Skip to main content

Antallet frivillige organisasjoner øker

Pressemelding   •   feb 05, 2020 09:26 CET

Ny rapport kartlegger utviklingstrender i norsk frivillighet

Det norske organisasjonslivet er i vekst, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som publiseres i dag. Antallet lokale organisasjoner har økt fra 86 700 til 95 300 fra 2009 til 2019. Det er spesielt organisasjoner innen kultur og fritid og innen bolig og økonomi som har opplevd vekst, mens tro og livssyn er den eneste kategorien med tilbakegang.

En trend har vært at koblingene mellom det lokale og det nasjonale organisasjonslivet svekkes. Andelen lokallag med tilknytning til en landsdekkende organisasjon har falt fra 65 prosent til 58 prosent. En viktig årsak til dette er imidlertid veksten i nærmiljøforeninger og lokale nærings- og arbeidslivsorganisasjoner som ikke har nasjonale bånd. På andre områder et koblingene mer stabile.

– I tillegg ser vi at færre nasjonale organisasjoner er organisert etter en hierarkisk modell med lokale og regionale lag eller avdelinger. Spørsmålet er om vi ser en varig todeling av det norske organisasjonssamfunnet, med svakere bånd mellom de nasjonale og de lokale organisasjonene, forteller forsker Daniel Arnesen, som har skrevet rapporten sammen med kollega Karl Henrik Sivesind. 

Færre kvinner, flere med minoritetsbakgrunn

Arnesen og Sivesinds analyser av medlemsmassen i de frivillige organisasjonene viser flere interessante utviklingstrekk i perioden 2009-2019. Andelen lokallag som har medlemmer med etnisk minoritetsbakgrunn har økt fra 45 til 56 prosent. Samtidig har kvinneandelen sunket blant styreledere og styremedlemmer, til henholdsvis 32 og 44 prosent.

– Vi ser også at de litt eldre fortsatt har en veldig sentral rolle i organisasjonslivet. Det er økning i antallet lokallag som har en medlemsmasse med tyngdepunkt i aldersgruppen 51 år eller eldre, utdyper Arnesen.

48 prosent av de nasjonale organisasjonene oppgir at de har betalte ansatte, mens 12 prosent av lokallagene har ansatte på lokalt plan.

– Rundt en tredel av organisasjonene, både lokalt og nasjonalt, beskriver den økonomiske situasjonen sin som god, mens drøyt halvparten sier at den er tilfredsstillende, forteller Arnesen.

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning.

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.