Gå videre til innhold

Pressemelding -

Forvaltning i strid med husdyreiers rettskrav

Forvaltningens krav om funn av kadaver er i strid med husdyreiers rettskrav på full erstatning for hele tapet.Det er innholdet i en del av ankesvaret advokatfirmaet Lund&Co har utformet på vegne av sauebonden Ola Krokann i forbindelse med Statens anke etter dommen i Sør-Trøndelag Tingrett om erstattning ved tap av husdyr til rovvilt.

Ugyldig vedtak i DN

I ankesvaret bllir det tydelig gjort gjeldende at Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt vedtak av 14. oktober 2009 er ugyldig. Det var etter dette vedtaket av DN sendte et brev til landets fylkesmenn der det ble understreket at ved vurdering av erstatning for ikke-dokumenterte tap, skulle legges vekt på om det er dokumenterte tap i området.

Overvekt av sannsynlighet

I ankesvaret peker Ola Krokann på at forvaltningen har tillagt mangel på kadaverfunn i besetningen eller i beitelaget i det aktuelle beiteåret avgjørende vekt når det ble gitt avslag for 60 prosent av det omsøkte rovvilttapet for sesongen 2008. Dette til tross for at det forelå en rekke andre omstendigheter som til sammen danner sannsynlighetsovervekt for at rovvilt er tapsårsak for hele det omsøkte tapet. I strid med husdyreiers rettskrav -Med dette praktiserer forvaltningen kadaverfunn som et vilkår for å oppnå full erstatning for tapte beitedyr som ikke blir gjenfunnet i utmarka. Dette er i strid med husdyreiers rettskrav på full erstatning for hele det sannsynliggjorte tapet, heter det i ankesvaret der Krokann viser til at det ikke kan oppstilles at krav om at ett bestemt forhold må foreligge for at dyreeier skal oppfylle sin bevisbyrde.

Normaltap utenfor vurdering

I ankebrevet blir det også slått fast at tap som er inkludert i normaltapet skal holdes utenfor sannsynlighetsvurderingen. Det er bare ekstraordinære tap som er relevant å vurdere i denne vurderingen. Det må derfor foreligge holdepunkter for at normaltapet er av et ekstraordinært omfang og at dette framstår som mer sannsynlige tapsårsaker enn rovvilt for en større eller mindre andel av de tapte dyrene som ikke er gjenfunnet. - Det er ikke grunnlag for å anta at Krokanns individuelle og erfaringsbaserte normaltapsnivå ikke er representativt for det faktiske normaltapet i besetningen, heter det . Både før og etter 2008 har forvaltningen lagt Krokanns normaltap til grunn når det er innvilget full erstatning for alt tap utover normaltapet.

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo