Gå videre til innhold
Ulven er det rovdyret som tok livet av flest sau i sommer.
Ulven er det rovdyret som tok livet av flest sau i sommer.

Pressemelding -

Rovdyrpolitikken gir ekstreme utslag

Antall påviste rovviltskader på sau øker. Mens noen områder går fri for rovdyra, opplever bønder enkelte steder at hver fjerde sau ble tatt av rovdyr i sommer.

Miljødirektoratet har kommet med oversikten over rovviltskader på sau for beitesesongen 2017. Totaltallene viser en oppgang, 100 flere sau er påvist tatt av rovdyr enn i fjor.

Bak totaltallet av antall sau som er søkt erstattet etter tap til rovdyr, er det stor variasjon. Noen regioner har lavere tap enn tidligere år, mens andre er hardt rammet. Tapene går ned fordi det er stadig færre sau i områdene med flest rovdyr. Saueholdet er nærmest avviklet i flere områder.

- Når mange nok bønder slutter med sau, og antall sau går ned, blir tapene mindre, sier Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Eksempelvis i Nord-Trøndelag, hvor det nå er drøyt 600 vinterfôra sau igjen i Lierne, en kommune med enorme utmarksressurser som tradisjonelt har hatt mange sau. Nå er Flatanger fylkets største sauekommune, med 2035 vinterfôra sau, en kystkommune med langt mindre beiteressurser. Rovdyra har fordrevet sauene fra Lierne og Namdalen.

- Dette viser at når vi får en avvikling av beitebruk i rovdyrområdene, blir ikke rovdyrpolitikkens todelte mål om at det skal være plass til både sau og rovdyr, oppfylt, sier Frogner.

Ulven er nå det rovdyret som tar flest sau. I år opplevde bønder i Hurdal, Hadeland og Toten en uholdbar situasjon med et streifdyr som alene har tatt 309 påviste sau. Antall kadaver som er funnet og kan knyttes til denne ulven er mer enn det dobbelte. Etter ti ukers jakt i sommer, ble ulven felt i august. Dette området er utenfor ulvesona, der skal beitedyra ha forrang.

- Økningen i sau tatt av ulv skyldes en uforutsigbar forvaltning. Ulvebestanden er i kraftig vekst, det gjør at vi får flere som kommer inn i de prioriterte beiteområdene og gir ekstreme utslag i enkeltområder. Streifdyra kommer både fra ulvesona og fra Sverige. I fjor var det Rendalen som opplevde dette, og i år var det Hurdal, Hadeland og Toten, sier Frogner.

Tidlig uttak virker

Nord-Gudbrandsdalen har tidligere år hatt store tap av sau til jerv. I vinter/vår ble det tatt ut en del jerv i regi av Miljødirektoratet, og det ser vi gode resultater av denne beitesesongen. Det er søkt om erstatning for langt færre sau tatt av jerv etter denne beitesesongen. Bestanden er nå nærme målet på 39 ynglende jerv.

- Det er tydelig at uttak av rovdyr i forkant av beitesesongen reduserer tap og er konfliktdempende, konkluderer Frogner. 

Kontakt Einar Frogner, tlf 97696163. 

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag

Hollendergata 5
0135 Oslo