Nyhet -

Hva er smartstrøm?

Smart strøm er et system for toveiskommunikasjon og toveisinformasjon som gjør det mulig for nettselskapene å fjernavlese målerverdier. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har vedtatt at alle strømkunder her i landet skal ha tatt i bruk de nye målerne innen utgangen av 2018.

I Istad sitt område skal ca 25 000 strømmålere byttes ut i perioden 2014-2018. Målere skal monteres ute hos den enkelte kunde, og det skal opprettes elektronisk kommunikasjon til hver eneste måler

Spørsmål og svar

Hva er smart strøm?
Smart strøm er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert smarte strømmålere i hjemmene sine. Dette har store fordeler både for kundene, samfunnet og klimaet.

Hva gjør den smarte strømmåleren?
Den måler strømforbruket ditt og sender fortløpende informasjon til nettselskapet, slik at du slipper å lese av måleren som i dag.

Hvordan overføres informasjonen?
Informasjonen fra strømmåleren vil overføres via mobil-, radio-, tele- eller strømnett, direkte til nettselskapet og videre til den strømleverandøren du har valgt.

Hva vil smart strøm gi oss som vi ikke har i dag?
Smart strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Digital teknologi sikrer dessuten at strømforbruket ditt blir riktig målt til enhver tid. Smart strøm gir fordeler både for kundene, kraftsystemet og klimaet.

Hvordan kan strømkundene styre eget forbruk?
Med enkelt tilleggsutstyr vil du kunne tilpasse forbruket til perioder når prisene er på det laveste. Du kan for eksempel få systemer som automatisk senker temperaturen én grad i huset eller skrur av varmtvannsberederen et par timer hvis prisene blir høye.

Hvilke fordeler gir dette for kraftsystemet?
Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene prisene er høyest, reduseres deres egne kostnader og de bidrar til å redusere den totale belastningen på kraftnettet. Dette gjør også at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstopper.

Hvor mange strømmålere skal byttes?
Vi har 2,4 millioner privathusholdninger i Norge. I tillegg kommer bedrifter, institusjoner og hytter. Til sammen skal i overkant av 2,7 millioner strømmålere byttes.

Må nettselskapet inn i boligen min for å montere den nye måleren?
Måleren skal monteres i boligens sikringsskap. Hvis dette er inne i boligen, må selskapet ha adgang. Du vil få varsel god tid i forveien, og installatøren skal selvsagt legitimere seg ved ankomst. Hvis sikringsskapet står i oppgang eller kjeller, trenger montøren ikke adgang til selve leiligheten.

Hvordan løser dere målerbytte på hytter - må eier være til stede? Det kan jo bli langt å reise.
For hytter der sikringsskap/eksisterende måler er på utsiden, trenger ikke eier å være tilstede, men eier må ha fått informasjon i god tid på forhånd om når målerbyttet vil finne sted. For hytter som har sikringsskap innendørs, må eier sørge for at montøren får tilgang til dette. Dette kan skje enten ved at eier er til stede selv, eller gir andre fullmakt til å ta imot montøren. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres avtale om at nettselskapet får låne nøkkel til hytta og låser seg inn selv.

Hva om hele sikringsskapet mitt må byttes for å få inn den nye strømmåleren, hvem betaler?
Nettselskapene dekker kostnadene ved ombygging i anlegg hvor det allerede finnes en godkjent måler. Dette gjøres på rimeligste måte. Avvikling av fellesmåling er å betrakte som et nytt kundeforhold og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Hvorfor har nettselskapene byttet ut strømmålere de senere årene som nå må byttes på nytt?
Strømmålere kontrolleres jevnlig for å sjekke at de viser riktig forbruk. I tilfeller med større avvik, byttes målerne slik at ikke kunden skal bli belastet for feil forbruk. I tilfeller med små avvik vil en nå vente med å skifte ut målerne til smart strøm er på plass.

Hva vil det koste å ta i bruk smart strøm og hvem skal betale?
Kostnaden vil variere noe mellom nettselskapene. I følge høringsnotat fra NVE nr. 7 2011 «anslås det at smart strøm vil gi en økning på om lag 380 kr per år per husholdningskunde, men det må samtidig påpekes at dette estimatet må tolkes med forsiktighet, og det er blant annet grunn for å mene at investeringskostnadene kan være på vei nedover og at driftskostnadene kan ha en stor oppside»

Er samfunnsnytten av smart strøm vurdert opp mot kostnaden?
Det er et stort løft, men vi er ikke i tvil om at både den enkelte kunde og samfunnet totalt sett vil få mye igjen for investeringen. Smart strøm gjør det enklere å være strømkunde. I tillegg gir det samfunnet bedre forsyningssikkerhet. På sikt vil vi også få klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt.

Hvordan kan jeg være sikker på at ikke uvedkommende får tilgang til mine data eller mulighet til å styre forbruket mitt?
Dette er noe nettselskapene og myndighetene tar på største alvor. NVE og Datatilsynet vil stille strenge krav til både tekniske løsninger og personvern, slik at det nye smart strøm-systemet ikke kan misbrukes. (Endelig løsning ikke endelig avklart.)

Hvorfor bruker dere et annet navn enn myndighetene bruker?
Myndighetene har foreløpig valgt å bruke AMS som står for "avanserte måle- og styringssystemer". Vi synes smart strøm er et mer forklarende begrep, og vi registrerer at stadig flere tar det i bruk. Internasjonalt benytter man dessuten "smart" som en samlebetegnelse på teknologiutviklingen innenfor strømsystemet - blant annet smart metering og smart grid. 

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • istad kraft