Gå videre til innhold
May Helen Midtbust forsvarer sin doktorgradsavhandling, fredag 8. november.  Foto: Aidafoto
May Helen Midtbust forsvarer sin doktorgradsavhandling, fredag 8. november. Foto: Aidafoto

Pressemelding -

Forsket på hvordan helsepersonell kan gi og legge til rette for lindrende omsorg for personer med demens og deres pårørende.

Verdens befolkning er aldrende, og dette fører til en så stor økning av antall personer med demens at Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert demens som et globalt folkehelseproblem. Demenssykdom rammer ikke bare personen som har diagnosen, men også livet til nære pårørende. Flesteparten av demensrelaterte dødsfall skjer i sykehjem, og kunnskap om hvordan helsepersonell kan legge til rette for god og lindrende omsorg, både for personen med demens og deres pårørende, er derfor av stor betydning.

May Helen Midtbust har i sin studie sett på hvordan institusjoners ressurser påvirker helsepersonells muligheter til å gi og tilrettelegge for lindrende omsorg for personer med alvorlig grad av demens.  Fredag 8. november holder hun prøveforelesning og forsvarer sin avhandling for doktorgraden i helse- og sosialfag, «Profesjonsutøving – vilkår og utvikling», ved NTNU Ålesund, fredag 8. november 2019, på Auditorium Brosundet. Ph.d.-studiet gis i fellesskap av Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

10.15 - 11.00 Prøveforelesning:
"Moralsk stress hos helse- og omsorgspersonell - forekomst, konsekvenser og muligheter for forebygging."

13.15 - Forsvar av avhandling:
Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem - helsepersonells og pårørendes erfaringer

Sammendrag

Hensikten med studien var å få økt kunnskap om helsepersonells og pårørendes erfaringer med lindrende omsorg til personer med alvorlig grad av demens, og deres erfaringer med forhold som fremmer eller hemmer tilrettelegging av lindrende omsorg i sykehjem.

Funn fra studien viser at helsepersonell erfarte at lindrende omsorg til personer med demens er en kompleks oppgave. Ideelt sett kreves det tid, oppmerksomhet og god kompetanse for å forstå den enkeltes behov når personen med demens ikke lenger klarer å uttrykke seg muntlig. Men realiteten med knappe ressurser og en arbeidsdag preget av travelhet, tidspress og vanskelige prioriteringer, gjorde at helsepersonell opplevde å komme til kort både i forhold til smertelindring og håndtering av utfordrende atferd.

Pårørende erfarte et tyngende og vedvarende ansvar for sine nære familiemedlemmer med demens. Lite rom for et meningsfylt liv, og manglende oppfølging, relatert til stell og smertelindring, forsterket følelsen av ansvar og skyld. Til tross for svekket tillit til helsepersonell tidlig i demensforløpet, erfarte pårørende at deres nære fikk god og lindrende omsorg i livets sluttfase. Pårørende ønsket å bli involvert i omsorg og behandling, men for enkelte ble det et tyngende ansvar å delta i beslutningsprosesser rundt livsforlengende behandling.

Forskningens betydning

Resultater fra studien viser hvordan virksomhetens ressurser påvirker helsepersonells muligheter til å gi og tilrettelegge for lindrende omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem.

Behov for organisatoriske tiltak, som hele og faste stillinger, og at man unngår flytting av beboere med alvorlig grad av demens i livets sluttfase understrekes, dersom kontinuitet og kvalitet på lindrende omsorg skal økes.

May Helen Midtbust (47) kommer fra Ålesund. Hun er høgskolekandidat i økonomi og administrasjon fra dh Molde i 1991, en bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Bodø fra 1996, PPU fra Høgskulen i Volda fra 2004 og en master i helse- og sosialfag med aldring og eldreomsorg som spesialisering fra 2010. I løpet av hennes ph.d.-studier har hun vært tilsatt som universitetslektor ved NTNU Ålesund, Institutt for helsevitenskap.

Medlemmer av bedømmelseskomiteen:

  • Senior professor Per-Olof Sandman, Umeå Universitet, Institutionen for omvårdnad
  • Professor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskolen, Oslo
  • Professor Anne Marie Rokstad, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag

Hovedveileder

Professor Else Lykkeslet, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag

Medveiledere

  • Professor emerita Eva Gjengedal, Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Førsteamanuensis Rigmor Einang Alnes, NTNU Ålesund. Institutt for helsevitenskap.

Prøveforelesning og disputasen er åpen for publikum

Emner

Kategorier


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Pressekontakt

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge