Gå videre til innhold
Bjørn Gimming.
Bjørn Gimming.

Pressemelding -

Nye tall: Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at melkeinntekten faller kraftig i 2023. Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft. Dette vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Budsjettnemnda for jordbruket la i dag fram resultat og prognose for inntektsutviklingen i jordbruket som et felles grunnlag før årets jordbruksforhandlinger.

Tallene viser fortsatt høy usikkerhet og kostnadsvekst for næringa, hvor mange viktige faktorer som kraftfôr og importerte driftsmidler fortsetter å stige i pris. Det er stor variasjon i inntektsutviklingen både i og mellom de ulike produksjonene i jordbruket. Inntektsutviklingen fra 2022 til 2023 er på 12.700 kr, om lag 15.000 kr. lavere enn forutsatt. Siden dette er gjennomsnittlige tall, betyr det også at mange bønder har en vanskeligere situasjon.

– Jeg er særlig bekymret for den lave lønnsomheten hos melkebonden. Lav inntektsvekst over tid gjør også at sårbarheten er stor, og inntekten nærmer seg faretruende 2015-nivå. Inntektene må løftes kraftig for å snu den negative utviklingen, og få med oss melkebonden videre, sier Bjørn Gimming.

Budsjettnemnda peker på flere årsaker til inntektsfallet for melkebonden. I melkeproduksjonen brukes mange av de innsatsfaktorene som alle har blitt mye dyrere, renteøkningen kommer for fullt, lavere etterbetaling fra Tine og melkevolumet blir mindre fordi forbruker drikker mindre melk.

– Det er mange eksterne faktorer som faller sammen, som til sammen gir et veldig dårlig resultat for melkebonden. Andre husdyrproduksjoner som svin, sau og ammeku, og korn, opplever inntektsutvikling, påpeker Gimming.

  Store variasjoner og usikkerhet

  Selv med inntektsvekst for flere av produksjonene, viser totalbildet en næring med lav gjennomsnittlig inntekt målt som vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk.

  – Tallene gjenspeiler at store endringer i kostnader og inntekter, gir store utslag. Det er en avventende holdning i hele næringa. Vi trenger et kraftig inntektsløft og en snuoperasjon som gjør det mulig å fortsette som bonde, understreker Bjørn Gimming.

   Representantskapet i Norges Bondelag var tydelig på at årets oppgjør må gi bonden framtidstro gjennom kraftig inntektsvekst og politisk vilje, og at melkeproduksjonen må prioriteres.

   Jordbruket leverer sitt krav tirsdag 26.april. Les mer om jordbruksforhandlingene på bondelaget.no


   Hva er Budsjettnemnda for jordbruket?

   • Legger fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stillingen i jordbruket. Det blir brukt som utgangspunkt i de årlige jordbruksforhandlingene.
   • Budsjettnemnda består av parter fra Norges Bondelag, Norsk bonde- og Småbrukarlag, Statistisk sentralbyrå, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har sekretariatsfunksjonen.
   • Inntektsutvalget la fram sin NOU i oktober 2022, med forslag til endringer i tallgrunnlaget. Forslagene er ikke politisk behandlet.

   Emner


   Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

   Kontakter

   Guri Wormdahl

   Pressekontakt Pressesjef 93434200
   Bjørn Gimming

   Bjørn Gimming

   Pressekontakt Leder 41275230
   Sigrid Hjørnegård

   Sigrid Hjørnegård

   Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
   Kevin Karlsen Nordnes

   Kevin Karlsen Nordnes

   Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
   Guro Bjørnstad

   Guro Bjørnstad

   Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

   Om Norges Bondelag

   Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

   Fagorganisasjon for bønder
   Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

   Norges Bondelag
   Hollendergata 5
   0135 Oslo