Pressemelding -

Ny lov om vaktvirksomhet

Forskriftene til ny lov om vaktvirksomhet har vært ute på høring: - Studenter og andre som skal jobbe som vektere får svi økonomisk, mener NHO Service. De viktigste punktene i høringsvaret fra NHO Service er som følger:

** Forslagene medfører en kraftig kostnadsøkning for hver ny vekter. Inngangsbiletten for å ta jobb som vekter kan bli på 40 – 60.000 kroner i utgifter til obligatorisk utdanning. Mulighetene for rekruttering av nye vektere og særlig deltidsansatte og vikarer begrenses vesentlig. Også øvrige forhold vil innebære et det ikke vil være mulig for bransjen å jobbe mot den ønskede kvalitetsheving uten betydelige prisøkninger. Samtidig kan det bli krevende å få rekruttert nok vektere til de særlig personellkrevende deler av vaktvirksomheten.

** NHO Service foreslår at det opprettes et rådgivende Kvalitetsråd for bransje og myndigheter. Rådet kan være ledet av representant fra Politidirektoratet og ellers være sammensatt av representanter for bransjen, partene i arbeidslivet og representanter for brukere av vakttjenester.
Kvalitetsrådet skal ikke ha noen beslutningsmyndighet, men være:
- Rådgivende organ i praktiske spørsmål om etterlevelse av krav i regelverk og retningslinjer,
- Rådgivende organ for forståelsen av lovgivning og retningslinjer i tett samarbeid med ansvarlige myndigheter,
- En kanal for å spre informasjon om presiseringer av regelverk ut til aktørene i bransjen,
- Diskusjonsfora for utviklingen innen sikkerhetsvirksomhetsområdet,
- Rådgivende for politiet i saksbehandling knyttet til tillatelser og kontroller med vaktforetakene og eventuelt yte praktisk bistand i saksbehandlingsprosessen.

Høringsutalelsen er på 47 sider og ligger i sin helhet på www.nhoservice.no

Kommentarer til saken:
Petter Furulund adm.dir i NHO Service
mobil 900 39 151

Kontaktperson(er):

Informasjonssjef - Baard  Fiksdal Telefon:23 08 86 63 Mobil:930 88 777 E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no

Lenker

Vedlegg

Emner

  • Kriminalitet, rettsvesen og juss