sosiale virkeligheten på en nyansert og uhildet måte. All forskning, uansett fagområde, hviler på de samme prinsippene om logisk, kritisk og konsistent tenkning. Dessuten skal forskning være forankret i relevant teori og/eller empiri. Det betyr at du som student eller fagperson må tenke nøye gjennom temavalget ditt, hvorvidt dette er interessant i en faglig sammenheng, og om det kan forankres i sentrale teorier og faglitteratur.

Det er ikke alltid de kompliserte spørsmålene som bringer oss videre i vår forståelse av virkeligheten. De enkle, men grunnleggende, spørsmålene om det som ofte tas for gitt kan være vel så viktig i denne sammenheng. Samtidig minner vitenskapsteorien oss på at kunnskap sjelden kan gi oss eksakte svar på det vi søker å forstå. Økt kunnskap bringer nemlig opp stadig nye spørsmål og kunnskapsbehov.

I bokens del 1 presenteres tre ulike vitenskapssyn: det positivistiske, det hermeneutiske og det poststrukturalistiske vitenskapssynet. Dessuten gis en innføring i kritisk tekstlesing og forskningsdesign. I del 2 er den kvalitative forskningsprosessen tema. Kvalitative forskningsmetoder er et viktig verktøy for å arbeide systematisk og målrettet med kunnskapsutvikling. Siste del av boken, del 3, angir kriterier for akademisk skriving og går mer i detalj om hvordan det kan jobbes forskningsrelatert.

Ved å tilegne deg kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske og metodologiske begreper og delperspektiver er målet med boken at du – som fremtidig fagperson – nettopp skal bli i stand til å identifisere både kunnskapsgrunnlaget i og kunnskapskravene til den virksomheten eller fagprofesjonen du utdanner deg til. Det vil også gi deg større forståelse for hvorfor mennesker tenker og handler som de gjør, og det vil gi deg et bedre grunnlag for å ta dine yrkesfaglige beslutninger og etiske avveininger på bakgrunn av velbegrunnede valg. Gjennom utdanningens undervisning, praksisstudier og selvstendig fagfordypning er målet at du skal utvikle deg som fremtidig yrkesutøver. Nettopp ved å utfordres på egne verdier, holdninger og fordommer – og ikke minst gjennom å forstå det komplekse forholdet mellom teori og praksis og stille deg kritisk spørrende til eget fagområde – blir du til som fagperson. På denne måten utvikler du også din kunnskapsforståelse av og evne kritisk refleksjon over det praksisfeltet du studerer og utdanner deg til. 

Utdrag fra boken Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder av Gudrun Brottveit (red.)

Kjøp boken her

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Vibeke Høegh-Omdal

Vibeke Høegh-Omdal

Redaksjonssjef 41553713
Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge