Gå videre til innhold
Illustrasjonsbilde fra Verdal. Foto: Jon Hobberstad.
Illustrasjonsbilde fra Verdal. Foto: Jon Hobberstad.

Pressemelding -

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode med tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Inntektsutvalget for jordbruket leverte 3. oktober 2022 en NOU med forslag til hvordan inntektene i jordbruket kan bli målt, med høringsfrist 16. januar. Norges Bondelag har grundig vurdert rapporten og forslagene.

- Hvordan vi skal måle inntekten til bonden for å sikre inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet, er et veldig viktig spørsmål for oss i næringa. Metoden må ha tillit, stå seg over tid og være til å forstå. Inntektsutvalget foreslår en komplisert modell, som åpner for en skjønnsmessig vurdering av inntektsmulighetene framfor måling. Slik kan det ikke være, sier Bjørn Gimming.

Norges Bondelag foreslår i stedet å bruke eksisterende driftsgranskninger til å måle bondeinntekten. Dette er et avgrenset utvalg reelle regnskapstall fra faktiske gårder.

- Vi må bruke mest mulig reelle tall når vi skal beregne inntekt og inntektsmulighetene til bonden, påpeker Gimming.

Støtter andre forslag, men vil skille arbeid og kapital

Inntektsutvalget foreslår endringer i sektorregnskapet for jordbruket, Totalkalkylen, som brukes som et grunnlag for jordbruksforhandlingene.

- Vi støtter endringer som vil forbedre sektorregnskapet, og gjøre det mer forståelig, sier Gimming, som fortsetter: - Utvalget skiller ikke mellom bondens arbeid og egenkapitalen som skytes inn, for å kunne sammenlikne med arbeidstakere. Det mener vi er viktig å gjøre, og totalkapitalen må få en fornuftig avkastning.

Opptrappingsplanen må komme raskt

Stortinget har vedtatt at inntekten til bonden skal opp på nivå med andre grupper i samfunnet, gjennom en opptrappingsplan.

- Nå trengs det politisk handling. Vi må få på plass opptrappingsplanen så raskt som mulig, slik både regjeringa har varsla og Stortinget vedtatt. Verken det eksisterende eller det nye tallgrunnlaget står i veien for å heve inntekten kraftig i vårens jordbruksoppgjør. I en usikker tid er det avgjørende for fortsatt norsk matproduksjon og selvforsyning i framtida, understreker Bjørn Gimming.

Her finner du Bondelagets hørngsbrev, ytterligere forklaring av våre høringsinnspill, og mer bakgrunnsinfo finnes på bondelaget.no

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo