Gå videre til innhold
Ny rovdyrerstatning er bomskudd fra rovdyrbyråkratiet

Pressemelding -

Ny rovdyrerstatning er bomskudd fra rovdyrbyråkratiet

Ny forskrift fra Miljødirektoratet går imot rovdyrpolitikkens premisser. Naturmangfoldloven § 19 fastslår full erstatning til dyreeier når husdyr blir drept av rovdyr, men direktoratets forslag vil svekke dyreeiernes muligheter til full erstatning.

I oktober sendte Miljødirektoratet ut en høring om ny forskrift for tap av husdyr til rovvilt. Direktoratet ønsker å øke kravene til dyreiere i høyrisikoområder og samtidig gjøre det enklere å dokumentere tap. Direktoratet hevder de forankrer de foreslåtte endringene i en rapport fra et ekspertutvalg i 2011, den såkalte Kleiva-dommen i Høyesterett og Krokanndommen i Frostating Lagmannsrett.

- Bomskudd
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ønsker flere av forslagene trukket da disse verken er i tråd med råd fra ekspertutvalget, retten til full erstatning og Krokann-dommen.

- Går forslagene gjennom vil krav til skadedokumentasjon bli skjerpet fremfor forenklet. Samtidig vil mange bønder som har dyr beitende i rovdyrutsatte områder, miste retten til erstatning. Dette er et totalt bomskudd fra myndighetene, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

- Mer hodebry for bonden
Logisk nok, gis det ikke erstatning for normaltap. Dette er definert som «det tap av husdyr som erfaringsmessig inntreffer i besetningen uten forekomst av rovvilt». I forslag til ny forskrift er begrepet ” besetningen” endret til «beiteområdet».

- Dette skaper flere problemer, eksempelvis må søkeren dokumentere normaltap langt ut over egen besetning, altså i hele beiteområdet, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

- Bonden må betale rovviltpolitikken
Direktoratet foreslår også endringer i samsvar med Kleiva-dommen i Høyesterett 10. oktober 2012. Kleiva-dommen pålegger bonden enten å slutte å benytte egne beiteområder som ligger i områder med etablerte rovdyr, eller investere i svært kostbare rovdyrtiltak, dersom han skal få erstatning for husdyrtap. 

- Det har lenge vært politisk enighet om at det er storsamfunnet som skal bære den økonomiske byrden av vedtatt rovviltpolitikk, men her blir den overlatt i stor grad til bonden, sier leder i Norsk Sau og Geit, Tone Våg.

- Tilsidesetter Krokann-dommen
Det er svært vanskelig å finne tapte dyr som bevis for tap til rovdyr i utmark, og direktoratet skriver at de ønsker å redusere krav til skadedokumentasjon. Men forslaget til ny § 7 i forskriften fastsetter i stedet flere nye vilkår som må være oppfylt samtidig for at erstatning skal bli gitt, deriblant økte krav til kadaverfunn.

I den såkalte Krokann-saken, slår Frostating lagmannsrett fast at myndighetene ikke kan legge vekt på manglende kadaverfunn når andre omstendigheter tyder på tap til rovdyr. Dommen er rettskraftig.

- Forslaget er som skapt til å sementere den forvaltningspraksis som domstolen i Krokann-saken har slått fast at er ugyldig. Krokann ville ikke fått sin rettmessige erstatning dersom forslaget til ny forskriftsbestemmelse hadde vært lagt til grunn i behandling av hans sak, sier Tone Våg.

- Trekk forslaget tilbake
Flere andre ting i den foreslåtte teksten i § 7 vil også skape enda mer hodebry for saksbehandlere fremfor å forenkle behandlingen og gjøre den mer forutsigbar.

- Her har Miljødirektoratet misforstått og baserer seg på gammel kunnskap. Forslagene kommer til å utløse full forvirring i forvaltningen og flere mulige runder i rettssystemet. Hele høringen burde trekkes tilbake, sier Nils Bjørke.

Næringsorganisasjonene ønsker at:

  • Dagens bestemmelse om at normaltap som utgangspunkt skal fastsettes på besetningsnivå videreføres.

  • Regjeringen foretar en politisk vurdering av i hvilken grad det kan kreves økonomiske oppofrelser av den enkelte dyreeier for å være i posisjon til å få rovviltskadeerstatning.

  • De foreslåtte endringene av retningslinjene til § 4 må avvente en slik vurdering.

  • Forslaget til ny § 7 er ikke i samsvar med retten til full erstatning i naturmangfoldloven § 19, og må forkastes. Gjeldende forskrift § 8 må videreføres. 


Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo