Gå videre til innhold
Ph.d.-student Erlend Vik (32) fra Molde forsvarer sin doktogradsavhandling ved Høgskolen i Molde.  Foto: Jan Ragnvald Eide, HiMolde.
Ph.d.-student Erlend Vik (32) fra Molde forsvarer sin doktogradsavhandling ved Høgskolen i Molde. Foto: Jan Ragnvald Eide, HiMolde.

Pressemelding -

Forvarer doktorgradsarbeid om samhandlingsreformen i helsetjenesten.

Bakgrunnen for avhandlingen er samhandlingsreformen og en politiske ambisjon om bedre samarbeid, integrasjon og helhetsforståelse i helsetjenesten. Denne ambisjonen er ikke noe særnorsk fenomen, men føyer seg inn i en internasjonal trend der de fleste velferdsstater forsøker å legge til rette for koordinering på tvers av fag og organisasjoner. På tross av en rekke ulike reformer og virkemidler, virker det å være en ambisjon som vanskelig lar seg realisere. 

Doktogradsarbeidet skal forsvares ved Høgskolen i Molde, fredag 25. september 2020, på rom A1-020.  Først på programmet står prøveforelesning kl. 10.15 til 11.00.  Får han den godkjent, kan selve disputasn ta til kl. 12.15.

Erlend Vik har i gjennom sitt arbeide en ambisjon å bidra med et alternativt perspektiv på hvordan vi kan forstå og studere samhandling i helsetjenesten. Det teoretiske utgangspunktet er Niklas Luhmanns systemteori og en forståelse av helsetjenesten som funksjonelt differensiert. En slik forståelse innebærer for det første at helsetjeneste forstås som et system bestående av flere delsystemer. Delsystemer viser her til ulike profesjoner og organisatoriske enheter og et vesentlig poeng er at disse i utgangspunktet er uavhengig av hverandre. Samhandlingsutfordringene er her knyttet til hvordan man kan oppnå sammenkobling mellom de ulike aktørene. For det andre fremhever det teoretiske perspektivet at helsetjenesten ikke bare er opptatt av helse, men i stor grad også må forholde seg til andre logikker som økonomi, juss, politikk og vitenskap. Dette utfordrer samhandlingen ved at det kan oppstå uklarhet om hvilken forståelse som skal danne grunnlaget for beslutninger om samhandlingen. Empirisk studerer avhandlingen samhandling gjennom politiske føringer, forskningsfeltets beskrivelser og praktiskfeltets erfaringer. En gjennomgående tematikk er hvordan ulike tiltak som koordinatorordninger, utviklingsplaner, ledelse, teamorganisering, pakkeforløp og IKT påvirker samhandling.

Avhandlingen representerer et nytt perspektiv på hvordan vi kan forstå samhandling i helsetjenesten, og introdusere nye begreper og modeller for analyser av samhandlingssituasjoner. Avhandlingen kommer også med en advarsel mot den helsepolitiske samhandlingsambisjonen, som gjennom sin begrepsbruk og retorikk, kan bidra til å vanskeliggjøre samhandling og minske sjansene for sosial integrasjon. Bakgrunnen for dette er at retorikken tåkelegger de forskjeller som finnes i en moderne helsetjeneste, og som må løftes frem om samhandling skal gi resultater i form av økt integrasjon.

Erlend Vik (32 år) kommer fra Molde. Han har en master i sosiologi fra NTNU i 2015. Han har vært tilsatt som stipendiat ved HiMolde under doktorgradsarbeidet. Vik er i dag tilsatt som førsteamanuensis ved HiMolde.

Tid og sted for prøveforelesning

Kl. 10.15, rom A-1.020.

Tittel på prøveforelesning

«Refleksjon over styrker og begrensninger ved ulike datakilder for å forstå samhandling i helsetjenesten som sosialt fenomen».


Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Morten Knudsen, Copenhagen Business School, Departement of Management, Politics and Philosophy, Denmark
  • Førsteamanuensis Line Melby, Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik og Seniorforsker SINTEF AS
  • Professor Ove Bjarnar, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde

Leder av disputas

  • Dekan Heidi Viviann Haavardsen

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Lisa Hansson, Høgskolen i Molde
  • Medveiledere: Professor Turid Aarseth, Høgskolen i Molde og førsteamanuensis Ralf Kirchhoff, NTNU Ålesund

Ph.d.-studiet i helse- og sosialfag er et felles studium mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde.

Emner

Kategorier


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 230 ansatte og 2 900 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.

Pressekontakt

Jens Petter Straumsheim

Jens Petter Straumsheim

Pressekontakt Informasjonssjef 95700194
Jan Ragnvald Eide

Jan Ragnvald Eide

Pressekontakt Rådgiver 712 14 109

Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Vi ønsker å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde
Britvegen 2
6410 Molde
Norge