Skip to main content

Innsikt: Ny NS-standard for klimatilpasning

Nyhet   •   jan 16, 2020 08:00 CET

Blågrønn faktor, Elsesro i Bergen. Foto: LINK arkitektur/Hundven-Clements Photography.

LINK arkitekturs Grøntanleggsforvalter Tørres Rasmussen har bidratt til å utvikle Norsk standard for Blågrønn faktor (BGF). Resultatet er et standardisert metodeverktøy for byggenæringen som sikrer «grønnere bygg» med klimatilpassede og flerfunksjonelle uterom – et svært aktuelt verktøy tilpasset et villere og våtere norsk klima.

Ny Norsk standard for Blågrønn faktor (BGF) er snart ferdig etter halvannet års arbeid, og vil bli lansert i mars. Målet har vært å sikre vesentlige samfunnsinteresser, naturmangfold og et godt byliv med rent vann og ren luft. Verktøyet gir god veiledning for å sette et relevant nivå i planarbeidet for vann og vegetasjon (blågrønn faktor), med fokus på bedre klimatilpassede, mer funksjonelle og vakrere uteområder i byområdene i Norge.

Økt urbanisering har resultert i en kombinasjon av fortettede byområder og ekstreme nedbørshendelser som medfører økt belastning på avløpsnettet og større fare for flom.

Den nye standarden sikrer at vann og vegetasjon opprettholder en sunn balanse som økosystemet er avhengige av. Den setter krav til bruk av vegetasjon, biodiversitet og vannhåndtering og sikrer dermed tilfredsstillende kvalitet i uterom med en sirkulær, kretsløpsbasert tilnærming til vannhåndtering hvor målet er infiltrasjon til grunnvann. Sekundært skal det fordrøyes og til slutt, ved behov, ha avrenning til trygge flomveier. Metoden legger til rette for kostnadseffektive og fleksible løsninger som reduserer konsekvenser av fysiske skader på bygninger og anlegg etter kraftige nedbørshendelser.

Åpen overvannshåndtering baserer seg på en tretrinnsstrategi. For å sikre et mest mulig optimalt grunnlag for realisering av de tre trinnene er det i den nye BGF-standarden lagt til et ekstra trinn (trinn 0) for helhetlig gjennomtenkt arealplanlegging og prosjektering.

Tretrinnsstrategi for håndtering av overvann (Paus, 2018) basert på (Lindholm et al., 2008)

Sikring av tilstrekkelige arealer og opparbeidelse av disse for vannhåndtering og vegetasjon er en del av svaret på framtidas utfordringer. BGF er et viktig område i planleggingen av våre norske bymiljøer som kan tilføre mer livskvalitet og trivsel til våre innbyggere. En blågrønn infrastruktur har følgende hovedfunksjoner:

  • Beskytter økosystemenes tilstand og biologisk mangfold
  • Forbedrer økosystemenes funksjon og fremmer økosystemtjenester
  • Fremmer samfunnsmessig velvære og helse
  • Understøtter utvikling av en grønn økonomi og bærekraftig areal- og vannforvaltning

Aktuelle tiltak vil typisk være grønne tak og takhager, grønne vegger, terreng på tak/lokk eller naturlig grunn med tilleggskvaliteter som regnbed, vannspeil, plantefelt og terrengforsenkninger, samt god stedstilpasning med kobling til blågrønne strukturer langs tomtegrenser.

Komiteen som har utarbeidet den nye BGF-standarden har vært sammensatt av en bred gruppe fagpersoner fra utdanningssektoren, kommuner, konsulentfirma, entreprenører og til boligprodusenter. Leder for komiteen, Pedro Ardilla, sier: «Ny BGF vil bli en revolusjon for planleggings- og anleggsfaget, og markerer en ny æra for norsk landskapsarkitektur. For første gang i historien kan landskapsarkitektur få en juridisk forankring i alle plan- og byggesaker».

Vedlagte filer

PDF-dokument