Gå videre til innhold
Nedprioriterer ulykkesrapportering, men fokuserer på snøskredforskning

Pressemelding -

Nedprioriterer ulykkesrapportering, men fokuserer på snøskredforskning

Bildetekst: NGI har utallige ganger deltatt i letearbeid etter snøskredulykker sammen med politiet, her etter at tre snøskuterkjørere ble tatt av snøskred på Senja 26. mars 2013

NGI har i mange år befart og skrevet utførlige rapporter etter snøskredulykker i Norge som har forårsaket dødsfall. På grunn av begrenset forskningsmessig verdi kombinert med begrensede økonomiske midler, nedprioriteres slik ulykkesrapportering fra 2015.

Ulykkesrapporteringen har NGI gjort som en del av instituttets snøskredforskning, som i hovedsak er finansiert av en statlig bevilgning. Denne bevilgningen ble overført fra Norges forskningsråd til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) da NVE fikk det statlige forvaltningsansvaret for skred fra 2009. Da ble også NGIs bevilgning til snøskredforskning redusert med en halv million kroner pr. år. Utover dette er ikke bevilgningen endret på mange år, og i praksis betyr dette at den er redusert i reell verdi langt mer enn reduksjonen på 0,5 mill.

Som forskningsinstitutt har NGI et særlig ansvar for å drive internasjonalt ledende forskning innenfor snøskred. Denne aktiviteten er særlig knyttet til vår forskningsstasjon og forsøksfelt på Strynefjellet. At den statlige bevilgningen skal finansiere dette samt annen forskningsaktivitet, planlegges fra år til år i forståelse med NVE. Ulykkesrapporteringen har de senere år tatt en stadig større andel av den samlede bevilgningen, noe som selvsagt fører til redusert forskningsaktivitet. Ulykkesrapporteringen i seg selv er viktig for mange, men har i praksis begrenset forskningsmessig verdi. NGI har derfor valgt å nedprioritere denne rapporteringen.

For snøskredforskningen er det viktig å studere snøskred som på en eller annen måte er uvanlige. Slike skred, også hvis de er ulykkesskred, vil fortsatt NGI befare og undersøke, som en del av vår forskning. I tillegg vil våre snøskredforskere selvsagt reise ut og bistå når vi blir bedt om dette fra for eksempel lokale politimyndigheter, NVE, eller andre.

Forskjellen fra tidligere er at NGI ikke lenger befarer snøskred kun fordi de er ulykkesskred, samt at vi ikke lenger vil bruke sårt tiltrengte forskningsmidler til å utarbeide ulykkesrapporter. Dog er det viktig å presisere at NGI absolutt er villige til å fortsette arbeidet med befaringer og rapportering etter dødsulykker i snøskred, og at vi har all ekspertisen som behøves til dette blant vår snøskredgruppe på 10 personer. Imidlertid må en slik aktivitet finansieres separat, og ikke gå på bekostning av snøskredforskningen.

For mer informasjon, kontakt:

Anders Solheim, NGIs leder for Naturfare, tlf.: 416 53 697, e-post: as@ngi.no

Related links

Emner

Kategorier


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom