Pressemelding -

Frykter særnorske renteøkninger

-Dette reviderte budsjettet kan komme til å påføre et allerede presset næringsliv nye kostnader i form av flere særnorske renteøkning og en enda sterkere krone. Dette gjør det vanskeligere for våre bedrifter å konkurrere med andre land, sier NHOs administrerende direktør John G. Bernander.

-Revidert nasjonalbudsjett legges fram i en situasjon med ekstrem usikkerhet i våre viktigste eksportmarkeder. I denne situasjonen er vi bekymret for at Regjeringen fortsatt bruker for mange oljemilliarder og bruker oljeinntektene feil. Budsjettet er mer ekspansivt enn det opprinnelige budsjettet for 2010, på grunn av høyere utgiftsvekst. NHO er bekymret for flere særnorske renteøkninger som øker avstanden til rentenivået ellers i Europa, og kan føre til at den allerede sterke norske kronen kan styrke seg ytterligere.

-Det var riktig av sentralbanksjef Svein Gjedrem tidligere i år å anbefale en rask innstramning av statsbudsjettet. Norges Bank kan ikke alene ta ansvaret for norsk økonomi. Regjering og Storting må gjøre sin del av jobben slik at oljepengebruken kommer under kontroll innen 2012, slik sentralbanksjefen har bedt om. Etter dagens forslag til revidert er det usikkert om dette skjer raskt nok.

- Isolert sett er det gledelig at man nå er nærmere handlingsregelen. Med mye gratis drahjelp i form av bedre konjunkturer burde Regjeringen også ha anstrengt seg for å kutte oljepengebruken nok. Like viktig er det å styre oljepengene til de områder som vil styrke morgendagens arbeidsplasser. Stortinget vedtok gjennom handlingsregelen at handlingsrommet i hovedsak skulle gå til samferdsel, forskning, utdanning og næringsvennlige skatter. Etter dagens forslag til Revidert nasjonalbudsjett brukes bare 10 - 12 prosent til disse formålene.

Regjeringen øker vei- og jernbanesatsingen noe i revidert budsjett. Dette er positivt, men endrer ikke hovedbildet. Fortsatt ligger bevilgningene til vei og jernbane i Nasjonal transportplan over 1,7 milliarder kroner bak den langsiktige opptrappingen Stortinget har vedtatt. NHO mener det er rom for å satse på veier, jernbane og forskning gjennom tøffere prioriteringer, selv om pengebruken totalt sett på budsjettet holdes under kontroll, sier Bernander.

For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Øyvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: oyvind.petersen@nho.no

Emner

  • Finans

Kontakter

Rune Nøstvik

Pressekontakt Informasjonsdirektør Presse- og mediakontakt 91 67 04 52