Gå videre til innhold
RISIKOVURDERING: Byggebransjen må jobbe systematisk med risikovurdering for å begrense skade på omgivelsene som følge av grunnarbeider
RISIKOVURDERING: Byggebransjen må jobbe systematisk med risikovurdering for å begrense skade på omgivelsene som følge av grunnarbeider

Blogginnlegg -

Holdningsendring i bransjen for å ivareta naboer

Nyere forskning viser at mangel på systematisk risikovurdering er en av de viktigste årsakene til setningsskader på omgivelsene. Løsningen er ikke å regulere hvem som skal dekke kostnader for skader, men forebyggende arbeid gjennom hele prosjektet.

13. mars 2019 skriver Frank Almås fra Advokatfirmaet Hjort et innlegg om erstatningansvar ved skade på tredjeparts eiendom. Innlegget fokuserer på ansvarsfordeling i standardkontrakter mellom byggherre og entreprenør. Erfaring viser imidlertid at dette ikke er bransjens hovedutfordring. Fokuset bør heller rettes mot utbyggers ansvar ovenfor naboeiendommer, risikovurdering og forebyggende arbeid for å ivareta dette ansvaret.

Bevisbyrden

Skader som følge av bygg- og anleggsarbeider medfører enorme kostnader. Utfordringer knyttet til geotekniske arbeider er spesielt merkbare i skadestatistikken, der kostnadene estimeres til hundretalls millioner kroner årlig. I tillegg til kostnader direkte knyttet til skader av naboeiendommer som følge av grunnarbeider, følger ofte utgifter i forbindelse med rettslige tvister. Dersom en skade oppstår på tredjeparts eiendom følger ofte en rettslig prosess for å vurdere ansvarsforhold og erstatningsbeløp.

I en rettslig prosess ligger bevisbyrden hos tredjepart, altså den som har fått skaden påført. Det å påvise årsaken til en skade som følge av byggeaktiviteter etter at skaden har oppstått er utfordrende, for ikke å si umulig i mange tilfeller. Spesielt dersom skadeårsaken kommer av setninger, fordi disse kan utvikles over tid. Dette innebærer at skader kan forekomme lenge etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt.

Ofte mangler dokumentasjon for utførte arbeider og overvåking ved måling av setninger, vannstand og poretrykk i omgivelsene. Årsaksforholdene er sammensatte og kompliserte, noe som gjør det vanskelig å vinne frem i rettssystemet. For privatpersoner som har fått skade på bolig kan prosessen bli lang og kostbar, og det er ikke gitt at utgifter for å rette opp skaden blir dekket.

Les også: Vil redusere kostbare skader ved grunnarbeider

Lovfestet ansvar

Granneloven, også kjent som Naboloven, stiller krav til at utbygging ikke skal påføre skade eller ulempe for naboeiendommer. I tillegg stiller Plan- og bygningsloven krav til at prosjekter skal følge Norsk Standard. Dette forutsetter detaljert utredning av skadepotensialet og grundig dokumentasjon av prosjektets påvirkning knyttet til setninger og poretrykk.

Utbygging i tettbebygde strøk er derfor svært krevende og medfører ekstra høye krav til prosjektene. Prosjekteiere må sikre et tilstrekkelig omfang av grunnundersøkelser, velge robuste og skånsomme metoder og løsninger, samt vurdere behov for forebyggende tiltak.

Les også: Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred

Forskning for risikostyringsverktøy

Siden 2012 har NGI ledet forskningsprosjektet BegrensSkade II. Prosjektet har stått for et unikt, tverrfaglig samarbeid med firmaer, etater og støttespillere som representerer de ulike aktørene i bransjen. Formålet er å finne løsninger som håndterer utfordringene knyttet til skader som følge av grunnarbeider. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) og alle prosjektpartnere.

Forskningsprosjektet viser at mangel på systematisk risikovurdering er en av de viktigste årsakene til setningsskader på omgivelsene som følge av grunnarbeider. BegrensSkade II-prosjektet utvikler derfor verktøy som gjør det enklere å integrere risikoanalyse i planlegging, prosjektering og utførelse av geotekniske arbeider.

Det er nylig lansert et risikovurderingsverktøy som kan brukes for å identifisere kritiske aktiviteter med uakseptabel risiko. Dette gir støtte i valg av løsninger og beslutninger knyttet til behov for forebyggende tiltak. I tillegg er et verktøy for sårbarhetskartlegging av bebyggelse og kost-nytte-analyse for valg av løsninger for utgraving og fundamentering i støpeskjeen.

Løsningen på bransjens utfordringer vil ikke være å regulere hvem som skal dekke kostnader for skader. For å redusere kostnader knyttet til skader kreves en holdningsendring i bransjen. Byggherrer, entreprenører og rådgivere må sikre at ethvert prosjekt prioriterer risikoanalyser og budsjetterer for å ivareta naboer og unngå potensielle skader.

Nysgjerrig på å jobbe hos NGI? Sjekk våre karrieresider.

Jenny Langford, NGI, prosjektleder BegrensSkade II

Carsten Hauser, NGI, assisterende prosjektleder BegrensSkade I

Du kan lese mer om BegrensSkade II- prosjektet her.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom