Gå videre til innhold
Østraadt Havn binder byen i vest sammen med fjorden i øst. Tilhørighet til sjøen og vannet vil stå sentralt i planen. Illustrasjon: Rift
Østraadt Havn binder byen i vest sammen med fjorden i øst. Tilhørighet til sjøen og vannet vil stå sentralt i planen. Illustrasjon: Rift

Pressemelding -

LINK Arkitektur transformerer industritomt til boligområde for Nordr

På kaikanten i Sandnes planlegges transformasjon fra et gammelt, historisk industriområde til et nytt boligområde med næring og tjenesteyting. Prosjektet har potensial for bærekraftig verdiskapning i byen med sin sentrale plassering i byutviklingsaksen og gåavstand til sentrum.

Første delregulering av Østraadt Havn i Sandnes har blitt godt mottatt under førstegangsbehandling og er nå sendt på høring. Prosjektet favner om 320 boliger fordelt på leilighetsblokker og byhus samt et aktivt bygulv med næring og tjenesteyting ut mot Strandgata. Et viktig premiss i prosjektet har vært å tilpasse seg det historiske bymiljøet i Strandgata, og fortolke dette inn i en moderne boligkontekst.

- Transformasjonen av dette området er en del av en større utvikling av Sandnes sentrum og havneområdet. De historiske verdiene som ligger i området rundt Strandgata har vært viktig å hensynta for å bevare stedets karakter. Ambisjonen er å transformere stedet slik at det skapes et godt bomiljø og nye grønne byrom der det er trygt og attraktivt å ferdes, sier Hanne Kruse, leder for LINK Arkitekturs Stavangerkontor.

Mot Strandgata etableres byhus med takutforming tilpasset gatebildet og den eksisterende, verneverdige bebyggelsen på vestsiden. En variasjon med bygg med ulike takformer og høyder skapes i tråd med det historiske miljøet. Typologiene og funksjonene i bebyggelsen får ulike karakterer både i utforming og funksjon. Materialitet, møneretning, takhelning og gavlmotiver varierer langs Strandgata.

Gode bokvaliteter
Byggherre Nordr, en av Nordens ledende eiendomsutviklere, har som ambisjon å ikke bare å utvikle boliger, men også å gi mennesker et sted hvor de får en følelse av å høre til.

Det skapes varierte bymessige utearealer, med fokus på den menneskelige skalaen. Her legges det opp til en stor variasjon i uterom fra det felles grønne gårdsrom til et naturlikt fjærelandskap, Altona parken og havnepromenade.

Det er jobbet med sammensatte bygningsvolumer med ulike høyder, hvor bebyggelsen skaleres ned mot passasjene. Veldefinerte fasade-forskyvninger skaper variasjon i bebyggelsen, skjermede private utearealer og trivelige kroker. I førsteetasjene tilrettelegges det for nærings- og butikklokaler mot Strandgata, som vil skape et aktivt miljø med fine sosiale møteplasser.

I Østraadt Havn skal det være trygt å ferdes for folk i alle aldre. I tråd med områdeplanen, utarbeidet av LINK, legges det til rette for et bilfritt område. All biltrafikk, med unntak av utrykningskjøretøy og taxi, vil avvikles i områdets nordvestlige hjørne.

Flerfunksjonelle uterom
Bebyggelsen bygger videre på de flotte bokvalitetene som ble lagt i områdeplanen, hvor de fleste boligene får utsikt til fjorden. I tillegg får mange boliger enten utsyn til park, Fjæra eller Flatkilen, samt tilgang på et indre gårdsmiljø med grønne omgivelser.

Norconsult står for landskapsutformingen i prosjektet som viderefører visjonene fra områdeplanen. Som en del av utbyggingen skal det etableres forskjellige uteområder med ulik karakter og funksjon. Bebyggelsen inngår i et samspill med uterommenes utforming. Kantsoner, stier og ulike soner for opphold vil utformes med tanke på inngangspartienes plassering. Både fellesområder og private uteoppholdsarealer planlegges med tanke på variasjon og ulike behov for forskjellige aldersgrupper.

Binder sammen by og fjord
Østraadt Havn binder byen i vest sammen med fjorden i øst. Tilhørighet til sjøen og vannet vil stå sentralt i planen. Området retter fokus på marin økologi. Vannkanten etableres som et møtested for flora og fauna og blir et naturbasert opplevelsessted for barn og voksne. For å skape dette miljøet formgis terrenget i samspill med vannets strømninger og det etableres myke overganger mot parken. Utformingen av vannkanten gjøres i samarbeid med økolo­ger. Ønsket er å skape et miljø på land og i vann slik at det kan være et mangfoldig liv.

  Emner

  Kategorier


  LINK Arkitektur er et av Skandinavias største arkitektkontorer med 500 medarbeidere ved 15 kontorer i Danmark, Norge og Sverige. Våre tjenester dekker alle fagområder innen arkitektur, interiør, landskap og plan. Vår ambisjon er å skape arkitektur av høy kvalitet som har en optimal balanse mellom høye miljøambisjoner, økonomisk lønnsomhet og sosial bærekraft. I LINK Arkitektur tør vi å tenke stort og ikke begrense oss av oppgaver som synes umulige. For oss handler det ikke bare om arkitektur. Det handler om å skape rom for bedre liv.

  Kontakter

  Hanne Kruse

  Hanne Kruse

  Sivilarkitekt Leder LINK Arkitektur Stavanger + 47 990 90 469

  "Vi skaper rom for bedre liv"

  LINK Arkitektur er et av Skandinavias største arkitektkontorer med 500 medarbeidere ved 15 kontorer i Danmark, Norge og Sverige.
  Våre tjenester dekker alle fagområder innen arkitektur, interiør, landskap og plan. Vår ambisjon er å skape arkitektur av høy kvalitet som har en optimal balanse mellom høye miljøambisjoner, økonomisk lønnsomhet og sosial bærekraft. I LINK Arkitektur tør vi å tenke stort og ikke begrense oss av oppgaver som synes umulige. For oss handler det ikke bare om arkitektur. Det handler om å skape rom for bedre liv.

  LINK Arkitektur

  Kirkegata 4
  0153 Oslo
  Norge

  Besøk våre andre nyhetsrom